Cenik

PRISPEVKI IN STROŠKI STARŠEV (sklep sprejet na seji Sveta zavoda, dne 5. 6. 2014 in dopolnjen na seji Sveta zavoda dne 11. 12. 2020 in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za prispevek staršev za materialne stroške):

 • Vpisnina: 15,00€
 • Prispevek staršev za materialne stroške: 23€ x 10 obrokov (polna cena) ali 11,50€ x 10 obrokov (polovična cena za vsak drugi instrument, vsakega drugega vpisanega otroka iste družine ter Glasbeno pripravnico in Predšolsko glasbeno vzgojo ter za učence, ki obiskujejo samo Nauk o glasbi)

Plačilo prispevka staršev za materialne stroške se plača po položnici ali preko trajnika. Celoletni prispevek je, ne glede na počitnice, proste dneve ali druge opravičene odsotnosti, seštevek desetih obrokov (september do junij)
Po sklepu ravnateljice lahko glede na pisno vlogo staršev ali učiteljev, družine z več otroki ali z več vpisanimi instrumenti in z dokazili o socialni upravičenosti, uveljavljajo brezplačno šolanje.

 • Izposoja in uporaba šolskih instrumentov, ki jih ima šola na razpolago: 8€ na podlagi podpisane pogodbe o izposoji instrumenta (reverz) za tekoče leto, nakup je obvezen, ko učenec preraste manjše modele oziroma v roku 3 let.
 • Uporaba, izposoja in dopolnjevanje plesne garderobe: 3€ pavšalni znesek se mesečno zaračuna na podlagi pisnega soglasja starša oziroma zakonitega skrbnika učenca za tekoče leto, v nasprotnem primeru za plesne obleke, kostume poskrbijo sami v dogovoru z mentorico
 • Vstopnina za koncerte: 5€
 • Duplikat Glasbene beležke: 2,50€
 • Fotokopiranje not, ki jih ni mogoče kupiti v prosti prodaji in niso pod avtorsko zaščito: 0,05€ na stran, vezava 0,80€

Cenik storitev Glasbene šole Trbovlje in pridobljenih sredstev, ki jih na podlagi 83. člena ZOFVI – Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) šola uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače, v skladu z aktom o ustanovitvi.  Plačilo izposoje instrumentov, pripomočkov za pouk in ostale šolske opreme se uporablja za vzdrževanje, obnavljanje, dopolnjevanje, urejanje le te, v skladu s 13. členom Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole, sprejetega na podlagi 30. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) s strani ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

IZPOSOJA OSNOVNIH SREDSTEV, INVENTARJA ŠOLE in ŠOLSKIH PROSTOROV:

 • Najem dvorane 1 ura (profitne dejavnosti) – 34,00€
 • Najem učilnice 1 ura (profitne dejavnosti) – 17,00€
 • Najem dvorane 1 ura (neprofitne dejavnosti) – 20,00€
 • Najem učilnice 1 ura (neprofitne dejavnosti) – 10,00€

Najem dvorane ali učilnice se za javne zavode in neprofitne organizacije v dogovoru z vodstvom šole izpelje brezplačno kot medsebojna kompenzacija.

 • Izposoja in uporaba šolske opreme in instrumentov v profitne namene na dan – 30,00€
 • Izposoja in uporaba šolske opreme in instrumentov javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo s šolo, se računa 13,00€ ali po dogovoru z vodstvom šole kot medsebojna kompenzacija.

PONUDBA GLASBENEGA PROGRAMA:

 • Krajši program – solisti in komorne skupine (profitne organizacije) – 62,00€ ali kot sponzorski oz. donatorski prispevek.
 • Krajši program – orkestri (profitne organizacije) – 125,00€ + prevoz ali kot sponzorski oz. donatorski prispevek.
 • Krajši program – solisti in komorne skupine (neprofitne organizacije) – 42,00€ ali kot medsebojna kompenzacija.
 • Krajši program – orkestri (neprofitne organizacije) – 62,00€ + prevoz ali kot medsebojna kompenzacija.
 • Celovečerni program (cca. 60 min) – 170,00€ + prevozni stroški ali kot donatorski prispevek ZA PROFITNE ORGANIZACIJE in 85,00€ ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Pridobljena sredstva se v skladu z) uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače, v skladu z aktom o ustanovitvi.

RAVNATELJICA: KATJA MIKULA
PREDSEDNIK SVETA ZAVODA: JULIJA KLANČIŠAR 5. 6. 2014, MATIJA DOLENC 11. 12. 2020