LETNI DELOVNI NAČRT GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 25. 9. 2020.

Obravnavan in dopolnjen na uvodni konferenci učiteljskega zbora 27. 8. 2020 in obravnavan na svetu staršev, 18. 9. 2020.

Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje (Zakon o glasbenih šolah, ZGla-UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006):

 obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno izobraževalnega dela
 razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka
 zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov
 razpored nastopov in tekmovanj
 načrt vpisa
 roki za opravljanje izpitov
 strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
 sodelovanje s starši
 sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci
 sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno umetniškimi organizacijami
 druge naloge

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Kako natančno bo pouk potekal v šolskem letu 2020/21, še ni jasno, saj bo odvisno od tega, kakšna bo epidemiološka slika glede nalezljive bolezni COVID 19 v državi. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je osnovnim šolam, glasbenim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poslalo okrožnico glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v tem šolskem letu. Predvideni so modeli organizacije in izvajanja pouka, ki bi jih lahko aktivirali kadarkoli med šolskim letom. Šole moramo imeti pripravljene načrte za vse predvidene modele. Ministrstvo bo natančnejše usmeritve šolam dajalo sproti.

Model A ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi zdravstvenih razmer, kar pomeni, da bi se pouk izvajal tako, kot se je pred razglasitvijo epidemije. Šole bodo izvajale omenjeni model, razen če bo s sklepom vlade ali pristojne ministrice odločeno drugače. V primeru, da pride do drugačne odločitve, bodo šole s tem seznanjene po 20. avgustu oziroma kadarkoli med šolskim letom. Vse bo odvisno od tega, ali bodo zdravstvene razmere dovoljevale izvedbo takšnega modela. 

Model B predvideva, da so zdravstvene razmere takšne, da je treba upoštevati omejitve, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tem primeru mora urnik potekati tako, da se v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. To pomeni, da morajo učenci med odmori ostajati v učilnicah. Šola določi sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, evidentiranje učencev pri predmetih in omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Šole morajo določiti tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene.  V primeru tako velikega poslabšanja epidemioloških razmer, da pouka v šoli ni mogoče več izvajati za vse učence v šoli, bi se pouk izvajal po modelu C.

Model C predvideva, da del pouka poteka na daljavo. V tem primeru na šoli ni dovoljeno mešanje skupin učencev. Posebna pravila veljajo za prihode in odhode iz šole, za izvajanje programa ter druge aktivnosti. Pouk na daljavo se organizira skladno s priporočili zavoda za šolstvo. Pri tem je pomembno, da vsi učitelji na šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do učencev, da  učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo, da šola pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih učencev za sodelovanje pri pouku na daljavo in da ravnatelj usmerja delo učiteljev. V primeru, da se izvaja model C, bo v glasbenih šolah potekal individualni pouk vseh predmetov ter pouk komorne igre na šoli, ves ostali skupinski pouk pa se izvaja na daljavo. 

Model D bi se uporabljal v primeru epidemioloških razmer, ki bi zahtevale, da se pouk za vse učence organizira na daljavo. V tem primeru zavod za šolstvo pripravi priporočila za delo, v šoli pa delo organizirajo tako, da vsi učitelji na šoli uporabljajo isti komunikacijski kanal do učencev, oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk na daljavo, šola pa pridobi podatke o tehnoloških in tehniških možnostih učencev za sodelovanje pri pouku na daljavo. 

Pouk poteka v času, ko učenci nimajo obveznosti rednega osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja in varstva vrtca, najkasneje do 20. ure zvečer v petdnevnem delovnem tednu. V dogovoru z ravnateljico lahko poteka dodatno delo tudi na dela proste dneve (zaradi nadomeščanj, dodatnih vaj pred tekmovanji, javnimi nastopi, sprejemnimi preizkusi, snemanji in podobno, izobraževalnih delavnic, …).

Pouk poteka v učilnicah individualnega pouka in v dvorani ali kabinetih (skupinski pouk), praviloma dvakrat tedensko – ne zaporedni dnevi, izjemoma kot »blok« ura, zaradi specifičnih razlogov posameznega učenca, v dogovoru s starši. Izjemoma se organizira dodatni pouk za bolj nadarjene in uspešne učence, s sklepom učiteljskega zbora, vendar morajo pred tem starši nadarjenega učenca podpisati soglasje (v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah Ur. l. RS, št. 82/2003: 17. – 19. člen).

V času, ko v prostorih ne poteka pouk, so ti na razpolago za vadenje ali za oddajo v najem, o čemer mora učitelj obvestiti ravnateljico in pripraviti urnik vadenja – predvsem klavirja.

Realizacija individualnih ur pouka obsega na posameznega učenca 76 lekcij v šolskih dnevih pouka. Skupinski pouk v obsegu, kot je predviden glede na predmetnik. Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete 35 tednov pouka, 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope v najmanj 189 dneh. (v skladu s Šolskim koledarjem, ki izhaja iz Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 81/06 in Izobraževalni programi v glasbenem šolstvu Ur. l. RS, št. 45/02,55/03, 11/10). Pedagoško in drugo delo za šolsko leto 2020/21 je opredeljen v »Navodilih za vrednotenje pouka in dela, ki se izvaja v okviru delovnega časa na GŠ Trbovlje 2020/21« (priloga tega LDN 2020/21)

Vsi učitelji morajo do ponedeljka 14. septembra 2020 urediti urnik v e-GlasbeniŠoli in podpisanega, obrazec DZS 1,99, vložiti v za to namenjeno mapo v zbornici.

Skupinski pouk – urniki in seznami morajo biti urejeni do 31. avgusta 2020 – kasnejše spremembe ne bodo možne. Pripravil se bo tudi urnik zasedenosti dvorane, tako da bo imel vsak učitelj na razpolago čas in prostor za vaje. Razporedi vaj v dvorani se urejajo v rubriki »rezervacije« v eGŠ, ostale aktivnosti nastopov v dvorani pa se vpisuje po tem, ko se za aktivnost dogovori z ravnateljico, v rubriko »nastopi« v eGŠ. URNIKA SE BOMO STRIKTNO DRŽALI, možni pa bodo sprotni dogovori med učitelji, o čemer mora biti obveščena tudi ravnateljica.

Korepeticije so razporejene po oddelkih oz. učiteljih naslednjim korepetitorjem:

Amna Ekinović: 4,00 p. u. (3 ure) tedensko: Barbara Sorč, Miha Koritnik

Urška Meglič: 9 p. u. (6 ur 45 min) tedensko: Maša Tomc, Katja Mikula, Maja Lebar Kotar, Dominik Hribovšek, Danijela Djordjević, Barbara Černe, Magda Klančišar

Gaber Drobnič: 2 p. u. (90 min) tedensko: Igor Podpečan, Erik Šemrov

Učencem godal, trobil, pihal, tolkal od 1. do 4. razreda: pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / od 5. do 8. razreda: pripada 2,00 p. u. na 16 učencev
Učencem kljunaste flavte od 1. do 6. razreda pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / 7. in 8. razred pripada 2,00 p. u. na 16 učencev
Učencem petja pripada 1,00 p. u. na 3 učence.

Občasna pomoč: Zaželeno je, da učenci višje stopnje klavirja in kitare, v dogovoru med učitelji, korepetirajo učence nižjih letnikov ostalih instrumentov. Občasno, v dogovoru z ravnateljico ali ko se ne more organizirati drugače, lahko korepetira učitelj svoj razred ali učenca ali si korepetitorji med seboj zaradi boljše organizacije dela, izmenjajo obveznosti.

Korepetitorji pripravijo urnik korepeticij, učitelji pa so na te termine dolžni naročati samo ustrezno pripravljene učence, v nasprotnem primeru se korepeticij ne izvede. Učenec mora imeti najmanj štiri skupne vaje pred nastopom. Učitelji so dolžni pripraviti in oddati note korepetitorju pred napovedanimi vajami in nastopom. Dolžnost učiteljev je sprotno napovedovanje korepeticij v naprej, v obliki tedenskega napovedovanja (na oglasni deski zbornice) v za to pripravljene obrazce. Izjemoma se lahko korepetitor in učitelj dogovorita tudi o drugih terminih korepeticij, ki ne posegajo v redni pouk učencev in korepetitorja.

Urnike individualnega pouka morajo učitelji klavirja, ki tudi korepetirajo, takoj septembra oddati ravnateljici v pregled, že v naprej pa je potrebno upoštevati možnost sprotnega prilagajanja korepeticij učencem in se izogniti časovno neugodnim terminom zanje (prezgodnja in prepozna ura). Izvedbe korepeticij se bodo vodile na način, ki zagotavlja realizacijo in nadzor. V dnevnike individualnega pouka učiteljev, ki poučujejo predmete, ki potrebujejo korepeticije, se bo v rubriko »realizacija pouka« vpisalo »korepeticije«, zraven pa se bo podpisal korepetitor, ki bo izvedel korepeticije. V mesečni realizaciji ur se bodo upoštevale samo tiste korepeticije, ki bodo potrjene s podpisom. Tudi to bomo mesečno pregledali na pedagoških sestankih.

RAZPOREDITEV UČENCEV PO PREDMETIH, ODDELKIH

INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA POUKA
Individualni pouk in razporeditev pedagoških ur po predmetih in učiteljih

UČITELJ (št. učilnice) INSTRUMENT/PREDMET
Gaber DROBNIČ (10) KLAVIR / KOREPETICIJE
Amna EKINOVIĆ (5) KLAVIR / KOREPETICIJE
Urška MEGLIČ (6) KLAVIR / KOREPETICIJE
Igor PODPEČAN (3) DIATONONIČNA HARMONIKA, POZAVNA, BARITON, TUBA / KOMORNA IGRA
Alojz STRADAR (4) HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA
Danijela DJORDJEVIĆ (13) VIOLINA
Katja MIKULA (ravnatelj. pisarna) VIOLINA
Maja LEBAR KOTAR (11) VIOLINA / GODALNI ORKESTER
Maša TOMC (15) VIOLONČELO
Matija DOLENC (9) KITARA
Emir IBRAKIĆ (8) KITARA / KITARSKI ORKESTER
Barbara ČERNE (kabinet II) FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA
Magda KLANČIŠAR (7) FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA
Dominik HRIBOVŠEK (12) KLARINET, SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA / PIHALNI ORKESTER
Erik ŠEMROV (14) TROBENTA, ROG, KLJUNASTA FLAVTA / KOMORNA IGRA
Miha KORITNIK (kabinet I) TOLKALA
Barbara SORČ (15) PETJE

skupinski pouk

UČITELJ (učilnica) PREDMET  
Božena GRUM (kabinet II) PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA /
GLASBENA PRIPRAVNICA
2 skupini
Božena GRUM (uč. NOG, SOLF.) NAUK O GLASBI /
SOLFEGGIO
11 razredov
2 razreda
Kim KERN KUKOVIČ (dvorana, 16) PLESNA PRIPRAVNICA /
SODOBNI PLES kombinirani skupini
3 pripravnice (37)
1. in 2 razred (9) 3., 4., 5., 6. razred (11)

ZASEDBE KOMORNIH SKUPIN IN ŠOLSKIH ORKESTROV

GODALNI ORKESTER dirigentka Maja Lebar Kotar, (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov) (skupaj 20)

PIHALNI ORKESTER dirigent Dominik Hribovšek, pomočnik Erik Šemrov (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje in bivši učenci po partituri, mlajši po predhodnem dogovoru z učitelji in starši) (skupaj 25)

HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Alojz Stradar (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov) (skupaj 8)

KITARSKI ORKESTER dirigent Emir Ibrakić (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov) (10 skupaj)

ORFFOVA SKUPINA vodi Tanja Božiček Simnovčič (sodelujejo učenci vseh letnikov klavirja in kljunaste flavte ter ostalih instrumentov, ki ne sodelujejo v drugih orkestrih ali komornih skupinah) starejša in mlajša (skupaj 19)

NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL vodi Igor Podpečan (trobenta, klarinet bariton, kitara , harmonika 2 učenca, petje)

MLAJŠI GODALNI ANSAMBEL vodi Maša Tomc (skupaj 3)

TRIO TROBENT vodi Erik Šemrov

DUO POZAVN vodi Igor Podpečan

Ostali skupinski pouk oz. komorne skupine, ki se oblikuje priložnostno, se organizira v dogovoru z učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.

RAZPORED NASTOPOV IN TEKMOVANJ

MODEL A: Koncerti in nastopi v šolski dvorani se organizirajo ob torkih ali petkih, izjemoma ob sobotah, s pričetkom med 17. in 19. uro v dvorani šole. Na nastopih morajo biti ves čas nastopa s sodelujočimi učenci njihovi učitelji in korepetitorji.

 MODEL B: Nastopi do 20 nastopajočih: razpored stolov na 1,5 m razdalje, omejeno število obiskovalcev – najožjih družinskih članov na toliko, da skupno število oseb v dvorani ne preseže 50, obvezna uporaba zaščitnih mask, vstop v prostore šole 5 minut pred pričetkom, obvezno razkuževanje in razdalja na stopnicah 1,5 m

MODEL C in D: Koncerti in nastopi se lahko v naprej posnamejo in objavijo na šolski strani ali v živo izpeljejo prek spletne konference učenci in starši posameznega učitelja

RAZREDNI IN ODDELČNI NASTOPI:

Učitelji pripravijo v tem šolskem letu obvezno en razredni oz. oddelčni nastop učencev isto sortnih instrumentov v tednu – dnevih, ko ni drugih načrtovanih nastopov.

MODEL A: Nastopi se prilagajajo v naprej določenim terminom zasedenosti dvorane, prostorov ali dejavnostim. Natančni datumi in ure se določajo sproti v mesečnem planu v dogovoru z ravnateljico in korepetitorji.
MODEL B: izvajajo se samo razredni nastopi do 20 nastopajočih – vključujoč učitelje, korepetitorje: razpored stolov na 1,5 m razdalje, omejeno število obiskovalcev – najožjih družinskih članov na toliko, da skupno število oseb v dvorani ne preseže 50, obvezna uporaba zaščitnih mask, vstop v prostore šole 5 minut pred pričetkom, obvezno razkuževanje in razdalja ob vstopanju in na stopnicah 1,5 m.
MODEL C in D: Razredni nastopi se lahko v naprej posnamejo in objavijo na šolski strani ali v živo izpeljejo prek spletne konferenceučenci in starši posameznega učitelja.

Zaželena je enakomerna terminska razporeditev teh nastopov preko celega leta.

INTERNI NASTOPI 2020/21

MODELA A: V dvorani šole s točno omejenim številom točk. VSAK UČITELJ IMA MOŽNOST PRIJAVITI MAX. 3 UČENCE NA NASTOP. Točke se vpisuje v rubriko »nastopi« v eGŠ do ponedeljka v tednu nastopa. V primeru večjega števila prijavljenih nastopajočih – nad 30 točk – se v istem dnevu organizira še en interni nastop, mlajši ob 18. uri, starejši ob 19. uri.
MODEL B: izvajajo se nastopi z do 20 nastopajočih – vključujoč učitelje, korepetitorje, VSAK UČITELJ LAHKO PRIJAVI MAX. 1 UČENCA: razpored stolov na 1,5 m razdalje, omejeno število obiskovalcev – najožjih družinskih članov na toliko, da skupno število oseb v dvorani ne preseže 50, obvezna uporaba zaščitnih mask, vstop v prostore šole 5 minut pred pričetkom, obvezno razkuževanje in razdalja ob vstopanju in na stopnicah 1,5 m.
MODEL C in D: Različni učenci oz. točke do 20, VSAK UČITELJ LAHKO PRIJAVI MAX. 1 UČENCA, se za termin predvidenega nastopa v naprej posnamejo, pošljejo ravnateljici najkasneje v petek pred internim nastopom in nato objavijo na šolski strani.

Na teh nastopih naj bi se pokazalo znanje učencev in izpiljenost skladb.

– INTERNI NASTOP: petki v šolskem letu 2020/21 ob 17. uri v dvorani: 23. oktober, 20. november, 15. januar, 12. marec, 16. april

Ostali – priložnostni interni nastopi:

MODELI A, B, C in D SE SMISELNO UPORABLJAJO KOT PRI RAZREDNIH IN INTERNIH NASTOPIH TUDI ZA:


– NASTOPI TEKMOVALCEV, KI SE PRIPRAVLJAJO NA RAZLIČNA TEKMOVANJA IN KANDIDATOV ZA SPREJEMNE PREIZKUSE NA SŠ

petek, 22. januar, ob 17.00 in 29. januar 2021, ob 17. uri

– PUSTNI NASTOP, torek 16. februar 2021 ob 17.30

– NASTOPI NAJBOLJŠIH UČENCEV / ABSOLVENTOV:
Zaključni nastopi / recitali najboljših učencev / absolventov šole, kot nagrada ob koncu šolanja, se lahko ob prisotnosti tričlanske komisije izvedejo kot letni izpit. Po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora se prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani prijavnice na izpit.

JAVNI NASTOPI (v dvoranah izvajajo se samo pri Modelu A, Modeli B, C in D – odpadejo oz. se jih posname ter javno objavi na spletnih straneh socialnih omrežij in šole):

V normalnih pogojih se odzivamo na povabila in prošnje lokalnih in drugih prirediteljev, ki nas povabijo k sodelovanju s glasbenimi ali plesnimi točkami naših učencev, za različne prireditve. Priporočljivo je, da šolo kontaktirajo vsaj dva tedna pred dogodkom, zaradi uskladitve terminov in priprave učencev na nastop.

PLESNE in GLASBENE PRAVLJICE / NASTOPI po Modelu A v Knjižnici Tone Seliškar (Ana Ledinek za KTS)
Tretje srede v mesecu ob 17. uri.
1. polletje: 18. november 2020 glasbena,  20. januar 2021 plesna,
2. polletje: 17. marec 2021 glasbena, 16. junij 2021 plesna
organizacija: Barbara Černe – glasbeni del; Kim Kern Kukovič – plesni del

MODEL B, C in D: nastopi učencev se v naprej posnamejo, montirajo s pravljico, ki jo pripravi in posname knjižnica in objavijo na šolski, knjižnični strani in na socialnih omrežjih obeh zavodov.

VESELI DECEMBER – KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU UPOKOJENCEV F. SALAMON TRBOVLJE
nastopajo najmlajši otroci, zaželene komorne skupine
torek, 8. december 2020 ob 16. uri
organizacija: Katja Mikula

odpade v primeru Modelov B, C in D

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

 • ponedeljek, 14. december 2020 – generalka
 • torek, 15. december – matineje za učence OŠ (dopoldan, ob 9. in 11. uri ??, odvisno od števila učencev, ki jih bodo šole prijavile)
 • sreda, 16. december – večerni koncert in
 • četrtek, 17. december 2020 ob 19. uri koncert v gledališki dvorani Delavskega doma

organizacija: Erik Šemrov

realizacija v dvorani GŠ posnete in objavljene posamezne točke in vezni tekst v primeru Modela B / odpade v primeru Modelov C in D

BESEDA, PLES, GLASBA  (v sodelovanju s Knjižnico Tone Seliškar Trbovlje in Varstveno delovnim centrom Zagorje)

 • četrtek, ________________, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega doma  

organizacija: Kim Kern Kukovič za GŠ in Katra Hribar Frol za KTS
– realizacija v dvorani GŠ posnete in objavljene posamezne plesne točke in tekst knjižnice v primeru Modela B
– odpade v primeru Modelov C in D

MAMICAM IN ŽENAM (dobrodelni koncert, zbiranje sredstev za Šolski sklad):

 • petek, 19. marec 2021. ob 18. uri v dvorani Doma Svobode Trbovlje

organizacija: Emir Ibrakić in Dominik Hribovšek
– realizacija v dvorani GŠ posnete in objavljene posamezne točke in vezni tekst v primeru Modela B 
– odpade v primeru Modelov C in D

POMLADNI KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo otroci, ki jih povezujemo v duete, trie, …

 • torek, 6. april 2021, ob 16. uri

organizacija: Katja Mikula
– odpade v primeru Modelov B, C in D

 »NAŠ SVET GLASBE« zaključni letni koncert

 • sreda, 19. maj, generalka
 • četrtek, 20. maj 2021, ob 19. uri, koncert v gledališki dvorani Delavskega doma

organizacija: Barbara Sorč
– realizacija v dvorani GŠ posnete in objavljene posamezne točke in vezni tekst v primeru Modela B
– odpade v primeru Modelov C in D

POZDRAV NAŠEMU MESTU, pred občinsko 1. junijsko proslavo (v sodelovanju z OŠ Tončko Čeč):

 • ponedeljek, 31. maj 2021, ob 18.00, Delavski dom Trbovlje – avla

organizacija:    Dominik Hribovšek
– odpade v primeru Modelov B, C in D

17. KONCERT »NAŠEMU MESTU«, Loška cerkev – petek, 4. junij 2021, ob 18. uri

organizacija: Matija Dolenc
– realizacija v dvorani GŠ posnete in objavljene posamezne točke v primeru Modela B
– odpade v primeru Modelov C in D

PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA UČENCA LETA in POSEBNE POHVALE (po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve – nastop učiteljev)

 • sreda, 24. junij, 2021 ob 14. uri, v dvorani Doma Svobode Trbovlje

  Model B: v dvorani šole, izvede se samo za absolvente – vključujoč učitelje: razpored stolov na 1,5 m razdalje, omejeno število obiskovalcev – skupno število oseb v dvorani ne sme preseči števila 50, obvezna uporaba zaščitnih mask, vstop v prostore šole 5 minut pred pričetkom, obvezno razkuževanje in razdalja ob vstopanju in na stopnicah 1,5 m.
  odpade v primeru Modelov C in D

in drugi nastopi, ki se dogovarjajo sproti, upoštevajoč epidemiološko stanje v državi: npr. izmenjava nastopov tekmovalcev z različnih glasbenih šol, sodelovanje pri prireditvah osnovnih šol ali vrtcev, …

PRILOŽNOSTNI JAVNI NASTOPI ZA RAZLIČNE ORGANIZACIJE OBČINE TRBOVLJE, ZASAVJA, …:

NISO V NAPREJ DOLOČENI. (Datumsko se s posameznimi učitelji in učenci dogovarjamo sproti, v kolikor je datum nastopa javljen vsaj 14 dni prej.) 

 • Model B se izvede s solo ali manjšimi komornimi točkami, v primeru nastopov na odprtem ali z zelo omejenim številom navzočih po priporočilih NIJZ v zaprtih prostorih
 • odpade v primeru Modelov C in D
TEKMOVANJA
razpisi se sprotno prilagajajo epidemiološkemu stanju v svetu in državi, razpisi pa so objavljeni na spletnih straneh tekmovanj

Za vsa tekmovanja, na katera učence prijavlja šola, morajo v skladu z Zakonom o glasbenih šolah 28. člen, Zakonom o varovanju osebnih podatkih in Splošno uredbo EU o varovanju podatkov (GDPR), starši podpisati soglasje. O tekmovanju se mora učitelj nadarjenega učenca posvetovati s starši in pridobiti pisno soglasje, tako njih, kot otroka, do konca septembra 2020. Starši lahko sami prijavijo na tekmovanje otroka, vendar morajo o tem obvestiti šolo v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbeni šoli 15. člen.

V tem šolskem letu komisija ZSGŠ TEMSIG razpisuje 50. TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV za naslednje discipline: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, HARFA, KITARA, CITRE, ORGLE, KOMORNE SKUPINE S PIHALI, SOLFEGGIO.
– predtekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 1.- 6. 2. 2021,
– državno tekmovanje na glasbenih šolah Štajerske in Pomurja ter na Vrhniki od 4. – 18. 3. 2021.

Zaključni koncert bo potekal 25. 3. 2021 na Konservatoriju za glasbo in balet Lubljana.
Pred tekmovanji naj bi učenci – tekmovalci svoje znanje predstavili čim večkrat na različnih nastopih, ki so lahko internega (samo za šolo, sodelavce, sošolce, starše) ali javnega značaja (sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami, kot izmenjava, nastopi izven šole). O terminih in datumih se morajo mentorji dogovoriti z ravnateljico in vnesejo v eGŠ v rubriko »nastopi«.
Do roka prijave na TEMSIG, 5. januarja 2021, mora učitelj poskrbeti v sodelovanju s tajništvom za potrebno dokumentacijo ter za ustrezno originalno notno gradivo, ki se ga mora skenirati in v PDF formatu poslati na šolo organizatorko predtekmovanja. Prijavnico za tekmovanje v vseh kategorijah je potrebno oddati v elektronski obliki na naslovu www.zsgs.si. Prijavnico izpolnite elektronsko in jo tudi natisnite. Poslana bo po pošti, obvezno s podpisi učitelja, staršev in ravnateljice. Izpolnite natančno, s točnimi podatki in tiskanimi črkami, slovensko naslavljanje (npr. sonata, koncert, suita, variacije, … ostalo originalno) – razvidno mora biti, kje so velike začetnice. Minutaža mora biti točna in v skladu s propozicijami. RAZPIS in PROPOZICIJE so objavljene na spletni strani: https://www.zsgs.si/temsig/50-temsig-2/razpis-in-propozicije/

Plesni oddelek (solo in duo točke) se prijavlja na 29. tekmovanje Opus 1, plesna miniatura 2021, že izbrane skupinske točke 28. Opusa gredo na Plesni festival »Fronta« v Murski Soboti, 27. 8. 2020

Tekmovalni festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA 2020, ki bo novembra 2020 Prijavnico za plesne predstave je potrebno izpolniti do 20. septembra 2020 (za Živa). Predstave si državni selektor ogleda na video posnetkih. Skupina mora do konca prijavnega roka posredovati kvaliteten posnetek predstave (USB nosilec ali e-povezava na posnetek).

Pred izbor solo in duo plesnih miniatur za 29. OPUS 1 bodo potekali v januarju 2021 v SVŠGL Ljubljana, tekmovanje predvidoma marca 2021 v KC Španski borci, Ljubljana.

Na podlagi izbora selektorjev JSKD na predhodnih izbirnih plesnih revijah, območna »Plesno popotovanje«,  aprila 2021 v Delavskem domu Trbovlje in medobmočna revija ? 2021 v Ljubljani, pa se uvrstijo tekmovalne skupine na festivala Pika miga in Živa 2021

Mednarodna in druga tekmovanja v Sloveniji (nekaterih so se že udeleževali naši učenci npr.: Emona za pihala, harmonikarsko za nagrado Avsenik, Dnevi kitare Krško, Koroško klavirsko tekmovanje, »Leon Pfeifer« za violiniste, »Tartini« za pianiste in violiniste v Piranu ,…) se lahko udeležijo učenci, katerih starši so podpisali soglasje, glede na izkazano nadarjenost, pripravljenost in vložen trud. Stroške prijave krije šola, učitelji in korepetitorji so upravičeni do nadomestil po potnem nalogu v primeru Modelu A.

Mednarodnih tekmovanj v tujini se v letošnjem letu, udeležijo nadarjeni, za to posebej izbrani in pripravljeni učenci, katerih starši so podpisali soglasje zgolj prek interneta. Stroške prijavnine krijejo starši, razen tekmovalcem, ki so na TEMSIG državnem tekmovanju že dosegli nagrado.
V času ukrepov za omejevanje širitve COVID 19 potovanj na mednarodna tekmovanja v tujino NE BO, ravno tako se odsvetuje udeležba na tekmovanjih z mednarodno udeležbo v Sloveniji, v kolikor prihajajo tekmovalci iz rizičnih dežel. Priporoča se prijava na on-line, web mednarodna tekmovanja, kamor se prijavlja prek spleta in se prek spleta pošilja posnetke tekmovalcev. Tekmovalni program se v primeru Modela B posname v dvorani šole, v primeru Modelov C in D pa v domačem okolju.

Uspeh na tekmovanju se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« – oproščen izpita zaradi udeležbe na tekmovanju in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

Obvestila o vseh tekmovanjih se dobijo na spletu, kar dobimo obvestil na šolo, se ta dobijo v zbornici oz. se po e-pošti pošljejo učiteljem.

TEMATSKI NASTOPI ZA VRTCE, OSNOVNE ŠOLE se izvedejo samo v primeru MODULA A.

NASTOPI MLAJŠIH UČENCEV IN DELAVNICE ZA VRTCE – tematika po dogovoru, (za vse enote, za koordinacijo skrbi članica sveta staršev Barbara Adeeb, vzgojiteljica v Vrtcu Trbovlje) predstavitev programov PGV in GP ter instrumentov – obiski Trboveljskih vrtcev, datumi po dogovoru

Organizacija: po dogovoru z vrtcem

GLASBENA PRAVLJICA ali PREDSTAVA, četrtek, 27. maj 2021 ob 10. uri v Delavskem domu Trbovlje – kot kulturni dan / MATINEJA ZA VSE OŠ V TRBOVLJAH – organizira se kot predstavitev instrumentov in glasbene šole učencem od 1. – 3. razreda.

v Glasbeni šoli Trbovlje MATINEJA ZA VSE ENOTE VRTCA TRBOVLJE v tednu od 24.– 26. 5. 2021, po dogovoru z ravnateljico Vrtca Trbovlje

organizacija: v sodelovanju z OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč Tanjo Božiček Simnovčič, Boženo Grum in Katjo Mikula

Druga / drugačna sodelovanja z vrtci, OŠ ali SŠ, po dogovoru in zmožnostih MODULI B – D.

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELO Z UČENCI IN OTROKI se izvedejo samo v primeru MODULA A.

BOŽIČNO NOVOLETNI PLES Z DRUŽABNIMI IGRAMI ZA VSE UČENCE ŠOLE

četrtek, 24. decembra 2020, od 15. do 17. ure

Prisotni morajo biti vsi učitelji za pomoč pri nadzoru in pripravi prireditve.

DAN ODPRTIH VRAT S SPREJEMNIMI PREIZKUSI IN NASTOPOM UČITELJEV

 v petek, 28. maja 2021, od 14. do 18. ure bodo vsi učitelji na šoli imeli odprta vrata svojih učilnic za obiskovalce in interesente za vpis v našo šolo, ob 17. uri pripravijo krajši in mladim zanimiv nastop.

Kot nagrado ZA MARLJIVO DELO, PRISOTNOST NA VAJAH IN USPEŠNE NASTOPE lahko učitelji za svoj razred oziroma skupino, organizirajo strokovno ekskurzijo ob upoštevanju navodil NIJZ glede potovanj, avtobusnih prevozov in drugih ukrepov: obisk koncertov (A) na prostem (B), drugih glasbeno – plesnih prireditev (A) na prostem (B), izdelovalcev ali obrtnikov, ki izdelujejo, popravljajo instrumente (A), razstav, muzejev (A in z ukrepi B), … Za izvedbo in organizacijo so zadolženi posamezni učitelji / mentorji razredov / skupin, v dogovoru z ravnateljico.

PODELITEV SPRIČEVAL

četrtek, 24. 6. 2021, po zaključku slovesnosti za absolvente in učence leta ob 14. uri v Dom Svobode Trbovlje v primeru Modela A, v učilnicah, po naprej pripravljenem razporedu in v skladu z ukrepih v primeru Modela B

vsak učitelj poskrbi za dokumentacijo svojih učencev. Po sklepu učiteljskega zbora, se določi učenca/e leta in če se izkaže, posebno pohvalo šole in določi programsko glasbeno vsebinsko obliko prireditve (nastop učiteljev).

SPREJEMNI PREIZKUSI NA SREDNJI STOPNJI GLASBENIH IN PLESNIH SMERI

Nujno se mora spremljati objave izbranih srednjih šol na njihovih spletnih straneh glede datumov, rokov, programa, morebitnih priprav in tudi ukrepov po v naprej predvidenih načrtih različnih modelov…

Informativni dnevi srednjih šol: petek in sobota, 12. in 13. februar 2021
Sprejemni preizkusi: marec 2021

Opravljen preizkus na srednji stopnji se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« – oproščen letnega izpita zaradi opravljenega sprejemnega preizkusa na srednji glasbeni šoli in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

Kot nagrado ZA MARLJIVO DELO, PRISOTNOST NA VAJAH IN USPEŠNE NASTOPE lahko učitelji za svoj razred oziroma skupino, organizirajo strokovno ekskurzijo: obisk koncertov, drugih glasbeno – plesnih prireditev, izdelovalcev ali obrtnikov, ki izdelujejo, popravljajo instrumente, razstav, muzejev, … Za izvedbo in organizacijo so zadolženi posamezni učitelji / mentorji razredov / skupin, v dogovoru z ravnateljico.

PODELITEV SPRIČEVAL

četrtek, 24. 6. 2021, po zaključku slovesnosti za absolvente in učence leta ob 14. uri v Dom Svobode Trbovlje v primeru Modela A, v učilnicah, po naprej pripravljenem razporedu in v skladu z ukrepih v primeru Modela B

vsak učitelj poskrbi za dokumentacijo svojih učencev. Po sklepu učiteljskega zbora, se določi učenca/e leta in če se izkaže, posebno pohvalo šole in določi programsko glasbeno vsebinsko obliko prireditve (nastop učiteljev).

SPREJEMNI PREIZKUSI NA SREDNJI STOPNJI GLASBENIH IN PLESNIH SMERI

Nujno se mora spremljati objave izbranih srednjih šol na njihovih spletnih straneh glede datumov, rokov, programa, morebitnih priprav in tudi ukrepov po v naprej predvidenih načrtih različnih modelov…

Informativni dnevi srednjih šol: petek in sobota, 12. in 13. februar 2021
Sprejemni preizkusi: marec 2021

Opravljen preizkus na srednji stopnji se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« – oproščen letnega izpita zaradi opravljenega sprejemnega preizkusa na srednji glasbeni šoli in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

NAČRT VPISA
(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2020/21, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

V času vpisov bomo sodelovali z osnovnimi šolami in vrtci Trbovelj (izpeljati je treba predstavitev deficitarnih predmetov v posameznih razredih šol v primeru Modela A ter tako pritegniti tudi tiste otroke, ki imajo potrebne psiho fizične glasbene ali plesne sposobnosti, a se še niso odločili za vpis v glasbeno šolo). Spodbuditi je treba že vpisane učence, da privabijo in povabijo svoje prijatelje, sošolce, sorodnike, k vpisu. Pomembna so osebna povabila učiteljev, staršev in učencev k vpisu. Poleg tega moramo v času vpisov več pozornosti nameniti potrebnemu oglaševanju (predvsem plakatna mesta po Trbovljah, radio KUM Aktual, ETV šolska stran, spletna stran šole, Facebook stran šole, Twetter stran šole, …). V primeru slabše epidemiološke slike se veliko bolj intenzivno uporablja splet, socialna omrežja, medije, plakatna mesta v primerih Modelov B, C in D.

Od 3. do 14. maja 2021 bo objavljen razpis za vpis, od 27. do 31. maja 2021 bodo sprejemni preizkusi, od 7. do 11. junija 2021 pa poteka vpis novincev (ostali se vpisujejo med 20. in 24. junijem). Naknadni rok za vpise je od 26. do 31. avgusta 2021 oziroma do zapolnitve eventualno izpraznjenih mest (prednost imajo čakajoči, ki so v 1. roku opravili sprejemni preizkus in še niso bili vpisani).

SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO – UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI

Glasbena šola Trbovlje je članica Zveze slovenskih glasbenih šol in Zasavskih glasbenih šol. Ravnateljica Katja Mikula je kot predstavnica v komisijah ter organizacijskem odboru TEMSIG predtekmovanja Ljubljane okolice in Zasavja.

REVIJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

(prestavljena na 2021 zaradi karantene) 40.  INSTRUMENTALNA REVIJA, Kulturni dom Delavski dom Hrastnik, __________ob 19.00 (slovesnost ob okrogli obletnici instrumentalnih revij)

2022 – 28. PLESNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

??? prestavljeno zaradi karantene??? REVIJE ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL kako v primeru Modelov B, C in D?? različnih orkestrskih sestavov se odvijajo bienalno, v tem šolskem letu so na vrsti GODALNI, __. in __. aprila 2021 v Postojni, PIHALNI, __. in __. marec 2021, v Šentjurju, KITARSKI orkestri, 6. revija Orffovih skupin slovenskih glasbenih šol bo __. 1. 2021 na GŠ Antona Martina Slomška v Mariboru, (vsako leto).

PLESNE REVIJE V ORGANIZACIJI JSKD:

območne in medobmočne izbirne revije za tekmovalna festivala Pika miga in Živa »PLESNO POPOTOVANJE«; (22. aprila 2020 v DDT).

ORFFOMANIJA 2021– državno revijo orffovih skupin slovenskih osnovnih in glasbenih šol v organizaciji Slovenskega društva Carl Orff v ŠD Polaj Trbovlje bomo organizirali zgolj v primeru popolne sprostitve Model A (v sodelovanju z trboveljskimi osnovnimi šolami, ki izvajajo dodatno dejavnost orffovih skupin)

SODELOVANJA, GOSTOVANJA, PROJEKTI, …:

SREČANJE SOLISTOV IN KOMORNIH SKUPIN DIATONIČNE HARMONIKE 

 7. KLAVIRSKO SREČANJE Zasavskih GŠ v GŠ_____,  ______________ob .00 uri, tema: klavirski duo in originalna klavirska glasba, vsak učitelj klavirja pripravi eno točko, po svoji izbiri.

3. SREČANJE GODALCEV Zasavskih GŠ (vsa godala). V GŠ _________, skupni orkester

KONCERTI:

Organizirali se bodo komorni glasbeni ali plesni koncerti (recitali). Program in izvajalce bomo gostili na podlagi njihovih ponudb in priporočil, predvsem iz mlajše generacije še šolajočih se glasbenikov, bivših učencev šole, … ter lokalnih društev. Skušali bomo zajeti čim več različnih instrumentalnih skupin, učenci šole, predvsem višjih letnikov, naj bi bili obvezno prisotni na teh koncertih.

SESTANKI
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV

V dnevih zadnjega tedna vsakega meseca, v času pred pričetkom oz. po končanem pouku (izjeme so počitniški tedni, aktiv se zato izvede v tednu pred počitnicami). Vse nepredvidene spremembe in prilagajanja, se takoj javijo ravnateljici.
Na šoli delujejo naslednji aktivi, ki obravnavajo specifično problematiko svojega področja, pripombe učencev in staršev na delo in organizacijo dotičnega aktiva, predlagajo izboljšave za svoje delo in delovno mesto, organizirajo izobraževanja, delavnice iz svojega področja, … sodelujejo z drugimi aktivi, načrtujejo in realizirajo svoje projekte, se dogovarjajo o učnih načrtih, programih, izpitih, nastopih, tekmovanjih, skrbijo za instrumente in notno gradivo, ob popisu inventarja, gradiva idr. pripravijo gradivo popisni komisiji … Vodja mora dokumentirati sestanek z zapisnikom in ga oddati ravnateljici na pedagoškem sestanku. Vsa terminska in organizacijska vprašanja se urejajo v dogovoru z ravnateljico, o idejah, željah, potrebah, spremembah, se posvetuje in usklajuje aktiv z ravnateljico.

KLAVIRSKI AKTIV: vodja aktiva: Gaber Drobnič
HARMONIKARSKI AKTIV: vodja aktiva: Alojz Stradar
GODALNI AKTIV (violina, viola, violončelo): vodja aktiva: Maša Tomc
PIHALNO PEVSKI AKTIV (klj. flavta, flavta, klarinet., saksofon, petje): vodja aktiva: Dominik Hribovšek
TROBILNO TOLKALSKI AKTIV (trobenta, bariton, pozavna, rog, tolkala):
vodja aktiva: Igor Podpečan
KITARSKI AKTIV vodja aktiva: Matija Dolenc
AKTIV SKUPINSKEGA PREDŠOLSKEGA IN TEORETIČNEGA POUKA IN PLESA vodja aktiva: Božena Grum

PEDAGOŠKI SESTANKI:
Vsak prvi četrtek v mesecu ob 10.30 (v primeru nepredvidenih sprememb se ta takoj objavi na oglasni deski) razen januarja, ker se opravi po 1. ocenjevalni konferenci 30. januarja 2020.
Na pedagoškem sestanku bodo vodje aktivov poročali o morebitnih skupnih temah ter oddali zapisnik. Tako bomo zagotovili sprotno vodenje dokumentacije, ki ga določata ZOFVI in Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah.
Izvajala se bo kontrola dnevnikov individualnega pouka ob koncu ocenjevalnih konferenc, oddaja mesečnih priprav na pouk, mesečne realizacije ur ter kontrola glasbenih beležk učencev (septembra, februarja in junija). Učitelji na sestanek prinesejo potrebno dokumentacijo.
OCENJEVALNI KONFERENCI sta usklajeni s konferencami sosednjih šol, zaradi skupnih učiteljev:

 1. OCENJEVALNO OBDOBJE (polletje): četrtek, 28. januar 2020, ob 10.30
  V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse ocene po predmetniku in odda v pregled, prvi teden februarja.
 2. OCENJEVALNO OBDOBJE (zaključek): petek, 18. junij 2021, ob 10.30
  V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse zaključne ocene po opravljenih izpitih in zaključku ocenjevanja predmetov po predmetniku. V pregled ravnateljici se jih odda po zaključni ocenjevalni konferenci, skupaj s spričevali, pohvalami in diplomami.

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2018/19, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

LETNI IZPITI:
JESENSKI ROK: 10. – 15. september 2020
ZIMSKI ROK: 20. – 29. januar 2021
(po potrebi se sestavi izpitna komisija in določi dan in uro izpita za posameznega učenca)
MAJSKI ROK (za učence zaključnih razredov)
17. – 20. maj 2021
JUNIJSKI ROK: 11. – 17. junij 2021
(razpored in izpitna komisija se določi najmanj 14 dni pred izpiti, prijavnice k izpitu se izpolnijo in podpišejo najmanj 7 dni pred izpitom)
POPRAVNI IZPITI (samo Nauk o glasbi in Solfeggio – opravlja se ga lahko samo enkrat v šolskem letu in enkrat v istem vzgojno izobraževalnem obdobju):
22.– 30. junij 2021 in 20. – 28. avgust 2021
Učenci opravljajo izpit iz instrumenta / petja / plesa za en letnik v posameznem šolskem letu, izjemoma posebej nadarjeni lahko opravijo izpit preko dveh letnikov. Izjemoma v soglasju s starši in ravnateljico letnik podaljša, po obravnavi učiteljskega zbora, za pol ali eno leto, v primeru daljše opravičene odsotnosti ali bolezni, izrednih razmer v družini, specifičnih potreb otroka. O tem se odloča na pedagoških sestankih na predlog učitelja ali strokovnega aktiva.
O učencih, ki zaključujejo nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja in ki napredujejo na višjo stopnjo, se na predlog učitelja in izpitne komisije odloča učiteljski zbor na zaključni konferenci. Ravno tako se sklepa o učencih, ki ne napredujejo iz prvega obdobja nižje stopnje v drugo obdobje. Ostali učenci napredujejo. Vsem učencem pa se 24. 6. 2021 izdajo ustrezna spričevala, pohvale, diplome, priznanja, v skladu z internimi pravili šole o podeljevanju spričeval, priznanj in naziva učenec leta.
Učitelji sami, vsak za svoj razred, pripravijo ustrezno dokumentacijo še pred zaključno konferenco, nato vnesejo zaključne ocene v eGŠ, za vse predmete, katere je učenec v tem šolskem letu obiskoval, v tajništvu se natisnejo in dajo v podpis ravnateljici ter fotokopirajo.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

Izobraževanje učiteljev bo potekalo po programu, ki ga bo glede na predloge učiteljev in delavcev izdelala ravnateljica. Izobraževanja (v Sloveniji organizirana v skladu s priporočili in ukrepi za omejevanje Covid 19: seminarji, delavnice, obisk tekmovanj brez učencev, koncertov izvajalcev njegovega predmeta oziroma webinarji – spletna izobraževanja) se krijejo okvirno 200 € na učitelja v tem letu.

Izpeljani morajo biti OBVEZNO v dnevih, ko ni pouka, v nasprotnem primeru se mora ves odpadli pouk nadomestiti in o tem predhodno obvestiti ravnateljico, učence in njihove starše (to nam nalaga Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole).

Zaradi rasti kakovosti in napredka delavcev, se lahko podpre dodatni študij drugih smeri in višje stopnje od predpisane. Ravnateljica takemu delavcu izda sklep o podpori študija v lastnem interesu:

– prilagajanje delovnega časa in delovnih obveznosti;

– prosti dnevi za opravljanje izpitov po Kolektivni pogodbi za VIZ.

Učitelji naj ohranjajo strokovni stik s kolegi iz drugih krajev, hkrati pa se seznanjajo z novostmi, znanji in vsebinami, ki se tičejo njihovega dela. V to se vključuje tudi stanovska društvena dejavnost (EPTA, EKTA, ESTA, Festival flavtistov v Zagorju, …) in ŠTUDIJSKE SKUPINE Zavoda za šolstvo, slednje se izvajajo kot spletne konference, povezave se sproti javljajo prek e-pošte. Šola daje možnost izobraževanja in srečevanja pedagogov, kjer se lahko učitelji seznanjajo z dobro prakso ostalih slovenskih pedagogov slovenskih glasbenih šol. Izbor tem je raznolik, zanimiv in ponuja širok izbor – tako ozko strokovnih področij, kot informacije in znanja za vsakega nekaj. Udeležba na študijskih skupinah je brezplačna, zato naj se jih učitelji v čim večji meri udeležujejo, v okviru časovnih okvirov izven pouka oz. nadomeščanj le tega.

UČITELJI JAVIJO ŽELJENO IZOBRAŽEVANJE TAKOJ, KO PREJMEJO OBVESTILO O PREDVIDENEM IZOBRAŽEVANJU, DELAVNICI, SEMINARJU, WEBINRAJU, SPLETNI KONFERENCI, KONCERTU, …. Možno se je prijaviti na izobraževanje, ki je razpisano, na to se prijavi prek Kataloga programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na spletni strani MIZŠ https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, ali na ne-razpisano, ki ga ponudniki pošljejo na šolo tekom šolskega leta, v okviru predvidenega kritja stroškov oz. predvidenih dni za izobraževanje po Kolektivni pogodbi.

Šola v skladu s finančnimi zmožnostmi za zaposlene šole, organizira izobraževalno, družabno, športno, kulturno aktivnost z dejavnostmi, ki vplivajo na pozitivno vzdušje in krepitev odnosov kolektiva, v skladu z določbami NAČRTA IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU, ob kocu koledarskega leta in ob koncu ali začetku šolskega leta – v skladu s priporočili in navodili glede druženja v primeru omejitev, ne izvede se v primeru slabše epidemiološke slike v svetu in državi.

SODELOVANJE S STARŠI – prilagojeno epidemiološki sliki v državi
Učitelji morajo s starši sodelovati tudi in predvsem prek GLASBENE BELEŽKE, katero morajo ti sproti pregledovati in podpisovati. V njej so zapisani:

 • predmetnik za šolsko leto 2020/21,
 • okvirni učni načrt,
 • datumi izostankov, nastopov ter vse opravljene učne ure, korepeticije, …
 • urnik,
 • opravičila staršev,
 • ocene, ki jih otrok prejme ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij,
 • pregledi beležk s strani ravnateljice.
  Učitelj na vsaki uri zapiše učenčeve naloge za vajo, opravljeno snov, napredek ali zaostanek ter druge opombe o učenčevem delu. Zapiše naj tudi vsa ostala obvestila staršem. Učitelji beležke poberejo in prinesejo na predvideni pedagoški sestanek v pregled ravnateljici: začetek šolskega leta (prvi teden septembra), ob I. ocenjevalni konferenci (pedagoški sestanek v februarju) in konec šolskega leta (po izpitih).
  Starši morajo svoje otroke pisno ali telefonsko opravičiti. Telefonsko opravičilo ni dovolj, po vrnitvi v šolo mora učenec prinesti tudi pisno opravičilo. Opravičila se morajo hraniti do konca šolskega leta.
  GOVORILNE URE so možne vse leto, kadarkoli v dogovoru med pedagogi in starši, na pobudo enega ali drugega. Izjemoma, po predhodnem srečanju in pogovoru staršev in učitelja, se ob kočljivih vprašanjih in problemih, v razgovor vključi ravnateljico. Datum in vsebino pogovora se zavede v Dnevnik individualnega pouka.
  RODITELJSKI SESTANKI se sklicujejo za vsak oddelek posebej vsaj dvakrat letno (možno v sodelovanju z učitelji istega aktiva, lahko tudi ob izvedbi razrednega ali oddelčnega nastopa). Na roditeljskih sestankih bo glede na časovne možnosti prisotna tudi ravnateljica. Datum in vsebino roditeljskega sestanka se zavede v Dnevnik individualnega pouka.
  POZOR! Sodelovanje s starši; govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, pisne in ustne oblike… morajo biti zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki.
  Pri individualnem pouku (še posebej je to zaželeno v nižjih letnikih) lahko starši koristijo pravico in možnost prisotnosti pri pouku.

Vsak učitelj mora imeti spisek dosegljivih telefonskih številk staršev (zapisane so v Vpisnem listu otroka), zaradi sprotnega obveščanja in dogovarjanja o perečih in pomembnih stvareh, ki se tičejo njihovega otroka ali organizacije pouka. Obvešča se lahko iz šolskega – zborničnega telefona ali šolskega mobilnega telefona, ki ga hrani ravnateljica in je na razpolago učiteljem za obveščanja. Za uporabo e-pošte morajo v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov, starši podpisati soglasje za uporabo e-naslova, ki ga kot poseben obrazec izda šola. Oba podatka se vneseta tudi v eGlasbenoŠolo, prek katere šola tudi največ komunicira in obvešča. OBVEZNA je uporaba spletne komunikacije v primeru dela na daljavo (ali iz šolskih prostorov ali od doma v primeru Modela D) – v primeru izvajanja pouka po Modelih C in D – učitelji morajo takoj na začetku šolskega leta preveriti pri starših učencev, kakšne tehnične, programske možnosti komunikacije imajo (internetna dostopnost, modemi, računalniki, tablice, pametni telefoni) ter se dogovoriti za način izvajanja pouka na daljavo, v primeru, da bi do tega prišlo.
O izposoji instrumenta, vadenju klavirja na šoli, morajo učitelji starše obvestiti o omejenosti možnosti tega na tri leta (vsako leto morajo podpisati Pogodbo o izposoji, katero podpiše tudi učitelj, oddati pa jo morajo v tajništvo do 14. 9. 2020), oz. na nakup instrumenta takoj, ko preraste manjše različice instrumenta. Zaželeno je, da se o nakupu posvetujejo s svojim učiteljem.
O stvareh, ki se ne tičejo pedagoškega dela, šola kontaktira s starši prek tajništva, ostala področja v zvezi z poukom, nastopi, tekmovanji, … ureja vsak učitelj sam, v soglasju s starši in ravnateljico.

Šola izda in razdeli do konca septembra obvezno ŠOLSKO PUBLIKACIJO, v kateri so zbrani vsi podatki o šoli, organi šole, pomembne informacije, ki se tičejo dela šole, pouka, datumi, cenik, hišni red s pravili obnašanja, urniki skupinskega pouka, vidnejši uspehi preteklega leta, …

Starše bomo skušali dejavno vključevati v naše delo in projekte (prek Sveta staršev, oddelčnih ali razrednih dejavnostih in individualno v posameznih primerih nastopov, tekmovanj, revij, predstavitev šole, …). Starši naj odgovorno sledijo delu svojih otrok; s svojo prisotnostjo in nasveti ob vadbi doma, prisotnostjo na nastopih, pripravljenostjo, da otroku omogočijo prevoz in prisotnost na pouku, prireditvah šole, nastopih in koncertih, s svojo navzočnostjo na prej naštetih dejavnostih.

UČITELJEVE OBVEZNOSTI, ki jih mora vestno in sproti opravljati

 • obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na pouk (letne, mesečne pisne priprave, učni pripomočki, urejen prostor, instrumenti, notno gradivo)
 • obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na nastope (načrtovanje, obveščanje, programski listi, plakati, prostor, oprema,…)
 • izvedba pouka in korepeticij po urniku ter predhodno napovedanih spremembah urnika, predhodno napovedanem dodatnem pouku, … (prisotnost učencev in učiteljev, možne nenapovedane hospitacije, sprotno pisanje, kontrola in izpolnjevanje glasbenih beležk učencev, sprotno beleženje v dnevnikih individualnega pouka)
 • priprava na nastop in izvedba nastopov (prisotnost učiteljev in korepetitorjev tekom celotnega nastopa)
 • sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, … obvezno zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki)
 • sprotno izpolnjevanje in oddajanje dokumentacije v elektronski (eGlasbenaŠola) in papirni obliki (urnik pouka, pogodbe o izposoji instrumentov, izpolnjevanje realizacije ur v eGŠ, vpisovanje v »knjigo prisotnosti« na delovnem mestu, izpolnjevanje in oddajanje potnih nalogov in ustreznih prilog ter dokazil, oddaja programskih listov in drugih dokumentiranih zapisov sodelovanj učencev in učiteljev na prireditvah, koncertih, revijah, tekmovanjih in nastopih)
 • sprotno in dosledno izpolnjevanje druge šolske dokumentacije (dnevnik individualnega in skupinskega pouka, matični listi, spričevala, pohvale in priznanja) v skladu z zakonodajo in varstvom osebnih podatkov
 • pravočasno in redno prihajanje na delo ter prisotnost na delovnem mestu (na šoli ali izven šole) v času izvajanja pedagoškega in drugega šolskega dela
 • opravičevanje odsotnosti z dela ravnateljici in organizacija nadomeščanja pouka v primeru krajših odsotnosti (bolniška odsotnost, obiski pri zdravniku, predvideni in nepredvideni dogodki, predvidene in nepredvidene zamude, izobraževanja, nadomeščanje pouka in podobno); ravnateljica zapiše uradni zaznamek
 • takojšnje obveščanja ravnateljice in učencev ob predčasnih nepredvidenih nujnih odhodih iz delovnega mesta na šoli ali izven šole (v kolikor ravnateljica ni na šoli, se ji sporoči na šolski mobilni telefon)
 • obvezna udeležba na sestankih ter aktivnostih, ki jih izvaja šola; opravičeni izostanki kot so; bolezen, neodložljive družinske zadeve in posebni dogodki, predvidena koncertna dejavnost, redno in načrtovano izobraževanje, se javijo ravnateljici pred načrtovanim sestankom ali dogodkom, zapiše se uradni zaznamek.
  Način nadzora in način ukrepanja ravnateljice ob nepravilnostih v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti bo v skladu z ZDR (ustna, pisna opozorila, redna ali izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov).
  Vse našteto se smiselno uporablja tudi pri izvajanju dela od doma (Model C in D), za katerega dobijo delavci odredbo na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in sprejetih sprotnih ukrepih Vlade, MIZŠ ter NIJZ. V primeru odredbe »dela od doma«, imajo učitelji na razpolago službeni prenosni računalnik in službeni e-poštni naslov, glede na razmere je možna uporaba nekaterih spletnih ponudnikov za video konference (Viber, Skyp, Messinger, Zoom…).
  Pedagogi morajo do ponedeljka, 14. septembra 2020, ravnateljici oddati podrobne letne učne priprave za vsakega učenca posebej ter posebej za skupinski pouk. Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. L. RS: 44/01, 1/04 in 54/06) učitelji pripravijo še mesečne priprave pri individualnem pouku ter za skupinski pouk urne priprave. Te oddajajo konec meseca v za to pripravljene mape v zbornici. Upoštevati morajo priporočila in navodila predmetnikov ter učnih načrtov za posamezne instrumente, skupinski pouk in medpredmetne povezave. Prav tako se upoštevajo sklepi posameznih predmetnih aktivov ter učiteljskega zbora.

Do ponedeljka, 14. septembra 2020, morajo NUJNO urediti in prinesti (v nasprotnem primeru velja, da se s tem ne strinjajo) podpisane obrazce za:
»Soglasje staršev za fotografiranje in snemanje ter javno objavo posnetkov«,
»Soglasje za uporabo e-naslova za potrebe obveščanja«,
»Soglasje za izvedbo razširjenega pouka za tekmovalce« po sklepu učiteljskega zbora,
»Soglasje za prijavo na tekmovanje in objavo rezultatov«
»Pogodbe o izposoji instrumentov«
ter jih oddati skupaj s »Spiskom učencev z izposojenimi instrumenti in učenci klavirja, ki vadijo na šolskih klavirjih« v tajništvo.

Administrativno tehnične posle urejajo pedagogi s tajništvom, hišnikom, čistilko in ravnateljico v času, ko ni pouka.

Za redno zaposlene pedagoge vse obveznosti na šoli, ki so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (119. člen), sodijo v redno tedensko delovno obvezo 40 urnega delavnika.
MESEČNO REALIZACIJO PEDAGOŠKEGA IN DRUGEGA DELA izpolnijo do konca meseca, v skladu z internimi NAVODILI ZA VREDNOTENJE AKTIVNOSTI v eGlasbeniŠoli.

DELOVNI ČAS je s tem letnim delovnim načrtom in Navodili za vrednotenje pouka in dela, ki se izvaja v okviru delovnega časa na GŠ Trbovlje 2020/21 za učitelje neenakomerno razporejen, načrtovane pedagoške dejavnosti (pouk, nastopi, izpiti) so organizirane v popoldanskem in večernem času, nekatere administrativno tehnične dejavnosti, sestanki ter izobraževanja pa v dopoldanskem času, glede na potrebe in po dogovoru z ravnateljico, pa se izvaja delo tudi v času, ki je opredeljen kot dela prost (sobote, nedelje, prazniki) in predvsem med šolskimi počitnicami.