Letni delovni načrt 2018/19

Obravnavan in dopolnjen na uvodni konferenci učiteljskega zbora 27. 8. 2018 in obravnavan na svetu staršev, 18. 9. 2018.

Sprejet na Svetu zavoda Glasbene šole Trbovlje dne 18. 9. 2018, na prvi redni seji:

Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje (Zakon o glasbenih šolah, ZGla-UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006):

 • obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno izobraževalnega dela
 • razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka
 • zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov
 • razpored nastopov in tekmovanj
 • načrt vpisa
 • roki za opravljanje izpitov
 • strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
 • sodelovanje s starši
 • sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci
 • sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno umetniškimi organizacijami
 • druge naloge

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Pouk poteka v času, ko učenci nimajo obveznosti rednega osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja in varstva vrtca, najkasneje do 20. ure zvečer v petdnevnem delovnem tednu. V dogovoru z ravnateljico lahko poteka dodatno delo tudi na dela proste dneve (zaradi nadomeščanj, dodatnih vaj pred tekmovanji, javnimi nastopi, snemanji in podobno, izobraževalnih delavnic, …).

Pouk poteka v učilnicah individualnega pouka in v dvorani ali kabinetih (skupinski pouk), praviloma dvakrat tedensko – ne zaporedni dnevi, izjemoma kot blok ura, zaradi specifičnih razlogov posameznega učenca, v dogovoru s starši. Izjemoma se organizira dodatni pouk za bolj nadarjene in uspešne učence, s sklepom učiteljskega zbora, vendar morajo pred tem starši nadarjenega učenca podpisati soglasje (v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah Ur. l. RS, št. 82/2003: 17. – 19. člen). V času, ko v prostorih ne poteka pouk, so ti na razpolago za vadenje ali za oddajo v najem, o čemer mora učitelj obvestiti ravnateljico in pripraviti urnik vadenja – predvsem klavirja. Letošnja realizacija individualnih ur pouka obsega na posameznega učenca 76 lekcij v šolskih dnevih pouka. Skupinski pouk v obsegu, kot je predviden glede na predmetnik. Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete 35 tednov pouka, 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope v najmanj 189 dneh. To šolsko leto bo s sklepom ministrice potrebno opraviti 3 delovne sobote, 20. 10., 24. 11. in 30. 3., zaradi nadomeščanja oz. dopolnjevanja števila predpisanih dni pouka. (v skladu s Šolskim koledarjem, ki izhaja iz Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 81/06 in Izobraževalni programi v glasbenem šolstvu Ur. l. RS, št. 45/02,55/03, 11/10).

Vsi učitelji morajo do petka 14. septembra 2018 urediti urnik v e-GlasbeniŠoli in podpisanega, obrazec DZS 1,99, vložiti v za to namenjeno mapo v zbornici. Skupinski pouk – urniki in seznami morajo biti urejeni do 30. avgusta 2018 – kasnejše spremembe ne bodo možne. Pripravil se bo tudi urnik zasedenosti dvorane, tako da bo imel vsak učitelj na razpolago čas in prostor za vaje. Razporedi vaj v dvorani se urejajo v rubriki »rezervacije« v eGŠ, ostale aktivnosti nastopov v dvorani pa se vpisuje po tem, ko se za aktivnost dogovori z ravnateljico, v rubriko »nastopi« v eGŠ. URNIKA SE BOMO STRIKTNO DRŽALI, možni pa bodo sprotni dogovori med učitelji, o čemer mora biti obveščena tudi ravnateljica.

Korepeticije so razporejene po oddelkih oz. učiteljih naslednjim korepetitorjem:

Sanja Ibrakić: 3,00 p. u. (2 ure in 15 minut) tedensko za: Barbara Sorč, Igor Podpečan, Miha Koritnik

Urška Meglič: 7,66 p. u. (5 ur in 45 minut) tedensko za: Maša Tomc, Katja Mikula, Danijela Djordjević, Maja Lebar Kotar, Dominik Hribovšek, Maruša Urankar, Magda Klančišar

Tanja Božiček Simnovčič: 2 p. u. (1 ura 30 min) za: Erik Šemrov

Učencem godal, trobil, pihal, tolkal od 1. do 4. razreda: pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / od 5. do 8. razreda: pripada 2,00 p. u. na 16 učencev. Učencem kljunaste flavte od 1. do 6. razreda pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / 7. in 8. razred pripada 2,00 p. u. na 16 učencev. Učencem petja pripada 1,00 p. u. na 3 učence.

Občasna pomoč: Zaželeno je, da učenci višjih letnikov klavirja, kitare, harmonike, v dogovoru med učitelji, korepetirajo učence nižjih letnikov ostalih instrumentov. Občasno, v dogovoru z ravnateljico ali ko se ne more organizirati drugače, lahko korepetira učitelj svoj razred ali učenca.

Korepetitorji pripravijo urnik korepeticij, učitelji pa so na te termine dolžni naročati samo ustrezno pripravljene učence, v nasprotnem primeru se korepeticij ne izvede. Učenec mora imeti najmanj štiri skupne vaje pred nastopom. Učitelji so dolžni pripraviti in oddati note korepetitorju pred napovedanimi vajami in nastopom. Dolžnost učiteljev je sprotno napovedovanje korepeticij v naprej, v obliki tedenskega napovedovanja (na oglasni deski zbornice) v za to pripravljene obrazce. Izjemoma se lahko korepetitor in učitelj dogovorita tudi o drugih terminih korepeticij, ki ne posegajo v redni pouk učencev in korepetitorja.

Urnike individualnega pouka morajo učitelji klavirja, ki tudi korepetirajo, takoj septembra oddati ravnateljici v pregled, že v naprej pa je potrebno upoštevati možnost sprotnega prilagajanja korepeticij učencem in se izogniti časovno neugodnim terminom zanje (prezgodnja in prepozna ura). Izvedbe korepeticij se bodo vodile na način, ki zagotavlja realizacijo in nadzor. V dnevnike individualnega pouka učiteljev, ki poučujejo predmete, ki potrebujejo korepeticije, se bo v rubriko »realizacija pouka« vpisalo »korepeticije«, zraven pa se bo podpisal korepetitor, ki bo izvedel korepeticije. V mesečni realizaciji ur se bodo upoštevale samo tiste korepeticije, ki bodo potrjene s podpisom. Tudi to bomo mesečno pregledali na pedagoških sestankih.

INDIVIDUALNI POUK IN RAZPOREDITEV PEDAGOŠKIH UR PO PREDMETIH IN UČITELJIH

UČITELJ (št. učilnice) INSTRUMENT/PREDMET število učencev/predmet
/pedagoške ure
Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ (10) KLAVIR / KOREPETICIJE 16 učencev/ 22,66 p. u.
1,33 p. u. GP
1 p. u./komorna
2 p. u. /korepeticije
Sanja IBRAKIĆ (5) KLAVIR / KOREPETICIJE 16 učencev/ 24,00 p. u. /
3 p. u./korepeticije
Urška MEGLIČ (6) KLAVIR / KOREPETICIJE 12 učencev/ 16,00 p. u. /
7,66 p. u./korepeticije
Igor PODPEČAN (učilnica 3) DIATON. HARMONIKA, POZAVNA, BARITON, TUBA 4+6+3+1 učencev/ 22,00 p. u.
2 p. u./komorna
Alojz STRADAR (4) HARMONIKA, DIATON. HARMONIKA 16+2 učencev/ 24,00 p. u.
2 p. u./komorna
Danijela DJORDJEVIĆ (13) VIOLINA 17 učencev/ 24,67 p. u.
Katja MIKULA (ravnatelj. pisarna) VIOLINA 3 učenci/ 4 p. u.
Maja LEBAR KOTAR (11) VIOLINA/
GODALNI ORKESTER
15 učencev/ 21,33 p. u.
3 p. u./orkester
Maša TOMC (15) VIOLONČELO 8 učencev/ 11,33 p. u.
1 p. u./komorna
Matija DOLENC (9) KITARA 17 učencev/ 23,33 p. u.
1 p. u./komorna
Emir IBRAKIĆ (8) KITARA / KITARSKI ORKESTER 18 učencev/ 25,33 p. u.
1 p. u./komorna
Barbara ČERNE porodniški dopust, nadomešča Maruša URANKAR
(kabinet II)
FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA 15+2 učencev/ 24,00 p. u.
Magda KLANČIŠAR (7) FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA 11+6 učencev/ 22,67 p. u.
1 p. u./komorna
Dominik HRIBOVŠEK (12) KLARINET, SAKSOFON KLJUNASTA FLAVTA /
PIHALNI ORKESTER
6+3+7 učencev/ 21,33 p. u.
3 p. u./orkester
Erik ŠEMROV (soba 14) TROBENTA, ROG, KLJUNASTA FLAVTA 9+2+2 učencev/ 18 p. u.
3 p. u./komorna
Miha KORITNIK (kabinet I) TOLKALA 6 učencev/ 9,33 p. u.
Barbara SORČ (15) PETJE 12 učencev/ 17,33 p. u.

Skupaj 235 učencev individualnega pouka

SKUPINSKI POUK:

UČITELJ (učilnica) PREDMET ŠTEVILO UČENCEV PEDAGOŠKE URE
Božena GRUM
Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ
(kabinet II)
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA /
GLASBENA PRIPRAVNICA
15
14
1 p. u.
1,33 p. u.
Božena GRUM
(uč. NOG, SOLF.)
NAUK O GLASBI /
SOLFEGGIO
11 razredov
2 razreda
17,33 p. u.
2,66 p. u.
Kim KERN KUKOVIČ porodniški dopust, nadomešča do 1. marca 2019 Kaja JANJIĆ
(dvorana, 16)
PLESNA PRIPRAVNICA /
SODOBNI PLES
2 pripravnici (27)
1. razred (11)
2. razred (6)
3., 5., 6. razred (9) kombinirani skupini
4 p. u.
2,66 p. u.
2,66 p. u.
4 p. u.

Vseh učencev je v tem šolskem letu vpisanih 316.

Po vnesenih podatkih za organizacijsko poročilo in sistemizacijo na MIZŠ, bo število sistemiziranih oddelkov 14,89, že nekaj let držimo  številko v okviru med 14,70 in 14,90, širitev oddelkov glasbenih šol je le delno sproščeno, zaradi visokega odstotka vključenih osnovnošolskih otrok v našo šolo pa nam ta širitev ni odobrena.

ŠOLSKI ORKESTRI IN KOMORNO ANSAMBELSKA IGRA:

GODALNI ORKESTER                     dirigentka Maja Lebar Kotar, (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov) (skupaj 18)

PIHALNI ORKESTER                           dirigent Dominik Hribovšek, pomočnik Erik Šemrov (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje in bivši učenci po partituri, mlajši po predhodnem dogovoru z učitelji in starši)  (skupaj 23)

HARMONIKARSKI ORKESTER             dirigent Alojz Stradar (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov)  (skupaj 7)

KITARSKI ORKESTER                      dirigent Emir Ibrakić (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov)  (skupaj 17)

ORFFOVA SKUPINA                         vodi Tanja Božiček Simnovčič (sodelujejo učenci vseh letnikov klavirja in kljunaste flavte ter ostalih instrumentov, ki ne sodelujejo v drugih orkestrih ali komornih skupinah) (skupaj 20)

MLAJŠI GODALNI ANSAMBEL            vodi Maša Tomc (skupaj 9)

NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL       vodi Igor Podpečan (skupaj 6)

KOMORNA SKUPINA FLAVT TRIO      vodi Magda Klančišar

TRIO TROBENT                                    vodi Erik Šemrov

KITARSKI DUO                                      vodi Matija Dolenc

DUO POZAVN                                       vodi Igor Podpečan

Ostali skupinski pouk oz. komorne skupine, ki se oblikuje priložnostno, se organizira v dogovoru z učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.

RAZPORED ŠOLSKIH NASTOPOV

Koncerti in nastopi v šolski dvorani se organizirajo ob torkih ali petkih, izjemoma ob sobotah, s pričetkom med 17. in 19. uro v dvorani šole. Na nastopih morajo biti ves čas nastopa s sodelujočimi učenci njihovi učitelji in korepetitorji.

RAZREDNI IN ODDELČNI NASTOPI:

Učitelji pripravijo v tem šolskem letu obvezno en razredni oz. oddelčni nastop učencev isto sortnih instrumentov v tednu, ko ni drugih načrtovanih nastopov. Nastopi se prilagajajo v naprej določenim terminom zasedenosti dvorane, prostorov ali dejavnostim. Natančni datumi in ure se določajo sproti v mesečnem planu v dogovoru z ravnateljico in korepetitorji. Zaželena je enakomerna terminska razporeditev teh nastopov preko celega leta.

INTERNI NASTOPI:

V letošnjem letu bomo organizirali redne interne nastope s točno omejenim številom točk. VSAK UČITELJ IMA MOŽNOST PRIJAVITI MAX. 3 UČENCE NA NASTOP. Točke se vpisuje v rubriko »nastopi« v eGŠ do torka v tednu nastopa.

V primeru večjega števila prijavljenih nastopajočih – nad 30 točk – se v istem dnevu organizira še en interni nastop, mlajši ob 18. uri, starejši ob 19. uri.

Na teh nastopih naj bi se pokazalo znanje učencev in izpiljenost skladb.

Torki v šolskem letu 2018/19 ob 18. uri v dvorani:16. oktober, 20. november, 22. januar, 12. marec, 23. april

Ostali – priložnostni interni nastopi:

petek, 25. januar, ob 17.00 in torek, 29. januar 2019, ob 18. uri / torek, 19. februar, ob 18. uri in petek, 22. februar 2019, ob 17. uri.

NASTOPI TEKMOVALCEV, KI SE PRIPRAVLJAJO NA RAZLIČNA TEKMOVANJA IN KANDIDATOV ZA SPREJEMNE PREIZKUSE NA SŠ

NASTOPI NAJBOLJŠIH UČENCEV / ABSOLVENTOV:

Zaključni nastopi / recitali najboljših učencev / absolventov šole, kot nagrada ob koncu šolanja, se lahko ob prisotnosti tričlanske komisije izvedejo kot letni izpit. Po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora se prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani prijavnice na izpit.

JAVNI NASTOPI:

Odzivamo se na povabila in prošnje lokalnih in drugih prirediteljev, ki nas povabijo k sodelovanju s glasbenimi ali plesnimi točkami naših učencev, za različne prireditve. Priporočljivo je, da šolo kontaktirajo vsaj dva tedna pred dogodkom, zaradi uskladitve terminov in priprave učencev na nastop.

PLESNE PRAVLJICE in GLASBENI NASTOPI v Knjižnici Tone Seliškar (v sodelovanju s knjižničarkami) 17. oktober, 28. november 2018 ob 17. uri, organizacija: Tanja Božiček Simnovčič – glasbeni del; Kim Kern Kukovič – plesni del

VESELI DECEMBER – KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU UPOKOJENCEV F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo najmlajši otroci, zaželene komorne skupine

torek, 4. december 2018 ob 16. uri, organizacija: Katja Mikula

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

–          ponedeljek, 17. december 2018 – generalka

–          torek, 18. december – matineje za učence OŠ (dopoldan, ob 9. in 11. uri ??, odvisno od števila učencev, ki jih bodo poslali)

–          sreda, 19. december – večerni koncert in

–          četrtek, 20. december 2018 ob 19. / 18. uri ?? koncert v gledališki dvorani Delavskega doma, organizacija: Erik Šemrov

BESEDA, BRANA IN PETA OB KULTURNEM PRAZNIKU (ob 80 letnici šole in 10 letnici pevskega oddelka šole in 110 letnici knjižničarstva v Trbovljah, v sodelovanju s Knjižnico Tone Seliškar Trbovlje)

–          četrtek, 21. februar 2019, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega doma, organizacija: Barbara Sorč za GŠ in Katra Hribar Frol za KTS

MAMICAM IN ŽENAM (dobrodelni koncert, zbiranje sredstev za Šolski sklad):

–          petek, 22. marec 2019. ob 18. uri v dvorani Doma Svobode Trbovlje, organizacija: Urška Meglič

POMLADNI KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo otroci, ki jih povezujemo v duete, trie, …

–          torek, 16. april 2019, ob 16. uri, organizacija: Katja Mikula

BESEDA, PLES, GLASBA (ob 80 letnici šole, v sodelovanju s Knjižnico Tone Seliškar Trbovlje)

–          četrtek, 25. aprila 2019, ob 19. uri, koncert v gledališki dvorani Delavskega doma, organizacija: Kim Kern Kukovič za GŠ Trbovlje in Katra Hribar Frol za KTS

»NAŠ SVET GLASBE« slavnostni koncert ob 80 letnici Glasbene šole Trbovlje

–          sreda, 15. maj, generalka

–          četrtek, 16. maj 2019, ob 19. uri, koncert v gledališki dvorani Delavskega doma, organizacija: Katja Mikula

POZDRAV NAŠEMU MESTU, pred občinsko 1. junijsko proslavo

(v sodelovanju z OŠ Tončko Čeč):

–          31. maj 2019, ob 17.30, Delavski dom Trbovlje – avla, organizacija:    Dominik Hribovšek

16. KONCERT »NAŠEMU MESTU«, Loška cerkev

–      petek, 7. junij 2019, ob 18. uri, organizacija: Matija Dolenc

PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA UČENCA LETA (po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve)

–          ponedeljek, 24. junij, 2019 ob 14. uri, organizacija: Katja Mikula

in drugi nastopi, ki se dogovarjajo sproti: npr. izmenjava nastopov tekmovalcev z različnih glasbenih šol, sodelovanje pri prireditvah osnovnih šol ali vrtcev, …

PRILOŽNOSTNI JAVNI NASTOPI ZA RAZLIČNE ORGANIZACIJE OBČINE TRBOVLJE, ZASAVJA, …:

NISO V NAPREJ DOLOČENI. (Datumsko se s posameznimi učitelji in učenci dogovarjamo sproti, v kolikor je datum nastopa javljen vsaj 14 dni prej.)

TEKMOVANJA:

Za vsa tekmovanja, na katera učence prijavlja šola, morajo v skladu z Zakonom o glasbenih šolah 28. člen, Zakonom o varovanju osebnih podatkih in Splošno uredbo EU o varovanju podatkov (GDPR), starši podpisati soglasje. O tekmovanju se mora učitelj nadarjenega učenca posvetovati s starši in pridobiti pisno soglasje, tako njih, kot otroka, do konca septembra 2019. Starši lahko sami prijavijo na tekmovanje otroka, vendar morajo o tem obvestiti šolo v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbeni šoli 15. člen.

V tem šolskem letu bo komisija ZSGŠ TEMSIG organizirala 48. TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV za naslednje discipline: KLAVIR, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, OBOA, SAKSOFON, KLARINET, FAGOT, PETJE, DIATONIČNA HARMONIKA, KOMORNE SKUPINE S TROBILI IN KOMORNE SKUPINE JAZZ.

PREDTEKMOVANJE (1. do 6. februarja 2019) ocena nad 90 točk je pogoj za udeležbo na 48. DRŽAVNEM TEKMOVANJU v Gorenjski regiji (4. – 18. marec 2019).: Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka

Pred tekmovanji naj bi učenci – tekmovalci svoje znanje predstavili čim večkrat na različnih nastopih, ki so lahko internega (samo za šolo, sodelavce, sošolce, starše) ali javnega značaja (sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami, kot izmenjava, nastopi izven šole). O terminih in datumih se morajo mentorji dogovoriti z ravnateljico in vnesejo v eGŠ v rubriko »nastopi«. Datumi in kraji javnih nastopov tekmovalcev zasavskih glasbenih šol se sproti dogovarjajo z vsako šolo posebej, v terminih konec januarja in začetek februarja.

Do roka prijave na TEMSIG, 7. januarja 2019, mora učitelj poskrbeti v sodelovanju s tajništvom za potrebno dokumentacijo ter za ustrezno originalno notno gradivo, ki se ga mora ustrezno skenirati in v PDF formatu poslati na ustrezno šolo organizatorko predtekmovanja. Prijavnico izpolnite elektronsko in jo natisnite. Poslana bo po pošti, obvezno s podpisi učitelja, staršev in ravnateljice. Izpolnite natančno, s točnimi podatki in tiskanimi črkami, slovensko naslavljanje (npr. sonata, koncert, suita, variacije, … ostalo originalno) – razvidno mora biti, kje so velike začetnice. Minutaža mora biti točna in v skladu s propozicijami. RAZPIS in PROPOZICIJE so objavljene na spletni strani: http://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2018/06/Razpis_Temsig_2019.pdf  in http://www.zsgs.si/temsig/48-temsig/razpis-in-propozicije/

Plesni oddelek (solo in duo točke) se prijavlja na 27. tekmovanje Opus 1, plesna miniatura, 2019, že izbrane skupinske točke gredo na Tekmovalni festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA 2018, ki bo 16. – 18. novembra 2018 in Tekmovalni mini otroški festival plesnih skupin Pika miga 2018, ki bo 6. in 7. oktobra 2018

Pred izbor solo in duo plesnih miniatur za 27. OPUS 1 bo potekali v maju 2019 v Celju, tekmovanje predvidoma junij 2019.

Na podlagi izbora selektorjev JSKD na predhodnih izbirnih plesnih revijah, območna in medobmočna revija 2019, pa se uvrstijo tekmovalne skupine na festivala Pika miga in Živa 2019

Mednarodna in druga tekmovanja v Sloveniji (nekaterih so se že udeleževali naši učenci npr.: Emona za pihala, harmonikarsko za nagrado Avsenik, Dnevi kitare Krško, Koroško klavirsko tekmovanje, Svirel, »Leon Pfeifer« za violiniste, »Tartini« za pianiste in violiniste v Piranu ,…) se lahko udeležijo učenci, katerih starši so podpisali soglasje, glede na izkazano nadarjenost, pripravljenost in vložen trud. Stroške prijave krije šola, učitelji in korepetitorji so upravičeni do nadomestil po potnem nalogu.

Mednarodnih tekmovanj v tujini se v letošnjem letu, udeležijo nadarjeni, za to posebej izbrani in pripravljeni učenci, katerih starši so podpisali soglasje. Mentorju in glede na časovno možnost, ki ne posega v ostalo redno delo šole, tudi korepetitorju, se povrnejo stroški najcenejšega racionalnega prevoza in bivanja v kraju tekmovanja za dneve, ko nastopajo njihovi izbrani učenci, ostale stroške prijavnine, prevoza, bivanja, … krijejo starši.

Uspeh na tekmovanju se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

Obvestila o vseh tekmovanjih se dobijo na spletu, kar dobimo obvestil na šolo, se ta dobijo v zbornici oz. se po e-pošti pošljejo učiteljem.

TEMATSKI NASTOPI ZA VRTCE, OSNOVNE ŠOLE

NASTOPI MLAJŠIH UČENCEV IN DELAVNICE ZA VRTCE – tematika po dogovoru, (za vse enote, za koordinacijo skrbi članica sveta staršev Barbara Adeeb, vzgojiteljica v vrtcu Ciciban) predstavitev programov PGV in GP ter instrumentov – obiski Trboveljskih vrtcev, datumi po dogovoru.

organizacija: Tanja Božiček Simnovčič.

GLASBENA PRAVLJICA ali PREDSTAVA, četrtek, 23. 5. 2019 ob 10. uri v Delavskem domu Trbovlje – kot kulturni dan / MATINEJA ZA VSE OŠ V TRBOVLJAH – organizira se kot predstavitev instrumentov in glasbene šole učencem od 1. – 4. razreda.

v Glasbeni šoli Trbovlje MATINEJA ZA VSE ENOTE VRTCA TRBOVLJE v tednu od 20.– 24. 5. 2018, po dogovoru z ravnateljico Vrtca Trbovlje

organizacija: v sodelovanju z OŠ Trbovlje, Almo Knaus, Božena Grum in Tanja Božiček Simnovčič

DOBRODELNI KONCERT ZA ŠOLSKI SKLAD OŠ TRBOVLJE, torek, 23. 10. 2018 v Delavskem domu Trbovlje, sodelujemo z instrumentalnimi točkami, spremljavo (za GŠ Trbovlje organizacijo prevzame Tanja Božiček Simnovčič)

Druga sodelovanja z vrtci, OŠ ali SŠ, po dogovoru.

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELO Z UČENCI IN OTROKI

BOŽIČNO NOVOLETNI PLES Z DRUŽABNIMI IGRAMI ZA VSE UČENCE ŠOLE

petek, 21. 12. 2018, od 15. do 17. ure

Prisotni morajo biti vsi učitelji za pomoč pri nadzoru in pripravi prireditve. Kdo pripravi program in poskrbi za izvedbo.

DAN ODPRTIH VRAT S SPREJEMNIMI PREIZKUSI IN NASTOPOM UČITELJEV

v sredo, 29. maja 2019, od 16. do 20. ure bodo vsi učitelji na šoli imeli odprta vrata svojih učilnic za obiskovalce in interesente za vpis v našo šolo, ob 19. uri pripravijo krajši in mladim zanimiv nastop.

»GODALKANJE«, vikend delavnica za VSE učence godal, s priznanim glasbenikom – pedagogom Bojanom Cvetrežnikom, petek in sobota, 5. in 6. oktober 2018. Otroci bodo prenočili na šoli, sodelujejo vse učiteljice godal: Maša Tomc, Danijela Djordjević, Maja Lebar Kotar in Katja Mikula.

ZA MARLJIVO DELO, PRISOTNOST NA VAJAH IN USPEŠNE NASTOPE lahko učitelji za svoj razred oziroma skupino, organizirajo strokovno ekskurzijo: obisk koncertov, drugih glasbeno – plesnih prireditev, izdelovalcev ali obrtnikov, ki izdelujejo, popravljajo instrumente, razstav, muzejev, … Za izvedbo in organizacijo so zadolženi posamezni učitelji / mentorji razredov / skupin, v dogovoru z ravnateljico.

PODELITEV SPRIČEVAL v ponedeljek, 24. 6. 2019, po zaključku slovesnosti za absolvente in učence leta ob 14. uri v Dom Svobode Trbovlje, vsak učitelj poskrbi za dokumentacijo svojih učencev. Po sklepu učiteljskega zbora, se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve.

SPREJEMNI PREIZKUSI NA SREDNJI STOPNJI GLASBENIH IN PLESNIH SMERI

Nujno se mora spremljati objave izbranih srednjih šol na njihovih spletnih straneh glede datumov, rokov, programa, morebitnih priprav.

Informativni dnevi srednjih šol: petek in sobota, 15. in 16. februar 2019

Sprejemni preizkusi: 1. – 2. marec 2019

Opravljen preizkus na srednji stopnji se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

VPISI

(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2018/19, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

V času vpisov bomo sodelovali z osnovnimi šolami in vrtci Trbovelj (izpeljati je treba predstavitev deficitarnih predmetov v posameznih razredih šol ter tako pritegniti tudi tiste otroke, ki imajo potrebne psiho fizične glasbene ali plesne sposobnosti, a se še niso odločili za vpis v glasbeno šolo). Spodbuditi je treba že vpisane učence, da privabijo in povabijo svoje prijatelje, sošolce, sorodnike, k vpisu. Pomembna so osebna povabila učiteljev, staršev in učencev k vpisu.

Poleg tega moramo v času vpisov več pozornosti nameniti potrebnemu oglaševanju (predvsem plakatna mesta po Trbovljah, radio KUM Aktual, ETV šolska stran, spletna stran šole, Facebook stran šole, Twetter stran šole, …).

Od 3. do 15. maja 2019 bo objavljen razpis za vpis,

Od 25. do 29. maja 2019 bodo sprejemni preizkusi,

Od 3. do 10. junija 2019 pa poteka vpis novincev(ostali se vpisujejo med 20. in 24. junijem). Naknadni rok za vpise je od 26. do 30. avgusta 2019 oziroma do zapolnitve eventualno izpraznjenih mest (prednost imajo čakajoči, ki so v 1. roku opravili sprejemni preizkus in še niso bili vpisani).

SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO – UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI

Glasbena šola Trbovlje je članica Zveze slovenskih glasbenih šol in Zasavskih glasbenih šol. Ravnateljica Katja Mikula je kot predstavnica v komisijah ter organizacijskem odboru regijskih tekmovanja Ljubljane okolice in Zasavja.

Skupne revije zasavskih glasbenih šol

REVIJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

2019 – 28. PLESNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL, GŠ Hrastnik, petek, 29. 3. 2019 ob 18. uri (Kulturni dom Hrastnik)

REVIJE ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL različnih orkestrskih sestavov se odvijajo bienalno, v tem šolskem letu so na vrsti HARMONIKARSKI, SIMFONIČNI, KITARSKI orkestri, vsakoletno pa se organizira revija Orffovih skupin. 10. revija harmonikarskih orkestrov ZSGŠ bo v soboto, 6. 4. 2019 na Jesenicah, Revija kitarskih orkestrov ZSGŠ bo v Žalcu, 4. srečanje  Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije bo v petek, 18. 1. 2019 v Mariboru.

PLESNE REVIJE V ORGANIZACIJI JSKD:

območne in medobmočne izbirne revije za tekmovalna festivala Pika miga in Živa »PLESNO POPOTOVANJE«; »PrePLESAVANJA« (2. aprila 2019 v DDT).

SODELOVANJA, GOSTOVANJA, PROJEKTI, …:

2. SREČANJE SOLISTOV IN KOMORNIH SKUPIN DIATONIČNE HARMONIKE Laško,gostijo GŠ Laško Radeče, sreda, 24. 10. 2018

5. KLAVIRSKO SREČANJE v GŠ Laško, ponedeljek, 10. 12. 2018 ob 18. uri, tema: božično novoletna, vsak učitelj klavirja pripravi eno točko, po svoji izbiri.

1. SREČANJE GODALCEV (vsa godala). Glede na pobudo godalnega aktiva naše šole in posvetovanju z nekaj učitelji godal zasavskih glasbenih šol, bomo gostitelji na GŠ Trbovlje, v torek, 12. 2. 2019 ob 18. uri. Organizacija: Maša Tomc, Maja Lebar Kotar in Danijela Djordjević.

GŠ Celje in GŠ Trbovlje bosta v 2. polletju izpeljali skupni projekt SKUPNEGA HARMONIKARSKEGA ORKESTRA, termini skupnih vaj (poleg vaj, bodo učenci imeli možnost ogleda nekaterih trboveljski znamenitosti in prehrane) in nastopov se bodo dogovarjali kasneje, okvirno naj bi koncerti bili izpeljani enkrat v Celju in enkrat v Trbovljah (Dom Svobode), konec maja in začetek junija 2019, možnost tudi skupna predstavitev na Harmonikarski reviji ZSGŠ na Jesenicah. Organizacija: Alojz Stradar in za GŠ Celje Dejan Kušer.

GŠ Laško Radeče in GŠ Trbovlje bosta predvidoma 8. maja 2019 izvedli SKUPNI KONCERT PIHALNIH ORKESTROV v Radečah, podrobnosti se bodo dogovarjale sproti. Organizacija: Dominik Hribovšek in Boštjan Župevc za GŠ Laško Radeče.

KONCERTI:

Organizirali se bodo komorni glasbeni ali plesni koncerti (recitali). Program in izvajalce bomo gostili na podlagi njihovih ponudb in priporočil, predvsem iz mlajše generacije še šolajočih se glasbenikov, bivših učencev šole, … ter lokalnih društev. Skušali bomo zajeti čim več različnih instrumentalnih skupin, učenci šole, predvsem višjih letnikov, naj bi bili obvezno prisotni na teh koncertih.

SESTANKI

SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV

V dnevih zadnjega tedna vsakega meseca, v času pred pričetkom oz. po končanem pouku (izjeme so počitniški tedni, aktiv se zato izvede v tednu pred počitnicami). Vse nepredvidene spremembe in prilagajanja, se takoj javijo ravnateljici.

Na šoli delujejo naslednji aktivi, ki obravnavajo specifično problematiko svojega področja, pripombe učencev in staršev na delo in organizacijo dotičnega aktiva, predlagajo izboljšave za svoje delo in delovno mesto, organizirajo izobraževanja, delavnice iz svojega področja, … sodelujejo z drugimi aktivi, načrtujejo in realizirajo svoje projekte, se dogovarjajo o učnih načrtih, programih, izpitih, nastopih, tekmovanjih, skrbijo za instrumente in notno gradivo, ob popisu inventarja, gradiva idr. pripravijo gradivo popisni komisiji … Vodja mora dokumentirati sestanek z zapisnikom in ga oddati ravnateljici na pedagoškem sestanku. Vsa terminska in organizacijska vprašanja se urejajo v dogovoru z ravnateljico, o idejah, željah, potrebah, spremembah, se posvetuje in usklajuje aktiv z ravnateljico.

KLAVIRSKI AKTIV:                                                         vodja aktiva: Sanja Ibrakić

HARMONIKARSKI AKTIV:                                            vodja aktiva: Alojz Stradar

GODALNI AKTIV (violina, viola, violončelo):                  vodja aktiva: Danijela Djordjević

PIHALNO PEVSKI AKTIV (klj. fl., fl., klt., sax.):             vodja aktiva: Magda Klančišar

TROBILNO TOLKALSKI AKTIV

(trobenta, bariton, pozavna, rog, tolkala)                        vodja aktiva: Erik Šemrov

KITARSKI AKTIV                                                             vodja aktiva: Matija Dolenc

AKTIV SKUPINSKEGA PREDŠOLSKEGA IN TEORETIČNEGA POUKA IN PLESA

vodja aktiva: Božena Grum

PEDAGOŠKI SESTANKI:

Vsak prvi četrtek v mesecu ob 10.30 (v primeru nepredvidenih sprememb se ta takoj objavi na oglasni deski) razen januarja, ker se opravi po 1. ocenjevalni konferenci 31. januarja 2019 in 30. maja 2019, zaradi zaključka sprejemnih preizkusov in sklepa o vpisu novih učencev.

Na pedagoškem sestanku bodo vodje aktivov poročali o morebitnih skupnih temah ter oddali zapisnik. Tako bomo zagotovili sprotno vodenje dokumentacije, ki ga določata ZOFVI in Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah.

Izvajala se bo kontrola dnevnikov individualnega pouka, oddaja mesečnih priprav na pouk, mesečne realizacije ur ter kontrola glasbenih beležk učencev (septembra, februarja in junija). Učitelji na sestanek prinesejo potrebno dokumentacijo.

OCENJEVALNI KONFERENCI sta usklajeni s konferencami sosednjih šol, zaradi skupnih učiteljev:

1. OCENJEVALNO OBDOBJE (polletje):             četrtek, 31. januar 2019, ob 10.30

V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse ocene po predmetniku in odda v pregled, prvi teden februarja.

2. OCENJEVALNO OBDOBJE (zaključek):          ponedeljek, 17. junij 2019, ob 11. uri

V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse zaključne ocene po opravljenem izpitu in zaključku ocenjevanja predmetov po predmetniku. V pregled ravnateljici se jih odda po zaključni ocenjevalni konferenci, skupaj s spričevali, pohvalami in diplomami.

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole  za šolsko leto 2018/19, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

LETNI IZPITI:

JESENSKI ROK:                  11. – 14. september 2018

ZIMSKI ROK:                      21. – 30. januar 2019

(po potrebi se sestavi izpitna komisija in določi dan in uro izpita za posameznega učenca)

MAJSKI ROK (za učence zaključnih razredov)

15. – 20. maj 2019

JUNIJSKI ROK:                   11. – 20. junij 2019

(razpored in izpitna komisija se določi najmanj 14 dni pred izpiti, prijavnice k izpitu se izpolnijo in podpišejo najmanj 7 dni pred izpitom)

POPRAVNI IZPITI (samo Nauk o glasbi in Solfeggio – opravlja se ga lahko samo enkrat v šolskem letu in enkrat v istem vzgojno izobraževalnem obdobju):    20.– 28. junij 2019      in       20. – 30. avgust 2019

Učenci opravljajo izpit iz instrumenta / petja / plesa za en letnik v posameznem šolskem letu, izjemoma posebej nadarjeni lahko opravijo izpit preko dveh letnikov. Izjemoma v soglasju s starši in ravnateljico letnik podaljša, po obravnavi učiteljskega zbora, za pol ali eno leto, v primeru daljše opravičene odsotnosti ali bolezni, izrednih razmer v družini, specifičnih potreb otroka. O tem se odloča na pedagoških sestankih na predlog učitelja ali strokovnega aktiva.

O učencih, ki zaključujejo nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja in ki napredujejo na višjo stopnjo, se na predlog učitelja in izpitne komisije odloča učiteljski zbor na zaključni konferenci. Ravno tako se sklepa o učencih, ki ne napredujejo iz prvega obdobja nižje stopnje v drugo obdobje. Ostali učenci napredujejo. Vsem učencem pa se 24. 6. 2019 izdajo ustrezna spričevala, pohvale, diplome, priznanja, v skladu z internimi pravili šole o podeljevanju spričeval, priznanj in naziva učenec leta.

Učitelji sami, vsak za svoj razred, pripravijo ustrezno dokumentacijo še pred zaključno konferenco, nato vnesejo zaključne ocene v eGŠ, za vse predmete, katere je učenec v tem šolskem letu obiskoval, v tajništvu se natisnejo in dajo v podpis ravnateljici ter fotokopirajo.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

Izobraževanje učiteljev bo potekalo po programu, ki ga bo glede na predloge učiteljev in delavcev izdelala ravnateljica. Izobraževanja (seminarji, delavnice, obisk tekmovanj brez učencev, koncertov izvajalcev njegovega predmeta) se krijejo okvirno 300 € na učitelja v tem letu.

Izpeljani morajo biti OBVEZNO v dnevih, ko ni pouka, v nasprotnem primeru se mora ves odpadli pouk nadomestiti in o tem predhodno obvestiti ravnateljico, učence in njihove starše (to nam nalaga Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole).

Šola v okviru zmožnosti podpira tudi študij za pridobitev ustrezne smeri ali stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta na šoli, ki ga delavec opravlja v lastnem interesu. Ter zaradi rasti kakovosti in napredka delavcev, dodatni študij drugih smeri in višje stopnje od predpisane. Ravnateljica takemu delavcu izda sklep o podpori študija v lastnem interesu:

– prilagajanje delovnega časa in delovnih obveznosti;

– prosti dnevi za opravljanje izpitov po Kolektivni pogodbi za VIZ.

Učitelji naj ohranjajo strokovni stik s kolegi iz drugih krajev, hkrati pa se seznanjajo z novostmi, znanji in vsebinami, ki se tičejo njihovega dela. V to se vključuje tudi stanovska društvena dejavnost (EPTA, EKTA, ESTA, Festival flavtistov v Zagorju, …) in ŠTUDIJSKE SKUPINE Zavoda za šolstvo. Šola daje možnost izobraževanja in srečevanja pedagogov, kjer se lahko učitelji seznanjajo z dobro prakso ostalih slovenskih pedagogov slovenskih glasbenih šol. Izbor tem je raznolik, zanimiv in ponuja širok izbor – tako ozko strokovnih področij, kot informacije in znanja za vsakega nekaj. Udeležba na študijskih skupinah je brezplačna, zato naj se jih učitelji v čim večji meri udeležujejo, v okviru časovnih okvirov izven pouka oz. nadomeščanj le tega.

UČITELJI JAVIJO ŽELJENO IZOBRAŽEVANJE TAKOJ, KO PREJMEJO OBVESTILO O PREDVIDENEM IZOBRAŽEVANJU, DELAVNICI, SEMINARJU, KONCERTU, …. Možno se je prijaviti na izobraževanje, ki je razpisano, na to se prijavi prek Kataloga programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na spletni strani MIZŠ, ali na ne razpisano, ki ga ponudniki pošljejo na šolo tekom šolskega leta, v okviru predvidenega kritja stroškov oz. predvidenih dni za izobraževanje po Kolektivni pogodbi.

GŠ Hrastnik bo v petek, 26. 10. 2018, organizirala predavanje na temo »KAKO DO LAHKOTNE KOMUNIKACIJE MED UČITELJI IN STARŠI«, kamor se lahko prijavijo učitelji vseh Zasavskih GŠ.

Šola v skladu s finančnimi zmožnostmi za zaposlene šole, organizira izobraževalno, družabno, športno, kulturno aktivnost z dejavnostmi, ki vplivajo na pozitivno vzdušje in krepitev odnosov kolektiva, v skladu z določbami NAČRTA IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU.

SODELOVANJE S STARŠI

Učitelji morajo s starši sodelovati tudi in predvsem prek GLASBENE BELEŽKE, katero morajo ti sproti pregledovati in podpisovati. V njej so zapisani: predmetnik za šolsko leto 2018/19, okvirni učni načrt, datumi izostankov, nastopov ter vse opravljene učne ure, korepeticije, …  urnik, opravičila staršev, ocene, ki jih otrok prejme ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij, pregledi beležk s strani ravnateljice.

Učitelj na vsaki uri zapiše učenčeve naloge za vajo, opravljeno snov, napredek ali zaostanek ter druge opombe o učenčevem delu. Zapiše naj tudi vsa ostala obvestila staršem. Učitelji beležke poberejo in prinesejo na predvideni pedagoški sestanek v pregled ravnateljici: začetek šolskega leta (prvi teden septembra), ob I. ocenjevalni konferenci (pedagoški sestanek v februarju) in konec šolskega leta (po izpitih).

Starši morajo svoje otroke pisno ali telefonsko opravičiti. Telefonsko opravičilo ni dovolj, po vrnitvi v šolo mora učenec prinesti tudi pisno opravičilo. Opravičila se morajo hraniti do konca šolskega leta.

GOVORILNE URE so možne vse leto, kadarkoli v dogovoru med pedagogi in starši, na pobudo enega ali drugega. Izjemoma, po predhodnem srečanju in pogovoru staršev in učitelja, se ob kočljivih vprašanjih in problemih, v razgovor vključi ravnateljico. Datum in vsebino pogovora se zavede v Dnevnik individualnega pouka.

RODITELJSKI SESTANKI se sklicujejo za vsak oddelek posebej vsaj dvakrat letno (možno v sodelovanju z učitelji istega aktiva, lahko tudi ob izvedbi razrednega ali oddelčnega nastopa). Na roditeljskih sestankih bo glede na časovne možnosti prisotna tudi ravnateljica. Datum in vsebino roditeljskega sestanka se zavede v Dnevnik individualnega pouka.

POZOR! Sodelovanje s starši; govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, pisne in ustne oblike… morajo biti zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki.

Pri individualnem pouku (še posebej je to zaželeno v nižjih letnikih) lahko starši koristijo pravico in možnost prisotnosti pri pouku.

Vsak učitelj mora imeti spisek dosegljivih telefonskih številk staršev (zapisane so v Vpisnem listu otroka), zaradi sprotnega obveščanja in dogovarjanja o perečih in pomembnih stvareh, ki se tičejo njihovega otroka ali organizacije pouka. Obvešča se lahko iz šolskega – zborničnega telefona ali šolskega mobilnega telefona, ki ga hrani ravnateljica in je na razpolago učiteljem za obveščanja. Za uporabo e-pošte morajo v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov, starši podpisati soglasje za uporabo e-naslova, ki ga kot poseben obrazec izda šola. Oba podatka se vneseta tudi v eGlasbenoŠolo, prek katere šola tudi največ komunicira in obvešča.

O izposoji instrumenta, vadenju klavirja na šoli, morajo učitelji starše obvestiti o omejenosti možnosti tega na tri leta (vsako leto morajo podpisati Pogodbo o izposoji, katero podpiše tudi učitelj, oddati pa jo morajo v tajništvo do 14. 9. 2018), oz. na nakup instrumenta takoj, ko preraste manjše različice instrumenta. Zaželeno je, da se o nakupu posvetujejo s svojim učiteljem.

O stvareh, ki se ne tičejo pedagoškega dela, šola kontaktira s starši prek tajništva, ostala področja v zvezi z poukom, nastopi, tekmovanji, … ureja vsak učitelj sam, v soglasju s starši in ravnateljico.

Šola izda in razdeli do konca septembra obvezno PUBLIKACIJO, v kateri so zbrani vsi podatki o šoli, organi šole, pomembne informacije, ki se tičejo dela šole, pouka, datumi, cenik, hišni red s pravili obnašanja, urniki skupinskega pouka, vidnejši uspehi preteklega leta, …

Starše bomo skušali dejavno vključevati v naše delo in projekte (prek Sveta staršev, oddelčnih ali razrednih dejavnostih in individualno v posameznih primerih nastopov, tekmovanj, revij, predstavitev šole, …). Starši naj odgovorno sledijo delu svojih otrok; s svojo prisotnostjo in nasveti ob vadbi doma, prisotnostjo na nastopih, pripravljenostjo, da otroku omogočijo prevoz in prisotnost na pouku, prireditvah šole, nastopih in koncertih, s svojo navzočnostjo na prej naštetih dejavnostih.

UČITELJEVE OBVEZNOSTI, ki jih mora vestno in sproti opravljati

– obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na pouk (letne, mesečne pisne priprave, učni pripomočki, urejen prostor, instrumenti, notno gradivo)

– obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na nastope (načrtovanje, obveščanje, programski listi, plakati, prostor, oprema,…)

– izvedba pouka in korepeticij po urniku ter predhodno napovedanih spremembah urnika, predhodno napovedanem dodatnem pouku, … (prisotnost učencev in učiteljev, možne nenapovedane hospitacije, sprotno pisanje, kontrola in izpolnjevanje glasbenih beležk učencev, sprotno beleženje v dnevnikih individualnega pouka)

– priprava na nastop in izvedba nastopov (prisotnost učiteljev in korepetitorjev tekom celotnega nastopa)

– sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, … obvezno zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki)

– sprotno izpolnjevanje in oddajanje dokumentacije v elektronski (eGlasbenaŠola) in papirni obliki (urnik pouka, pogodbe o izposoji instrumentov, izpolnjevanje realizacije ur v eGŠ, vpisovanje v »knjigo prisotnosti« na delovnem mestu, izpolnjevanje in oddajanje potnih nalogov in ustreznih prilog ter dokazil, oddaja programskih listov in drugih dokumentiranih zapisov sodelovanj učencev in učiteljev na prireditvah, koncertih, revijah, tekmovanjih in nastopih)

– sprotno in dosledno izpolnjevanje druge šolske dokumentacije (dnevnik individualnega in skupinskega pouka, matični listi, spričevala, pohvale in priznanja) v skladu  z zakonodajo in varstvom osebnih podatkov

– pravočasno in redno prihajanje na delo ter prisotnost na delovnem mestu (na šoli ali izven šole) v času izvajanja pedagoškega in drugega šolskega dela

– opravičevanje odsotnosti z dela ravnateljici in organizacija nadomeščanja pouka v primeru krajših odsotnosti (bolniška odsotnost, obiski pri zdravniku, predvideni in nepredvideni dogodki, predvidene in nepredvidene zamude, izobraževanja, nadomeščanje pouka in podobno); ravnateljica zapiše uradni zaznamek

– takojšnje obveščanja ravnateljice in učencev ob predčasnih nepredvidenih nujnih odhodih iz delovnega mesta na šoli ali izven šole (v kolikor ravnateljica ni na šoli, se ji sporoči na šolski mobilni telefon)

– obvezna udeležba na sestankih ter aktivnostih, ki jih izvaja šola; opravičeni izostanki kot so; bolezen, neodložljive družinske zadeve in posebni dogodki, predvidena koncertna dejavnost, redno in načrtovano izobraževanje, se javijo ravnateljici pred načrtovanim sestankom ali dogodkom, zapiše se uradni zaznamek.

Način nadzora in način ukrepanja ravnateljice ob nepravilnostih v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti bo v skladu z ZDR (ustna, pisna opozorila, redna ali izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov).

Pedagogi morajo do petka, 14. septembra 2018, ravnateljici oddati podrobne letne učne priprave za vsakega učenca posebej ter posebej za skupinski pouk. Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. L. RS: 44/01, 1/04 in 54/06) učitelji pripravijo še mesečne priprave pri individualnem pouku ter za skupinski pouk urne priprave. Te oddajajo konec meseca v za to pripravljene mape v zbornici. Upoštevati morajo priporočila in navodila predmetnikov ter učnih načrtov za posamezne instrumente, skupinski pouk in medpredmetne povezave. Prav tako se upoštevajo sklepi posameznih predmetnih aktivov ter učiteljskega zbora.

Do petka, 14. septembra 2018, morajo NUJNO urediti in prinesti (v nasprotnem primeru velja, da se s tem ne strinjajo) podpisane obrazce za:

»Soglasje staršev za fotografiranje in snemanje ter javno objavo posnetkov«,

»Soglasje za uporabo e-naslova za potrebe obveščanja«,

»Soglasje za izvedbo razširjenega pouka za tekmovalce« po sklepu učiteljskega zbora,

»Soglasje za prijavo na tekmovanje in objavo rezultatov«

»Pogodbe o izposoji instrumentov« ter jih oddati skupaj s »Spiskom učencev z izposojenimi instrumenti in učenci klavirja, ki vadijo na šolskih klavirjih« v tajništvo.

Administrativno tehnične posle urejajo pedagogi s tajništvom, hišnikom, čistilko in ravnateljico v času, ko ni pouka. Za redno zaposlene pedagoge vse obveznosti na šoli, ki so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (119. člen), sodijo v redno tedensko delovno obvezo 40 urnega delavnikaMESEČNO REALIZACIJO PEDAGOŠKEGA IN DRUGEGA DELA izpolnijo do konca meseca, v skladu z internimi NAVODILI ZA VREDNOTENJE AKTIVNOSTI v eGlasbeniŠoliDELOVNI ČAS je s tem letnim delovnim načrtom za učitelje neenakomerno razporejen, načrtovane pedagoške dejavnosti (pouk, nastopi, izpiti) so organizirane v popoldanskem in večernem času, nekatere administrativno tehnične dejavnosti, sestanki ter izobraževanja pa v dopoldanskem času, glede na potrebe in po dogovoru z ravnateljico, pa se izvaja delo tudi v času, ki je opredeljen kot dela prost (sobote, nedelje, prazniki) in predvsem med šolskimi počitnicami.