Hišni red in bonton

Na podlagi 15. člen Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole Ur. list RS; 44/2001 (v nadaljevanju »pravilnika«), ima Glasbena šola Trbovlje sprejet Hišni red, ki ga je ravnateljica sprejela 14.7.2010. Hišni red je razobešen v avli šole in oglasni deski zbornice ter objavljen v publikaciji šole in spletnih straneh šole.

Hišni red Glasbene šole Trbovlje

Hranjenje garderobe in priprava na pouk

1. člen

Učenci k pouku prihajajo vsaj 5-10 minut pred začetkom, da se lahko v miru pripravijo. Učenci, ki čakajo na pouk, se zadržujejo v avli šole ali pred njegovo učilnico čim bolj mirno in tiho.

2. člen

Garderoba je v pritličju šole, kjer se odlaga čevlje v za to namenjene omarice, oziroma pred učilnice v košarice pod klopi. V učilnicah morajo učenci uporabljati copate. Obešalniki za oblačila so v učilnicah. Mokre dežnike postavimo v za to namenjeno košaro pri vhodu.

3. člen

Zaradi narave dela je na hodnikih potrebna tišina.

Varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo

4. člen

Zaradi narave dela na šoli ni organiziranega dežurstva. Na vhodu šole lahko skrbi za nadzor nad prihodi in odhodi pomočnik, ki je zaposlen prek javnih del, in ki po potrebi opravlja obhode po šoli in opozarja na red in disciplino.

5. člen

Vrednejših predmetov naj učenci in obiskovalci ne puščajo na hodniku in brez nadzora. Za poškodbe in kraje šola ne odgovarja, v primeru znanih storilcev pa ukrepa v skladu s pravilnikom.

Najmlajši naj imajo podpisane osebne stvari oziroma naj zanje poskrbijo starši ali skrbniki.

6. člen

Glasbena šola Trbovlje je odprta med 7.00 in 20.00 uro, ko se odvija pouk, ob sobotah po dogovoru med 8.00 in 14.00 uro. V primeru nastopov in koncertov je šola odprta do 22.00. Po 22.00 uri in v času, ko je šola zaprta, je na šoli vključen alarm.

Alarm se izključi ob prihodu pooblaščenih delavcev šole, ki imajo svojo kodo in ključe vhodnih vrat. Prav tako pooblaščeni delavci šole opravijo obhod po šolskih prostorih in izvršijo nadzor pred zaklepanjem in vključitvijo alarma.

7. člen

Učilnice so v odsotnosti učitelja zaklenjene. Na Glasbeni šoli Trbovlje so za vaje predvidene učilnice v času, ko niso zasedene zaradi pouka. Učitelj mora ime in priimek učenca ter uro vadbe vpisati v svoj urnik, v glasbeno beležko učenca in o tem seznaniti vodstvo šole.

Učenec prevzame odgovornost za red v učilnici v času vaje. Prav tako je v tem času odgovoren, da se šolska lastnina ne uničuje in kvari. Učenci na podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole.

Ključe lahko prejmejo učenci v zbornici, ko so naročeni za pouk ali vadenje instrumenta in ga morajo po zaključku vadbe tja tudi vrniti.

8. člen

Učitelji in učenci, ki vadijo, morajo ob odhodi iz učilnice zapreti okna, ugasniti luči in zakleniti vrata.

9. člen

Ob večernih prireditvah poskrbi za red, disciplino in varnost na šoli organizator.

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev, delavcev šole in obiskovalcev ter osebnih ter šolskih stvari

10. člen

Malomarno ravnanje s šolskim inventarjem je kaznivo, za namerne poškodbe je storilec materialno odgovoren. V skladu s pravilnikom se na to lahko izreče tudi vzgojni ukrep.

11. člen

Vsakršno neprimerno vedenje do učencev, učiteljev, drugih delavcev, obiskovalcev je neželeno, prav tako namerno uničevanje, tatvine ali poškodbe stvari. Za takšno ravnanje se učencem lahko izreče vzgojni ukrep v skladu s pravilnikom. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.

12. člen

Vsakršno vnašanje ali uporaba za ljudi in stvari nevarnih predmetov, alkohola in drog je strogo prepovedano. Učenci na podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.

Nevarnim in potencialno agresivnim živalim je vstop prepovedan. Na šoli so lahko urejeni sprostitveni kotički z zelenjem in živalmi, ki ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi, ki so veterinarsko pregledane in oskrbljene ter v ustreznih življenjskih pogojih.

13. člen

Vsakršno spolno, fizično ali psihično nasilje je strogo prepovedano. Učenci, delavci šole in drugi obiskovalci, naj o tem takoj obvestijo ravnateljico, drugega učitelja ali drugo na šoli zaposleno odraslo osebo. Učenci na podlagi pravilnika s takim dejanjem zagrešijo težko kršitev in so lahko izključeni iz šole. Za ostale polnoletne odrasle osebe se izvede postopek prijave ustreznim organom.

14. člen

Učenci in obiskovalci morajo upoštevati hišni red in se ravnati po navodilih strokovnih in drugih delavcev šole. Na tak način lahko šola zagotovi učencem varnost. Učence in obiskovalce na previdnost opozarjajo vsi delavci šole in pomočnik na vhodu šole.

Obveščanje učencev

15. člen

O odsotnosti učencev morajo starši oz. skrbniki pisno, lahko tudi telefonsko, v kolikor istovetnost odgovorne osebe za mladoletno osebo ni sporna, obvestiti učitelje in šolo v skladu s pravilnikom. V primeru telefonskega obveščanja se v času, ko ni pouka, v zbornici učiteljem pusti pisno obvestilo kdo je klical, za koga je bilo klicano in kdaj je predvidena odsotnost. Telefonsko javljanje odsotnosti ne nadomesti pisnega opravičila, ki ga morajo starši oziroma učenci predložiti učitelju po vrnitvi v šolo. Vzorci opravičil so v glasbeni beležki otroka in v publikaciji šole.

16. člen

V primeru nepredvidene opravičene odsotnosti učitelja v času pouka, šola ali učitelj obvesti učence z obvestilom na vratih učilnice oz. telefonsko. Ob predvideni odsotnosti učitelji poskrbijo, da so učenci in starši obveščeni ustno in z obvestilom v Glasbeni beležki ter predvidijo nadomeščanje pouka.

17. člen

O pouku, nastopih, vajah in drugih aktivnostih, ki potekajo izven urnikov rednega pouka, se učence obvešča prek Glasbene beležke, obvestila pa so razobešena tudi na oglasni deski šole v pritličju ali na vratih učilnic. Glede na Letni delovni načrt, so datumi predvidenih aktivnosti objavljeni tudi na spletnih straneh šole.

18. člen

Urniki individualnega pouka so dosegljivi v zbornici ali pri posameznem učitelju. Časovni razpored skupinskega pouka je objavljen na začetku šolskega leta na oglasni deski, v zbornici, v šolski publikaciji in na spletnih straneh šole

19. člen

Za vse informacije o šoli, pouku, dogodkih, se učenci in starši lahko obračajo na učitelje v času pouka, na tajništvo pa vsak delovni dan med 8.00 in 13.00. Sprotne informacije lahko dobijo tudi od informatorja na vhodu šole.

20. člen

Hišni red, sprejet 27.8.2008, s sprejetjem novega hišnega reda ne velja več. Nov hišni red je sprejela ravnateljica 14.7.2010. Hišni red je razobešen v avli šole in oglasni deski zbornice ter objavljen v publikaciji šole in spletnih straneh šole.

 

KONCERTNI BONTON NASTOPAJOČIH

UVOD

Nastopajo učenci, ki so si s svojim delom, pridnostjo in znanjem, nastop zaslužili.
Nastop je nagrada za vložen trud in doseženo znanje ter spodbuda za nadaljnjo zavzetost in delo. Zato ob tem veljajo POSEBNA PRAVILA.

PRIPRAVA NA NASTOP

Na nastop pridemo vsaj pol ure pred pričetkom.

 • Da se umirimo in skoncentriramo
 • Se namestimo za odrom ali v dvorani
 • Preverimo, ogrejemo in uglasimo instrument
 • Se sami ogrejemo in ponovimo pripravljeni program
 • Obvezno opravimo osebno potrebo in se lepo uredimo

OBLAČILA IN IZGLED

Oblačila in obutev nastopajočih mora biti primerna koncertnemu dogodku ali svečanosti. Z njimi izkazujemo spoštovanje glasbeni umetnosti, slovesnemu dogodku, posebni priložnosti.

Nastopajoči mora imeti za te priložnosti pripravljena POSEBNA, LEPŠA, SVEČANEJŠA OBLAČILA IN OBUTEV, ki niso za vsakdanjo rabo in izražajo podobo glasbe, ki jo izvaja.

Neprimerna so:

 • Športna oblačila in obutev
 • Ponošena, sprana, umazana, razvlečena oblačila, še posebej jeans
 • Neprimerni potisk na majicah ali puloverjih
 • Ponošeni in umazani čevlji

Neprimerno je tudi kričeče in številčno okrasje (prstani, zapestnice, ogrlice), ki ovira igranje.
Dolgi lasje morajo biti počesani oziroma speti tako, da ne padajo na obraz in ne zakrivajo oči nastopajočega, saj to otežuje igranje.
Nohti morajo biti primerno instrumentu postriženi, brez kričečih nanosov laka.
S kulturo oblačenja ter urejenostjo, pokažemo spoštljiv odnos do tega, kar delamo in do odra, ki je poseben prostor, za posebne trenutke. Nastop to vsekakor je!

VEDENJE NA NASTOPU

Nastopajoči mora svoj odrski nastop vzeti resno in se nanj psihično in fizično pripraviti.
Z učiteljem že pred nastopom preverita

 • KJE BO MED NASTOPOM STAL / SEDEL
 • ZVADITA OBVEZEN PRIKLON OB PRIHODU IN ODHODU Z ODRA.

S tem spoštljivim dejanjem in aplavzom občinstva, oboji izkažejo medsebojno spoštovanje in poklon glasbeni umetnosti.
Priklon naj bo umirjen, z malimi kretnjami in nasmehom.

 • NA ODRU SE OBRNEMO PROTI OBČINSTVU, kateremu je nastop namenjen.
 • PRED PRIČETKOM VEDNO PREVERIMO (če je na odru prisoten) KOREPETITORJA ALI SO-NASTOPAJOČE, da usklajeno stopijo in sestopijo z odra in se skupaj poklonijo občinstvu.

Prav tako je to pomembno za usklajen začetek igranja.

OBNAŠANJE PRED IN PO NASTOPU

Po končanem nastopu ne zdirjamo, ne skačemo in ne stečemo iz odra, ampak ga umirjeno zapustimo ob spremljavi aplavza.

Sedemo na svoje mesto oziroma se vrnemo za oder v tišini, brez komentarjev in telesne in obrazne gestikulacije.
Naslednji nastopajoči počaka, da predhodniku prenehajo ploskati.
Ko poslušamo svoje prijatelje, medtem ko sami čakamo na nastop, ali smo z njim končali, to storimo:

 • V tišini
 • Pozorno
 • Brez klepetanja
 • Brez smejanja
 • Brez vrtenja glave
 • Brez zviranja po sedežu
 • Brez drugih motečih gestikulacij
 • Brez zapuščanja sedeža ali dvorane (poslušamo do konca koncerta).

Tako kot smo mi na odru sami s svojim instrumentom, koristno tremo in koncentracijo za čim boljši nastop, moramo to isto omogočiti ostalim nastopajočim z VZORNIM VEDENJEM, kolegialni prijatelji smo predvsem s tem, da jih mirno spodbujamo in zbrano poslušamo.

ZAKLJUČEK

Ob koncu koncerta v vrsti, mirno zapustimo dvorano.

Čestitke nastopajočim prijateljem ne smejo manjkati.

Tudi sami sprejmimo čestitke in dobrohotne nasvete za naslednji nastop.

Uživajte v teh trenutkih, saj so nepozabni!

Vsem želim čim več lepih, uspešnih odrskih in drugih nastopov, ki vam bodo vlivali samozavesti in vam bodo v veselje ter lep spomin. Z njimi se vsaj malo približate velikim glasbenikom in umetnikom. Izkušnje pa so posebne, neponovljive in koristne za različne življenjske situacije, ko se moramo izpostaviti pred ljudmi, pokazati svoje znanje in sposobnosti v najboljši luči.

KONCERTNI BONTON ZA OBISKOVALCE V DESETIH TOČKAH

 1. Ne zamujajmo na koncerte. Če se to že zgodi, pa v dvorano in iz dvorane hodimo med ploskanjem in ne med izvajanjem programa. To opravimo čim tišje (ne loputamo z vrati in hodimo po prstih) in poiščemo najbližji prosti sedež.
 2. Med koncertom ne klepetamo, se ne smejimo, ne zehamo, se po nepotrebnem ne obračamo, ne vrtimo na sedežu ali drugače s šumi in ropotom (na primer z brskanjem po torbici in odpiranjem vrečk bonbonov) ne motimo nastopajoče.
 3. Mobilne telefone in piskajoče ure ter druge naprave izključimo ali pustimo doma.
 4. Za otroke, ki so premajhni, da bi na koncertu zdržali mirno in tiho, poiščemo varstvo ali pa se v nasprotnem primeru koncertu raje odpovejmo.
 5. Virusi in bacili se v dvorani polni ljudi počutijo skoraj bolje, kot ljudje. Moteče kašljanje, smrkanje in kihanje raje preležimo doma, v postelji.
 6. Med večstavčnimi skladbami in med izvajanjem tekmovalnega programa ne ploskamo. Če nimamo programskega lista, raje počakajmo, da se nastopajoči priklonijo, oz. začnejo ploskati tisti, ki poznajo program.
 7. Koncerta ne motimo z odhodi iz dvorane med igranjem. Vljudnost in spoštljiv odnos do VSEH NASTOPAJOČIH pa pokažemo tudi s tem, da koncerta ne zapuščamo predčasno. Če smo se koncerta udeležili, si vzemimo čas za vse nastopajoče in ne samo za »svojega«.
 8. Fotografiranje in snemanje ni dovoljeno – razen lastnih otrok. Šola za lastni arhiv slika in posname večino nastopov, v dogovoru s šolo pa starši te lahko dobite.
 9. Ob koncu nastopa pa vse nastopajoče le nagradimo z aplavzom.
 10. ŽELIMO VAM OBILO LEPIH TRENUTKOV OB POSLUŠANJU GLASBE.