Torek, 17. julij 2018, 17:05

Letni delovni načrt

 

GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

 Obravnavan in dopolnjen na uvodni konferenci učiteljskega zbora 28.8.2017 in obravnavan na Svetu staršev, 19.9.2017.

Svet zavoda sprejel dne, 19.9.2017 na svoji redni seji.

 

Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje (Zakon o glasbenih šolah, ZGla-UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006):

 • obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno izobraževalnega dela
 • razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka
 • zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov
 • razpored nastopov in tekmovanj
 • načrt vpisa
 • roki za opravljanje izpitov
 • strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
 • sodelovanje s starši
 • sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci
 • sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno umetniškimi organizacijami
 • druge naloge


OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

 Pouk poteka v času, ko učenci nimajo obveznosti rednega osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja in varstva vrtca, najkasneje do 20 ure zvečer v petdnevnem delovnem tednu. V dogovoru z ravnateljico lahko poteka tudi na dela proste dneve (zaradi nadomeščanj, dodatne vaje pred tekmovanji, javnimi nastopi, snemanji in podobno, izobraževalne delavnice,…).

 Pouk poteka v učilnicah individualnega pouka in v dvorani ali kabinetih (skupinski pouk), praviloma dvakrat tedensko - nezaporedni dnevi, izjemoma kot blok ura, zaradi specifičnih razlogov posameznega učenca, v dogovoru s starši. Pouk se v tem šolskem letu izvaja tudi na drugih lokacijah.  Izjemoma se organizira dodatni pouk za bolj nadarjene in uspešne (po Pravilniku o izvajanju pouka v glasbenih šolah Ur. List RS; 82/2003: 17. – 19. člen). V času, ko v prostorih ne poteka pouk, so ti na razpolago za vadenje ali za oddajo v najem, o čemer mora učitelj obvestiti ravnateljico in pripraviti urnik vadenja – predvsem klavirja. Letošnja realizacija individualnih ur pouka obsega na posameznega učenca 77 ped. ur v 193 šolskih dnevih pouka. Skupinski pouk v obsegu, kot je predviden glede na predmetnik obseg št. ur na teden (38 tednov / 10 mesecev).

 Vsi učitelji morajo do petka 8. septembra 2017 urediti urnik v e-GlasbeniŠoli in podpisanega vložiti v za to namenjeno mapo v zbornici

Skupinski pouk – urniki in seznami morajo biti urejeni do 30. avgusta 2017 – kasnejše spremembe ne bodo možne. Pripravil se bo tudi urnik zasedenosti dvorane, tako da bo imel vsak učitelj na razpolago čas in prostor za vaje. Razporedi vaj v dvorani se urejajo v rubriki »rezervacije eGŠ, ostale aktivnosti nastopov v dvorani pa se vpisuje po tem, ko se za aktivnost dogovori z ravnateljico, v rubriko »nastopi« v eGŠ. URNIKA SE BOMO STRIKTNO DRŽALI, možni pa bodo sprotni dogovori med učitelji, o čemer mora biti obveščena tudi ravnateljica.

 

Korepeticije so razporejene po oddelkih oz. učiteljih naslednjim korepetitorjem:

Sanja Šehić: 4,66 p.u. tedensko (Barbara Sorč, Igor Podpečan, Tajana Novak)

Urška Meglič: 6 p.u. tedensko (Maša Tomc, Katja Mikula, Danijela Djordjević, Maja Lebar Kotar, Dominik Hribovšek)

Tanja Božiček Simnovčič: 3,66 p.u. tedensko (Barbara Černe, Magda Klančišar, Erik Šemrov)

 

Učencem godal, trobil, pihal, tolkal od 1. do 4. razreda: pripada 1,33 p.u. na 16 učencev / od 5. do 8. razreda: pripada 2,00 p.u. na 16 učencev

Učencem kljunaste flavte od 1. do 6. razreda pripada 1,33 p.u. na 16 učencev / 7. in 8. razred pripada 2,00 p.u. na 16 učencev

Učencem petja pripada 1,00 p.u. na 3 učence.

 

Občasna pomoč: Zaželeno je, da učenci višjih letnikov klavirja, kitare, harmonike, v dogovoru med učitelji, korepetirajo učence nižjih letnikov ostalih instrumentov. Občasno, v dogovoru z ravnateljico ali ko se ne more organizirati drugače, lahko korepetira učitelj svoj razred ali učenca.

Korepetitorji pripravijo urnik korepeticij, učitelji pa so na te termine dolžni naročati samo ustrezno pripravljene učence, v nasprotnem primeru se korepeticij ne izvede. Učenec mora imeti najmanj štiri skupne vaje pred nastopom. Učitelji so dolžni pripraviti in oddati note korepetitorju pred napovedanimi vajami in nastopom. Dolžnost učiteljev je sprotno napovedovanje korepeticij v naprej, v obliki tedenskega napovedovanja (na oglasni deski zbornice) v za to pripravljene obrazce. Izjemoma se lahko korepetitor in učitelj dogovorita tudi o drugih terminih korepeticij, ki ne posegajo v redni pouk učencev korepetitorja.

Urnike individualnega pouka morajo učitelji klavirja, ki tudi korepetirajo, takoj septembra oddati ravnateljici v pregled, že v naprej pa je potrebno upoštevati možnost sprotnega prilagajanja korepeticij učencem in se izogniti časovno neugodnim terminom zanje (prezgodnja in prepozna ura). Izvedbe korepeticij se bodo vodile na način, ki zagotavlja realizacijo in nadzor. V dnevnike individualnega pouka učiteljev, ki poučujejo predmete, ki potrebujejo korepeticije, se bo v rubriko »realizacija pouka« vpisalo »korepeticije«, zraven pa se bo podpisal korepetitor, ki bo izvedel korepeticije. V mesečni realizaciji ur se bodo upoštevale samo tiste korepeticije, ki bodo potrjene s podpisom. Tudi to bomo mesečno pregledali na pedagoških sestankih.

 

INDIVIDUALNI POUK IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKIH UR PO PREDMETIH IN UČITELJIH

UČITELJ (št. učilnice)

INSTRUMENT/PREDMET

število učencev/predmet

/pedagoške ure                       

Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ (10)

KLAVIR / KOREPETICIJE

15 učencev/ 20,66 pu        1,33 pu GP

                                     3,66 pu/korep.

Sanja ŠEHIĆ (5)

KLAVIR / KOREPETICIJE

14 učencev/ 20,67  pu   4,66 pu/korep.

Urška MEGLIČ (6)

KLAVIR / KOREPETICIJE

14 učencev/ 19,33 pu    6 pu/korep.   

Igor PODPEČAN (učilnica 3)

DIATON. HARMONIKA, POZAVNA, BARITON

5+4+3 učencev/ 18,67 pu

                                        3 pu/komorna

Alojz STRADAR (4)

HARMONIKA, DIATON. HARMONIKA

15+2 učencev/ 22,67 pu

                                        2 pu/komorna

Danijela DJORDJEVIĆ (13)

VIOLINA

18 učencev/ 24,66 pu      

Katja MIKULA (ravnatelj. pisarna)

VIOLINA

4 učenci/ 6 pu

Maja LEBAR KOTAR (11)

VIOLINA, VIOLA/

GODALNI ORKESTER

14+1 učencev/ 20,00 pu         3 pu/ork.

Maša TOMC (15)

VIOLONČELO

8 učencev/ 10,67 pu         1 pu/komorna

Matija DOLENC (9)

KITARA

17 učencev/ 23,33 pu

Emir IBRAKIĆ (8)

KITARA / KITARSKI ORKESTER

17 učencev/ 23,33 pu     1 pu/komorna

Barbara ČERNE (kabinet II)

FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA / ORFFOVA SKUPINA

16+1 učencev/ 23,33 pu

                                        1 pu/komorna

Magda KLANČIŠAR (7)

FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA

11+7 učencev/ 24,00 pu

Dominik HRIBOVŠEK (12)

KLARINET, SAKSOFON KLJUNASTA FLAVTA /

PIHALNI ORKESTER

5+1+8  učencev/ 19,33  pu

                                              3 pu/ ork.

                                      1 pu / komorna

Erik ŠEMROV (soba 14)

TROBENTA, ROG, KLJUNASTA FLAVTA

6+2+2 učencev/ 14,67 pu

                                    4,33 pu/komorna

Tajana NOVAK (kabinet I)

TOLKALA

5 učencev/ 8 pu

Barbara SORČ (15)

PETJE

11 učencev/ 15,33 pu

Skupaj 226 učencev individualnega pouka

SKUPINSKI POUK:

UČITELJ (učilnica)

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO ODDELKOV / PEDAGOŠKE URE

Božena GRUM

(kabinet II)

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA /

GLASBENA PRIPRAVNICA, orff mlajša skupina

9

25

1 pu

1,33 pu,

Božena GRUM

(uč. NOG, SOLF.)

NAUK O GLASBI /

SOLFEGGIO

12  razredov

2 razreda

18,66 pu

2,33 pu

Kim KERN KUKOVIČ

(dvorana, 16)

PLESNA PRIPRAVNICA /

SODOBNI PLES

3 pripravnice (36)

1,2 razred (15)

4,5,6 razred  (10) kombinirani skupini

6 pu

2,66 pu

4 pu

Vseh učencev je v tem šolskem letu vpisanih 317.

Po vnesenih podatkih za organizacijsko poročilo in sistemizacijo na MIZŠ, bo število sistemiziranih oddelkov ostalo 14,76, že nekaj let držimo to številko, širitev oddelkov glasbenih šol je le delno sproščeno, zaradi visokega odstotka vključenih osnovnošolskih otrok v našo šolo pa nam ta širitev ni odobrena.

 

ŠOLSKI ORKESTRI IN KOMORNO ANSAMBELSKA IGRA:

GODALNI ORKESTER                              dirigentka Maja Lebar Kotar, (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov)

PIHALNI ORKESTER                                dirigent Dominik Hribovšek (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje in bivši učenci po partituri, mlajši po predhodnem dogovoru z učitelji in starši) 

HARMONIKARSKI ORKESTER                dirigent Alojz Stradar (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov)

KITARSKI ORKESTER                           vodi: Emir Ibrakić (sodelujejo učenci d 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov)

ORFFOVA SKUPINA                              vodita Tanja Božiček Simnovčič, Barbare Černe (sodelujejo učenci vseh letnikov klavirja in kljunaste flavte ter ostalih instrumentov, ki ne sodelujejo v drugih orkestrih ali komornih skupinah) 

Posebej mlajša Orffova skupina programa Glasbene pripravnice, sodeluje še Božena Grum

NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL         vodi Igor Podpečan 

MLAJŠI GODALNI ANSAMBEL               vodi Maša Tomc 

DUO TROBIL                                              vodi Igor Podpečan

TRIO TROBENT                                         vodi Anton Šemrov  

Ostali skupinski pouk oz. komorne skupine, ki se oblikuje priložnostno, se organizira v dogovoru z učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.

 

 

RAZPORED ŠOLSKIH NASTOPOV

Koncerti in nastopi v šolski dvorani se organizirajo ob torkih ali petkih, izjemoma ob sobotah, s pričetkom med 17.00 in 19.00 uro v dvorani šole. Na nastopih morajo biti ves čas nastopa s sodelujočimi učenci njihovi učitelji in korepetitorji.

 

RAZREDNI IN ODDELČNI NASTOPI:

Učitelji pripravijo v tem šolskem letu obvezno en razredni oz. oddelčni nastop učencev isto sortnih instrumentov v tednu, ko ni drugih načrtovanih nastopov. Nastopi se prilagajajo v naprej določenim terminom zasedenosti dvorane, prostorov ali dejavnostim. Natančni datumi in ure se določajo sproti v mesečnem planu v dogovoru z ravnateljico in korepetitorji. Zaželena je enakomerna terminska razporeditev teh nastopov preko celega leta.

 

INTERNI NASTOPI:

V letošnjem letu bomo organizirali redne interne nastope s točno omejenim številom točk. VSAK UČITELJ IMA MOŽNOST PRIJAVITI MAX. 3 UČENCE NA NASTOP. Točke se vpisuje v rubriko »nastopi« v eGŠ do torka v tednu nastopa.

V primeru večjega števila prijavljenih nastopajočih – nad 30 točk – se v istem dnevu organizira še en interni nastop, mlajši ob 18.00, starejši ob 19.00.

Na teh nastopih naj bi se pokazalo znanje učencev in izpiljenost skladb.

Torki v šolskem letu 2017/18 ob 18. uri v dvorani: 17. oktober, 14. november, 23. januar, 13. marec, 24. april

Ostali - priložnostni interni nastopi:

Petek, 13.2.2018 ob 17.00

PUSTNI NASTOP V MASKAH IN IZBIRA NAJIZVIRNEJŠE MASKE V POVEZAVI S TOČKO NASTOPA (pustno rajanje za vse učence šole) nastopajo samo otroci, ki jih povezujemo v duete, trie,… brez korepeticij.

petek, 26. januar ob 17.00 in torek, 30. januar 2018, ob 18.00

NASTOP TEKMOVALCEV, KI SE PRIPRAVLJAJO NA RAZLIČNA TEKMOVANJA IN KANDIDATOV ZA SPREJEMNE PREIZKUSE NA SŠ

 

NASTOPI NAJBOLJŠIH UČENCEV / ABSOLVENTOV:

Zaključni nastopi / recitali najboljših učencev / absolventov šole, kot nagrada ob koncu šolanja, se lahko ob prisotnosti tričlanske komisije izvede kot letni izpit. Po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora se prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani prijavnice na izpit.

 

JAVNI NASTOPI:

 

PLESNE PRAVLJICE (sredi 18.10.2017 in 17.1.2018) in GLASBENI NASTOPI (sredi 15.11.2017 in 21.3.2018) v Knjižnici Tone Seliškar (v sodelovanju s knjižničarkami)

organizacija: Kim Kern Kukovič - ples in Barbara Černe - glasba

 

VESELI DECEMBER - KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU UPOKOJENCEV F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo najmlajši otroci, zaželene komorne skupine….

-          torek, 5. december 2017 ob 16.00

organizacija: Katja Mikula

 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT – (4 zimski risani filmi) –

-          ponedeljek, 11. december 2017 generalka

-          torek, 12. december (dopoldan za vse Trboveljske OŠ ob 9.00 in 11.00)

-          sreda, 13. december in

-          četrtek, 14. december 2017 koncert v gledališki dvorani Delavskega doma

organizacija: Igor Podpečan

 

BESEDA, PLES OB KULTURNEM PRAZNIKU v sodelovanju s Knjižnico Tone Seliškar Trbovlje

-          četrtek, 15. februar 2018 ob 19.00 v gledališki dvorani Delavskega doma

organizacija: Kim Kern za GŠ in Katra Hribar Frol za KTS

 

MAMICAM IN ŽENAM:

-          petek, 23. marec 2018 ob 18.00 v dvorani Doma Svobode Trbovlje          

organizacija: Magda Klančišar

 

POMLADNI KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo samo otroci, ki jih povezujemo v duete, trie,…

-          torek, 17. april 2018 ob 16.00

organizacija: Katja Mikula

 

»NAŠ SVET GLASBE«

-          sreda, 16. maj, generalka

-          četrtek, 17. maj 2018 koncert v gledališki dvorani Delavskega doma

organizacija: Matija Dolenc

 

POZDRAV NAŠEMU MESTU, pred občinsko 1. junijsko proslavo

(v sodelovanju z OŠ Tončko Čeč):

-          31. maj ali 1. junij 2018 ob 17.00 ali 17.30, Delavski dom Trbovlje - avla

organizacija:    Dominik Hribovšek

 

15. KONCERT »NAŠEMU MESTU«, Loška cerkev

-      petek, 8. junij 2018, ob 18.00

organizacija: Emir Ibrakić

 

PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA UČENCA LETA (po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve)

-          petek, 22. junij 2018 ob 14.00

 

in drugi nastopi, ki se dogovarjajo sproti: npr. izmenjava nastopov tekmovalcev z različnih glasbenih šol, sodelovanje pri prireditvah osnovnih šol ali vrtcev,…

 

PRILOŽNOSTNI JAVNI NASTOPI ZA RAZLIČNE ORGANIZACIJE OBČINE TRBOVLJE, ZASAVJA, …:

NISO V NAPREJ DOLOČENI. (Datumsko se s posameznimi učitelji in učenci dogovarjamo sproti, v kolikor je datum nastopa javljen vsaj 14 dni prej.)

 

TEKMOVANJA:

V tem šolskem letu, v kolikor bo razpis izšel, bo TEMSIG organiziral 47. TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV za naslednje discipline: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARFA, KITARA, CITRE, ORGLE, KOMORNE SKUPINE S PIHALI IN SOLFEGGIO.

 

21. REGIJSKO TEKMOVANJE (1. do 7. februar 2018) ocena nad 90 točk je pogoj za udeležbo na 47. DRŽAVNEM TEKMOVANJU v Gorenjski regiji: Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka (5. – 17. marec 2018).

 

Pred tekmovanji naj bi učenci – tekmovalci svoje znanje predstavili čim večkrat na različnih nastopih, ki so lahko internega (samo za šolo, sodelavce, sošolce, starše) ali javnega značaja (sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami, kot izmenjava, nastopi izven šole). O terminih in datumih se morajo mentorji dogovoriti z ravnateljico. Datumi in kraji javnih nastopov tekmovalcev zasavskih glasbenih šol se sproti dogovarjajo z vsako šolo posebej, v terminih konec januarja in začetek februarja.

 

O tekmovanju se mora učitelj nadarjenega učenca posvetovati s starši in pridobiti soglasje, tako njih, kot otroka, do konca septembra 2017. Prav tako mora do roka prijave, 5. januarja 2018 poskrbeti v sodelovanju s tajništvom za potrebno dokumentacijo ter za ustrezno originalno notno gradivo. Prijavnico izpolnite elektronsko in jo natisnite. Poslana bo po pošti, obvezno s podpisi učitelja, staršev in ravnateljice. Izpolnite natančno, s točnimi podatki in tiskanimi črkami, slovensko naslavljanje (npr. sonata, koncert, suita, variacije,… ostalo originalno) – razvidno mora biti, kje so velike začetnice. Minutaža mora biti točna in v skladu s propozicijami. RAZPIS in PROPOZICIJE so objavljene na spletni strani:

http://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2017/06/Razpis_Temsig_2018.pdf in http://www.zsgs.si/temsig/47-tekmovanje-mladih-glasbenikov-rs/propozicije/

 

26. mednarodno plesno tekmovanje Opus 1, 2018 ali Festival plesne ustvarjalnosti ŽIVA 2017 (PREDIZBOR ZA OPUS 1 bo potekali v maju 2018 v Celju) (tekmovanje predvidoma junij 2018) – na podlagi izbora selektorjev JSKD na predhodnih izbirnih plesnih revijah.

 

Mednarodna in druga tekmovanja v Sloveniji (nekaterih so se že udeleževali naši učenci npr.: Emona za pihala, harmonikarski za nagrado Avsenik, Dnevi kitare Krško, Koroško klavirsko tekmovanje, Svirel, »Leon Pfefer« za violiniste,…) se lahko udeleži po želji, glede na izkazano pripravljenost in vložen trud, vsak učenec, stroške prijave krije šola, učitelji in korepetitorji so upravičeni do nadomestil po potnem nalogu.

Mednarodnih tekmovanj v tujini se v letošnjem letu, po predhodnem mnenju učiteljskega zbora in po izkazanih rezultatih na tekmovanjih v prejšnjih letih (prejete nagrade – bronasta, srebrna, zlata na državnem TEMSIG), udeležijo za to posebej izbrani in pripravljeni učenci. Mentorju in korepetitorju se povrnejo stroški najcenejšega racionalnega prevoza in bivanja v kraju tekmovanja za dneve, ko nastopajo njihovi izbrani učenci, ostale stroške prijavnine, prevoza, bivanja,… krijejo starši.

 

Uspeh na tekmovanju se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

 

Obvestila o vseh tekmovanjih se dobijo na spletu, kar dobimo obvestil na šolo, se hranijo v posebni mapi v zbornici oz. se po e-pošti pošljejo učiteljem.

 

TEMATSKI NASTOPI ZA VRTCE, OSNOVNE ŠOLE

 

NASTOPI MLAJŠIH UČENCEV IN DELAVNICE ZA VRTCE – tematika po dogovoru, (za vse enote, za koordinacijo skrbi članica sveta staršev Barbara Adeeb, vzgojiteljica v vrtcu Ciciban) predstavitev programov PGV in GP ter instrumentov – obiski Trboveljskih vrtcev, datumi po dogovoru.

organizacija: Tanja Božiček Simnovčič.

 

GLASBENA PRAVLJICA četrtek, 24. 5. 2017 ob 10.00 v Delavskem domu Trbovlje – kot kulturni dan / MATINEJA ZA VSE OŠ V TRBOVLJAH / MATINEJA ZA VSE VRTCE V TRBOVLJAH – organizira se kot predstavitev instrumentov in glasbene šole učencem od 1. – 4. razreda. organizacija: Božena Grum in Tanja Božiček Simnovčič

 

DOBRODELNI KONCERT OŠ TRBOVLJE IN PODRUŽNIC Z UČENCI, KI OBISKUJEJO GŠ TRBOVLJE, 18. oktober in ponovitev 8. november 2017 v Delavskem domu Trbovlje. (informacije in notno gradivo posreduje učiteljica glasbenega pouka OŠ Trbovlje, Janja Kugonič)

 

Druga sodelovanja z vrtci, OŠ ali SŠ, po dogovoru.

 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELO Z UČENCI IN OTROKI

 

BOŽIČNO NOVOLETNI PLES Z DRUŽABNIMI IGRAMI ZA VSE UČENCE ŠOLE

petek, 22. 12. 2017 od 15.00 do 17.00

Prisotni morajo biti vsi učitelji za pomoč pri nadzoru in pripravi prireditve. Božena Grum in Katja Mikula pripravita program in poskrbita za izvedbo.

 

DAN ODPRTIH VRAT S SPREJEMNIMI PREIZKUSI – v soboto, 26. maja 2018, od 9. do 12. ure bodo vsi učitelji na šoli imeli odprta vrata svojih učilnic za obiskovalce in interesente za vpis v našo šolo

 

ZA MARLJIVO DELO, PRISOTNOST NA VAJAH IN USPEŠNE NASTOPE lahko učitelji za svoj razred oziroma skupino, organizirajo obisk koncertov, drugih glasbeno – plesnih prireditev, izdelovalcev ali obrtnikov, ki izdelujejo, popravljajo instrumente, razstav, muzejev,… . Za izvedbo in organizacijo so zadolženi posamezni učitelji / mentorji razredov / skupin, v dogovoru z ravnateljico.

 

PODELITEV SPRIČEVAL v petek, 22.6.2018 po zaključku slovesnosti za absolvente in učence leta ob 14.00 v Dom Svobode Trbovlje, (vsak učitelj poskrbi za dokumentacijo svojih učencev) po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve.

 

V sodelovanju z Občino Trbovlje in MCT Trbovlje smo ena izmed VARNIH TOČK v občini, ki je podpisala listino UNICEF-a »Mesto prijazno otrokom«. Otroci, ki so v stiski, se lahko kadarkoli zatečejo k nam, kjer jim bomo skušali pomagati in obveščati pristojne osebe in institucije. Navodila in obrazci, katere je potrebno v takem primeru izpolniti, se nahajajo pri ravnateljici.

 

SPREJEMNI PREIZKUSI NA SREDNJI STOPNJI GLASBENIH IN PLESNIH SMERI

Nujno se mora spremljati objave izbranih srednjih šol na njihovih spletnih straneh glede datumov, rokov, programa, morebitnih priprav,…

Informativni dnevi srednjih šol: petek in sobota, 9. in 10. februar 2018, sprejemni preizkusi: 2. – 4. marec 2018.

 

Opravljen preizkus se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

 

VPISI

(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2017/18, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

 

V času vpisov bomo sodelovali z osnovnimi šolami in vrtci Trbovelj (izpeljati je treba predstavitev deficitarnih predmetov v posameznih razredih šol ter tako pritegniti tudi tiste otroke, ki imajo potrebne psiho fizične glasbene ali plesne sposobnosti, a se še niso odločili za vpis v glasbeno šolo). Spodbuditi je treba že vpisane učence, da privabijo in povabijo svoje prijatelje, sošolce, sorodnike, k vpisu. Pomembna so osebna povabila učiteljev, staršev in učencev k vpisu.

 

Poleg tega moramo v času vpisov več pozornosti nameniti potrebnemu oglaševanju (predvsem plakatna mesta po Trbovljah, radio KUM Aktual, ETV šolska stran, spletna stran šole, e-maili – mailing lista, Facebook stran šole,…).

 

Od 3. - 15. maja 2018 bo objavljen razpis za vpis,

Od 26. - 30. maja 2018 sprejemni preizkusi,

Od 4. - 8. junija 2018 pa poteka vpis novincev(ostali se vpisujejo med 20. in 23. junijem). Naknadni rok za vpise je od 27. - 31. avgusta 2018 oziroma do zapolnitve eventuelno izpraznjenih mest (prednost imajo čakajoči, ki so v 1. roku opravili sprejemni preizkus in še niso bili vpisani).

 

 SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO - UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI

Glasbena šola Trbovlje je članica Zveze slovenskih glasbenih šol in Zasavskih glasbenih šol. Ravnateljica Katja Mikula je kot predstavnica - predsednica Zasavskega aktiva sodeluje v raznih komisijah ter organizacijskem odboru regijskih tekmovanja Ljubljane okolice in Zasavja.

 

V letu 2016 je praznovala Zveza slovenskih glasbenih šol 200 letnico delovanja javnega glasbenega šolstva na slovenskem. V ta namen se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov, med drugim se je pripravila posebna razstava z naslovom »DOSTOPNO IN PLEMENITO« o zgodovini glasbenega šolstva, ki iz Šolskega muzeja Slovenije odhaja na dvoletno turnejo po Slovenskih krajih. 3. aprila 2018 jo pripeljemo v Delavski dom Trbovlje, 4. aprila 2018 ob 18.00 bomo pripravili slovesno odprtje razstave, ki bo na ogled do 30. aprila 2018

 

Skupne revije zasavskih glasbenih šol, se bodo vrstile trienalno:

REVIJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

2018 - 39. INSTRUMENTALNA REVIJA: GŠ Litija Šmartno, sreda 28.3.2018 ob 18.00

2019 – 10. ORKESTRSKA REVIJA

2020 – 28. PLESNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

 

REVIJE ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL različnih orkestrskih sestavov se odvijajo bienalno – v aprilu 2018 so na vrsti PIHALNI, GODALNI, ter vsakoletno pa se organizirata reviji KITARSKIH orkestrov in Orffovih skupin. Revija pihalnih orkestrov ZSGŠ bo 13. in 14. aprila 2018 v Šentjurju, Revija godalnih orkestrov ZSGŠ bo 20. in 21. aprila 2018 v Lendavi, 3. srečanje  Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije bo v petek, 19.1.2018.

 

PLESNE REVIJE V ORGANIZACIJI JSKD:

območne in medobmočne revije »PLESNO POPOTOVANJE«; »PrePLESAVANJA«,  april in maj 2018

 

SODELOVANJA, GOSTOVANJA, PROJEKTI,…:

 Predvideno je sodelovanje Zasavskih glasbenih šol – 4. KLAVIRSKO SREČANJE GŠ Hrastnik, tema: Mavrični klavir (vsak učitelj klavirja pripravi eno točko, po svoji izbiri). V kolikor se bo organizator dogovoril, bo pred srečanjem potekala KLAVIRSKA DELAVNICA, datum, sobota 27.1.2018, nastop ob 17.00, če do dogovora za delavnico ne bo prišlo, bo v četrtek, 25.1.2018 ob 18.00

Glede na pobude učiteljev ali aktivov, je možno v dogovoru z ravnateljico izpeljati tudi druga domača ali mednarodna sodelovanja in gostovanja. (šole, zavodi, organizacije,..), v okviru finančnih zmožnosti šole.

Odzivamo se na povabila in prošnje lokalnih in drugih prirediteljev, za prireditve različnih vsebin, ki nas povabijo k sodelovanju s glasbenimi ali plesnimi točkami naših učencev. Priporočljivo je, da šolo kontaktirajo vsaj dva tedna pred dogodkom, zaradi uskladitve terminov in priprave učencev na nastop.

 

KONCERTI:

Organizirali se bodo komorni glasbeni ali plesni koncerti (recitali). Program in izvajalce bomo gostili na podlagi njihovih ponudb in priporočil, predvsem iz mlajše generacije še šolajočih se glasbenikov, bivših učencev šole,.... ter lokalnih društev. Skušali bomo zajeti čim več različnih instrumentalnih skupin, učenci šole, predvsem višjih letnikov, naj bi bili obvezno prisotni na teh koncertih.

 

SESTANKI

SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV

Zadnji teden v mesecu pred pričetkom pouka oz. po končanem vzgojno izobraževalnem procesu (izjeme počitniški tedni, aktiv se zato izvede četrtek pred počitnicami)

Vse nepredvidene spremembe in prilagajanja, se takoj javijo ravnateljici.

Na šoli delujejo naslednji aktivi, ki obravnavajo specifično problematiko svojega področja, pripombe učencev in staršev na delo in organizacijo dotičnega aktiva, predlagajo izboljšave za svoje delo in delovno mesto, organizirajo izobraževanja, delavnice iz svojega področja,… sodelujejo z drugimi aktivi, načrtujejo in realizirajo svoje projekte, se dogovarjajo o učnih načrtih, programih, izpitih, nastopih, tekmovanjih, skrbijo za instrumente in notno gradivo, ob popisu inventarja, gradiva idr. pripravijo gradivo popisni komisiji… Vodja mora dokumentirati sestanek z zapisnikom in ga oddati ravnateljici na pedagoškem sestanku. Vsa terminska in organizacijska vprašanja se urejajo v dogovoru z ravnateljico, o idejah, željah, potrebah, spremembah, se posvetuje in usklajuje aktiv z ravnateljico.

KLAVIRSKI AKTIV:                                                         vodja aktiva: Urška Meglič

HARMONIKARSKI AKTIV:                                            vodja aktiva: Igor Podpečan

GODALNI AKTIV (violina, viola, violončelo):             vodja aktiva: Maša Tomc

PIHALNO PEVSKI AKTIV (klj. fl., fl., klt., sax.):          vodja aktiva: Barbara Sorč

TROBILNO TOLKALSKI AKTIV

(trobenta, bariton, pozavna, rog, tolkala)                  vodja aktiva: Tajana Novak

KITARSKI AKTIV                                                            vodja aktiva: Emir Ibrakić

AKTIV SKUPINSKEGA PREDŠOLSKEGA IN TEORETIČNEGA POUKA IN PLESA   vodja aktiva: Božena Grum

 

PEDAGOŠKI SESTANKI:

Vsak prvi četrtek v mesecu ob 10.30 uri (v primeru nepredvidenih sprememb se ta takoj objavi na oglasni deski) razen 1. februarja 2018, ker se opravi po 1. ocenjevalni konferenci in 31. maja 2018 zaradi zaključka sprejemnih preizkusov in vpisov novih učencev.

Na pedagoškem sestanku bodo vodje aktivov poročali o morebitnih skupnih temah ter oddali zapisnik. Tako bomo zagotovili sprotno vodenje dokumentacije, ki ga določata ZOFVI in Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah.

Izvajala se bo mesečna kontrola dnevnikov individualnega pouka, oddaja mesečnih priprav na pouk, mesečne realizacije ur ter kontrola glasbenih beležk učencev (septembra, februarja in junija). Učitelji na sestanek prinesejo potrebno dokumentacijo.

 

OCENJEVALNI KONFERENCI sta usklajeni s konferencami sosednjih šol, zaradi skupnih učiteljev:

1. OCENJEVALNO OBDOBJE (polletje):             torek, 1. februar 2018 ob 10.30 uri

V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse ocene po predmetniku in odda v pregled, prvi teden februarja.

2. OCENJEVALNO OBDOBJE (zaključek):          ponedeljek, 18. junij 2018 ob 11.00 uri

V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse zaključne ocene po opravljenem izpitu in zaključku ocenjevanja predmetov po predmetniku. V pregled ravnateljici se jih odda po zaključni ocenjevalni konferenci, skupaj s spričevali, pohvalami in diplomami.

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole  za šolsko leto 2015/16, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

 

LETNI IZPITI:

JESENSKI ROK:               11. – 15. september 2017

ZIMSKI ROK:                      22. – 30. januar 2018

(po potrebi se sestavi izpitna komisija in določi dan in uro izpita za posameznega učenca)

MAJSKI ROK (za učence zaključnih razredov)

                                              15. – 18. maj 2018

JUNIJSKI ROK:                  11. – 20. junij 2018

(razpored in izpitna komisija se določi najmanj 14 dni pred izpiti, prijavnice k izpitu se izpolnijo in podpišejo najmanj 7 dni pred izpitom)

 

POPRAVNI IZPITI (samo Nauk o glasbi in Solfeggio – opravlja se ga lahko samo enkrat v šolskem letu in enkrat v istem vzgojno izobraževalnem obdobju):

20.– 30. junij 2018      in       20. – 30. avgust 2018

 

Učenci opravljajo izpit iz instrumenta / petja / plesa za en letnik v posameznem šolskem letu, izjemoma posebej nadarjeni lahko opravijo izpit preko dveh letnikov. Izjemoma v soglasju s starši in ravnateljico letnik podaljša po obravnavi učiteljskega zbora za pol ali eno leto, v primeru daljše opravičene odsotnosti ali bolezni, izrednih razmer v družini, specifičnih potreb otroka. O tem se odloča na pedagoških sestankih na predlog učitelja ali strokovnega aktiva.

O učencih, ki zaključujejo nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja in ki ne napredujejo na višjo stopnjo, se na predlog učitelja in izpitne komisije odloča učiteljski zbor na zaključni konferenci. Ravno tako se sklepa o učencih, ki ne napredujejo iz prvega obdobja nižje stopnje v drugo obdobje. Ostali učenci napredujejo. Vsem učencem pa se 22.6.2018 izdajo ustrezna spričevala, pohvale, diplome, priznanja, v skladu z internimi pravili šole o podeljevanju spričeval, priznanj in naziva učenec leta.

Učitelji sami, vsak za svoj razred, pripravijo ustrezno dokumentacijo še pred zaključno konferenco, nato vnesejo zaključne ocene v eGŠ, za vse predmete, katere je učenec v tem šolskem letu obiskoval, v tajništvu se natisnejo in dajo v podpis ravnateljici ter fotokopirajo.

 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

 Izobraževanje učiteljev bo potekalo po programu, ki ga bo glede na predloge učiteljev in delavcev izdelala ravnateljica. Izobraževanja (seminarji, delavnice, obisk tekmovanj, koncertov izvajalcev njegovega predmeta) se krijejo okvirno 300€ na učitelja / delavca v tem letu. Izpeljani morajo biti OBVEZNO v dnevih, ko ni pouka, v nasprotnem primeru se mora ves odpadli pouk nadomestiti in o tem predhodno obvestiti ravnateljico, učence in njihove starše (to nam nalaga Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole).

 

Šola v okviru zmožnosti podpira tudi študij za pridobitev ustrezne smeri ali stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta na šoli, ki ga delavec opravlja v lastnem interesu. Ter zaradi rasti kakovosti in napredka delavcev, dodatni študij drugih smeri in višje stopnje od predpisane. Ravnateljica takemu delavcu izda sklep o podpori študija v lastnem interesu:

- prilagajanje delovnega časa in delovnih obveznosti;

- prosti dnevi za opravljanje izpitov po Kolektivni pogodbi za VIZ.

Učitelji naj ohranjajo strokovni stik s kolegi iz drugih krajev, hkrati pa se seznanjajo z novostmi, znanji in vsebinami, ki se tičejo njihovega dela. V to se vključuje tudi stanovska društvena dejavnost (EPTA, EKTA, ESTA, Festival flavtistov v Zagorju,…).

UČITELJI JAVIJO ŽELJENO IZOBRAŽEVANJE TAKOJ, KO PREJMEJO OBVESTILO O PREDVIDENEM IZOBRAŽEVANJU, DELAVNICI, SEMINARJU, KONCERTU…. Možno se je prijaviti  na izobraževanje, ki še ni razpisano in ga ponudniki pošljejo na šolo tekom šolskega leta, v okviru predvidenega kritja stroškov oz. predvidenih dni za izobraževanje po Kolektivni pogodbi.

Študijske skupine

Šola daje možnost izobraževanja in srečevanja pedagogov, kjer se lahko učitelji seznanjajo z dobro prakso ostalih slovenskih pedagogov slovenskih glasbenih šol. Izbor tem je raznolik, zanimiv in ponuja širok izbor – tako ozko strokovnih področij, kot informacije in znanja za vsakega nekaj. Udeležba na študijskih skupinah je brezplačna, zato naj se jih učitelji v čim večji meri udeležujejo, v okviru časovnih okvirov izven pouka oz. nadomeščanj le tega.

Šola v skladu s finančnimi zmožnostmi za zaposlene šole, organizira izobraževalno, družabno, športno, kulturno aktivnost z dejavnostmi, ki vplivajo na pozitivno vzdušje in krepitev odnosov kolektiva, v skladu z določbami NAČRTA IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Učitelji morajo s starši sodelovati tudi in predvsem prek GLASBENE BELEŽKE, katero morajo ti sproti pregledovati in podpisovati. V njej so zapisani:

-          predmetnik za šolsko leto 2017/18,

-          okvirni učni načrt,

-          datumi izostankov, nastopov ter vse opravljene učne ure, korepeticije,…

-          urnik,

-          opravičila staršev,

-          ocene, ki jih otrok prejme ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij,

-          pregledi beležk s strani ravnateljice.

Učitelj na vsaki uri zapiše učenčeve naloge za vajo, opravljeno snov, napredek ali zaostanek ter druge opombe o učenčevem delu. Zapiše naj tudi vsa ostala obvestila staršem. Učitelji beležke poberejo in prinesejo na predvideni pedagoški sestanek v pregled ravnateljici: začetek šolskega leta (prvi teden septembra), ob I. ocenjevalni konferenci (pedagoški sestanek v februarju) in konec šolskega leta (po izpitih).

Starši morajo svoje otroke pisno ali telefonsko opravičiti. Telefonsko opravičilo ni dovolj, po vrnitvi v šolo mora učenec prinesti tudi pisno opravičilo. Opravičila se morajo hraniti do konca šolskega leta.

 

GOVORILNE URE so možne vse leto, kadarkoli v dogovoru med pedagogi in starši, na pobudo enega ali drugega. Izjemoma, po predhodnem srečanju in pogovoru staršev in učitelja, se ob kočljivih vprašanjih in problemih, v razgovor vključi ravnateljico. Datum in vsebino pogovora se zavede v Dnevnik individualnega pouka.

RODITELJSKI SESTANKI se sklicujejo za vsak oddelek posebej vsaj dvakrat letno (možno v sodelovanju z učitelji istega aktiva, lahko tudi ob izvedbi razrednega ali oddelčnega nastopa). Na roditeljskih sestankih bo glede na časovne možnosti prisotna tudi ravnateljica. Datum in vsebino roditeljskega sestanka se zavede v Dnevnik individualnega pouka.

POZOR! Sodelovanje s starši; govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, pisne in ustne oblike… morajo biti zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki.

 

Pri individualnem pouku (še posebej je to zaželeno v nižjih letnikih) lahko starši koristijo pravico in možnost prisotnosti pri pouku.

Vsak učitelj mora imeti spisek dosegljivih telefonskih številk staršev(zapisane so v Vpisnem listu otroka), zaradi sprotnega obveščanja in dogovarjanja o perečih in pomembnih stvareh, ki se tičejo njihovega otroka ali organizacije pouka. Obvešča se lahko iz šolskega – zborničnega telefona ali šolskega mobilnega telefona, ki ga hrani ravnateljica in je na razpolago učiteljem za obveščanja.

O izposoji instrumenta, vadenju klavirja na šoli, morajo učitelji starše obvestiti o omejenosti možnosti tega na tri leta oz. na nakup instrumenta takoj, ko preraste manjše različice instrumenta. Zaželeno je, da se o nakupu posvetujejo s svojim učiteljem.

O stvareh, ki se ne tičejo pedagoškega dela, šola kontaktira s starši prek tajništva, ostala področja v zvezi z poukom, nastopi, tekmovanji,… ureja vsak učitelj sam, v soglasju s starši in ravnateljico.

Šola izda in razdeli do konca septembra PUBLIKACIJO, v kateri so zbrani vsi podatki o šoli, organi šole, pomembne informacije, ki se tičejo dela šole, pouka, datumi, cenik, hišni red s pravili obnašanja, urniki skupinskega pouka, obrazci opravičil in soglasij, vidnejši uspehi preteklega leta,…

Starše bomo skušali dejavno vključevati v naše delo in projekte (prek Sveta staršev, oddelčnih ali razrednih dejavnostih in individualno v posameznih primerih nastopov, tekmovanj, revij, predstavitev šole,…). Starši naj odgovorno sledijo delu svojih otrok; s svojo prisotnostjo in nasveti ob vadbi doma, prisotnostjo na nastopih, pripravljenostjo, da otroku omogočijo prevoz in prisotnost na pouku, prireditvah šole, nastopih in koncertih, s svojo navzočnostjo na prej naštetih dejavnostih.

 

UČITELJEVE OBVEZNOSTI, ki jih mora vestno in sproti opravljati

- obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na pouk (letne, mesečne pisne priprave, učni pripomočki, urejen prostor, instrumenti, notno gradivo)

- obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na nastope (načrtovanje, obveščanje, programski listi, plakati, prostor, oprema,…)

- izvedba pouka in korepeticij po urniku ter predhodno napovedanih spremembah urnika, predhodno napovedanem dodatnem pouku,… (prisotnost učencev in učiteljev, možne nenapovedane hospitacije, sprotno pisanje, kontrola in izpolnjevanje glasbenih beležk učencev, sprotno beleženje v dnevnikih individualnega pouka)

- priprava na nastop in izvedba nastopov (prisotnost učiteljev in korepetitorjev tekom celotnega nastopa)

- sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja,… obvezno zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki)

- sprotno izpolnjevanje in oddajanje dokumentacije v elektronski (eGlasbenaŠola) in papirni obliki (urnik pouka, pogodbe o izposoji instrumentov, izpolnjevanje realizacije ur v eGŠ, vpisovanje v »knjigo prisotnosti« na delovnem mestu, izpolnjevanje in oddajanje potnih nalogov in ustreznih prilog ter dokazil, oddaja programskih listov in drugih dokumentiranih zapisov sodelovanj učencev in učiteljev na prireditvah, koncertih, revijah, tekmovanjih in nastopih)

 - sprotno in dosledno izpolnjevanje druge šolske dokumentacije (dnevnik individualnega in skupinskega pouka, matični listi, spričevala, pohvale in priznanja) v skladu  z zakonodajo in varstvom osebnih podatkov

- pravočasno in redno prihajanje na delo ter prisotnost na delovnem mestu (na šoli ali izven šole) v času izvajanja pedagoškega in drugega šolskega dela

- opravičevanje odsotnosti z dela ravnateljici in organizacija nadomeščanja pouka v primeru krajših odsotnosti (bolniška odsotnost, obiski pri zdravniku, predvideni in nepredvideni dogodki, predvidene in nepredvidene zamude, izobraževanja, nadomeščanje pouka in podobno); ravnateljica zapiše uradni zaznamek

- takojšnje obveščanja ravnateljice in učencev ob predčasnih nepredvidenih nujnih odhodih iz delovnega mesta na šoli ali izven šole (v kolikor ravnateljica ni na šoli, se ji sporoči na šolski mobilni telefon)

- obvezna udeležba na sestankih ter aktivnostih, ki jih izvaja šola; opravičeni izostanki kot so; bolezen, neodložljive družinske zadeve in posebni dogodki, predvidena koncertna dejavnost, redno in načrtovano izobraževanje, se javijo ravnateljici pred načrtovanim sestankom ali dogodkom, zapiše se uradni zaznamek.

 

Način nadzora in način ukrepanja ravnateljice ob nepravilnostih v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti bo v skladu z ZDR (ustna, pisna opozorila, redna ali izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov).

 

Pedagogi morajo do petka 15. septembra 2017 ravnateljici oddati podrobne letne učne priprave za vsakega učenca posebej ter posebej za skupinski pouk. Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. L. RS: 44/01, 1/04 in 54/06) učitelji pripravijo še mesečne priprave pri individualnem pouku ter za skupinski pouk urne priprave. Te oddajajo konec meseca v zato pripravljene mape v zbornici. Upoštevati morajo priporočila in navodila predmetnikov ter učnih načrtov za posamezne instrumente, skupinski pouk in medpredmetne povezave. Prav tako se upoštevajo sklepi posameznih predmetnih aktivov ter učiteljskega zbora.

Do petka 15. septembra 2017 morajo urediti »Soglasja staršev za fotografiranje in snemanje«, »Pogodbe o izposoji instrumentov« ter jih oddati skupaj s »Spiskom učencev z izposojenimi instrumenti in učenci klavirja, ki vadijo na šolskih klavirjih« v tajništvo.

Administrativno tehnične posle urejajo pedagogi s tajništvom, hišnikom, čistilko in ravnateljico v času, ko ni pouka.

 

Za redno zaposlene pedagoge vse obveznosti na šoli, ki so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (119. člen), sodijo v redno tedensko delovno obvezo 40 urnega delavnika. MESEČNO REALIZACIJO PEDAGOŠKEGA IN DRUGEGA DELA izpolnijo do konca meseca, v skladu z internimi NAVODILI ZA VREDNOTENJE AKTIVNOSTI v eGlasbeniŠoli. DELOVNI ČAS je s tem letnim delovnim načrtom za učitelje neenakomerno razporejen, načrtovane pedagoške dejavnosti (pouk, nastopi, izpiti) so organizirane v popoldanskem in večernem času, nekatere administrativno tehnične dejavnosti, sestanki ter izobraževanja pa v dopoldanskem času, glede na potrebe in po dogovoru z ravnateljico, pa se izvaja delo tudi v času, ki je opredeljen kot dela prost (sobote, nedelje, prazniki in predvsem med šoskimi počitnicami).