LETNI DELOVNI NAČRT GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta zavoda dne 12.9. 2019.

Obravnavan in dopolnjen na uvodni konferenci učiteljskega zbora 26. 8. 2019 in obravnavan na svetu staršev, 12 . 9. 2019.
Sprejet na Svetu zavoda Glasbene šole Trbovlje dne 12. 9. 2019, na prvi redni seji v šolskem letu 2019/20:

Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem delovnem načrtu, ki vsebuje (Zakon o glasbenih šolah, ZGla-UPB1, Uradni list RS, št. 81/2006):

 obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojno izobraževalnega dela
 razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka
 zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov
 razpored nastopov in tekmovanj
 načrt vpisa
 roki za opravljanje izpitov
 strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev
 sodelovanje s starši
 sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci
 sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno umetniškimi organizacijami
 druge naloge

OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Pouk poteka v času, ko učenci nimajo obveznosti rednega osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja in varstva vrtca, najkasneje do 20. ure zvečer v petdnevnem delovnem tednu. V dogovoru z ravnateljico lahko poteka dodatno delo tudi na dela proste dneve (zaradi nadomeščanj, dodatnih vaj pred tekmovanji, javnimi nastopi, snemanji in podobno, izobraževalnih delavnic, …).

Pouk poteka v učilnicah individualnega pouka in v dvorani ali kabinetih (skupinski pouk), praviloma dvakrat tedensko – ne zaporedni dnevi, izjemoma kot »blok« ura, zaradi specifičnih razlogov posameznega učenca, v dogovoru s starši. Izjemoma se organizira dodatni pouk za bolj nadarjene in uspešne učence, s sklepom učiteljskega zbora, vendar morajo pred tem starši nadarjenega učenca podpisati soglasje (v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbenih šolah Ur. l. RS, št. 82/2003: 17. – 19. člen). V času, ko v prostorih ne poteka pouk, so ti na razpolago za vadenje ali za oddajo v najem, o čemer mora učitelj obvestiti ravnateljico in pripraviti urnik vadenja – predvsem klavirja. Letošnja realizacija individualnih ur pouka obsega na posameznega učenca 76 lekcij v šolskih dnevih pouka. Skupinski pouk v obsegu, kot je predviden glede na predmetnik. Skupno število tednov pouka je 38 oziroma za »izpitne« predmete 35 tednov pouka, 2 tedna za izpite in 1 teden za nastope v najmanj 189 dneh. (v skladu s Šolskim koledarjem, ki izhaja iz Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 81/06 in Izobraževalni programi v glasbenem šolstvu Ur. l. RS, št. 45/02,55/03, 11/10). Pedagoško in drugo delo za šolsko leto 2019/20 je opredeljen v »Navodilih za vrednotenje pouka in dela, ki se izvaja v okviru delovnega časa na GŠ Trbovlje 2019/20« (priloga tega LDN 2019/20)

Vsi učitelji morajo do ponedeljka 16. septembra 2018 urediti urnik v e-GlasbeniŠoli in podpisanega, obrazec DZS 1,99, vložiti v za to namenjeno mapo v zbornici.
Skupinski pouk – urniki in seznami morajo biti urejeni do 30. avgusta 2019 – kasnejše spremembe ne bodo možne. Pripravil se bo tudi urnik zasedenosti dvorane, tako da bo imel vsak učitelj na razpolago čas in prostor za vaje. Razporedi vaj v dvorani se urejajo v rubriki »rezervacije« v eGŠ, ostale aktivnosti nastopov v dvorani pa se vpisuje po tem, ko se za aktivnost dogovori z ravnateljico, v rubriko »nastopi« v eGŠ. URNIKA SE BOMO STRIKTNO DRŽALI, možni pa bodo sprotni dogovori med učitelji, o čemer mora biti obveščena tudi ravnateljica.
Korepeticije so razporejene po oddelkih oz. učiteljih naslednjim korepetitorjem:
Amna Ekinović (nadomešča porodniški dopust Sanje IBRAKIĆ):
Barbara Sorč
Urška Meglič:
Maša Tomc, Katja Mikula, Maja Lebar Kotar, Dominik Hribovšek, Igor Podpečan, Erik Šemrov
Gaber Drobnič (poskusna doba 3 mesece):
Danijela Djordjević, Barbara Černe, Magda Klančišar

Učencem godal, trobil, pihal, tolkal od 1. do 4. razreda: pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / od 5. do 8. razreda: pripada 2,00 p. u. na 16 učencev
Učencem kljunaste flavte od 1. do 6. razreda pripada 1,33 p. u. na 16 učencev / 7. in 8. razred pripada 2,00 p. u. na 16 učencev
Učencem petja pripada 1,00 p. u. na 3 učence.

Občasna pomoč: Zaželeno je, da učenci višje stopnje klavirja in kitare, v dogovoru med učitelji, korepetirajo učence nižjih letnikov ostalih instrumentov. Občasno, v dogovoru z ravnateljico ali ko se ne more organizirati drugače, lahko korepetira učitelj svoj razred ali učenca.
Korepetitorji pripravijo urnik korepeticij, učitelji pa so na te termine dolžni naročati samo ustrezno pripravljene učence, v nasprotnem primeru se korepeticij ne izvede. Učenec mora imeti najmanj štiri skupne vaje pred nastopom. Učitelji so dolžni pripraviti in oddati note korepetitorju pred napovedanimi vajami in nastopom. Dolžnost učiteljev je sprotno napovedovanje korepeticij v naprej, v obliki tedenskega napovedovanja (na oglasni deski zbornice) v za to pripravljene obrazce. Izjemoma se lahko korepetitor in učitelj dogovorita tudi o drugih terminih korepeticij, ki ne posegajo v redni pouk učencev in korepetitorja.
Urnike individualnega pouka morajo učitelji klavirja, ki tudi korepetirajo, takoj septembra oddati ravnateljici v pregled, že v naprej pa je potrebno upoštevati možnost sprotnega prilagajanja korepeticij učencem in se izogniti časovno neugodnim terminom zanje (prezgodnja in prepozna ura). Izvedbe korepeticij se bodo vodile na način, ki zagotavlja realizacijo in nadzor. V dnevnike individualnega pouka učiteljev, ki poučujejo predmete, ki potrebujejo korepeticije, se bo v rubriko »realizacija pouka« vpisalo »korepeticije«, zraven pa se bo podpisal korepetitor, ki bo izvedel korepeticije. V mesečni realizaciji ur se bodo upoštevale samo tiste korepeticije, ki bodo potrjene s podpisom. Tudi to bomo mesečno pregledali na pedagoških sestankih.

RAZPOREDITEV UČENCEV PO PREDMETIH, ODDELKIH

INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA POUKA
Individualni pouk in razporeditev pedagoških ur po predmetih in učiteljih

UČITELJ (št. učilnice) INSTRUMENT/PREDMET
Gaber DROBNIČ (poskusna doba 3 mesece) (10) KLAVIR / KOREPETICIJE
Amna EKINOVIĆ (nadomešča porodniški dopust Sanja IBRAKIĆ) (5) KLAVIR / KOREPETICIJE
Urška MEGLIČ (6) KLAVIR / KOREPETICIJE
Igor PODPEČAN (učilnica 3) DIATON. HARMONIKA, POZAVNA, BARITON, TUBA
Alojz STRADAR (4) HARMONIKA, DIATON. HARMONIKA
Danijela DJORDJEVIĆ (13) VIOLINA
Katja MIKULA (ravnatelj. pisarna) VIOLINA
Maja LEBAR KOTAR (11) VIOLINA / GODALNI ORKESTER
Maša TOMC (15) VIOLONČELO
Matija DOLENC (9) KITARA
Emir IBRAKIĆ (8) KITARA / KITARSKI ORKESTER
Barbara ČERNE (kabinet II) FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA
Magda KLANČIŠAR (7) FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA
Dominik HRIBOVŠEK (12) KLARINET, SAKSOFON, KLJUNASTA FLAVTA / PIHALNI ORKESTER / Mlajši pihalci
Erik ŠEMROV (soba 14) TROBENTA, ROG, KLJUNASTA FLAVTA / Pomočnik pihalni orkester
Miha KORITNIK (kabinet I) TOLKALA
Barbara SORČ (15) PETJE

skupinski pouk

UČITELJ (učilnica) PREDMET  
Božena GRUM (kabinet II) PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA /
GLASBENA PRIPRAVNICA
 
Božena GRUM (uč. NOG, SOLF.) NAUK O GLASBI /
SOLFEGGIO
11 razredov
2 razreda
Kim KERN KUKOVIČ (dvorana, 16) PLESNA PRIPRAVNICA /
SODOBNI PLES kombinirani skupini
3 pripravnice (37)
1. in 2 razred (9) 3., 4., 5., 6. razred (11)

ZASEDBE KOMORNIH SKUPIN IN ŠOLSKIH ORKESTROV

GODALNI ORKESTER dirigentka Maja Lebar Kotar, (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov) (skupaj 21)

PIHALNI ORKESTER dirigent Dominik Hribovšek, pomočnik Erik Šemrov (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje in bivši učenci po partituri, mlajši po predhodnem dogovoru z učitelji in starši) (skupaj 24)

HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Alojz Stradar (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov) (skupaj 9)

KITARSKI ORKESTER dirigent Emir Ibrakić (sodelujejo učenci od 4. letnika dalje, po dogovoru s starši in učiteljem instrumenta tudi mlajši in bivši učenci, po potrebi učenci drugih instrumentov) (16 skupaj)

ORFFOVA SKUPINA vodi Tanja Božiček Simnovčič (sodelujejo učenci vseh letnikov klavirja in kljunaste flavte ter ostalih instrumentov, ki ne sodelujejo v drugih orkestrih ali komornih skupinah) starejša: srednja: mlajša: (skupaj 26)

NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL vodi Igor Podpečan (trobenta, klarinet bariton, kitara , harmonika 2 učenca, petje)

MLAJŠI GODALNI ANSAMBEL vodi Maša Tomc (skupaj 9)

KOMORNA SKUPINA FLAVT vodi Magda Klančišar

KOMORNA SKUPINA FLAVT vodi Barbara Černe

TRIO TROBENT vodi Erik Šemrov

KITARSKI DUO vodi Matija Dolenc

DUO POZAVN vodi Igor Podpečan

Ostali skupinski pouk oz. komorne skupine, ki se oblikuje priložnostno, se organizira v dogovoru z učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.

RAZPORED NASTOPOV IN TEKMOVANJ

Koncerti in nastopi v šolski dvorani se organizirajo ob torkih ali petkih, izjemoma ob sobotah, s pričetkom med 17. in 19. uro v dvorani šole. Na nastopih morajo biti ves čas nastopa s sodelujočimi učenci njihovi učitelji in korepetitorji.

RAZREDNI IN ODDELČNI NASTOPI:
Učitelji pripravijo v tem šolskem letu obvezno en razredni oz. oddelčni nastop učencev isto sortnih instrumentov v tednu – dnevih, ko ni drugih načrtovanih nastopov. Nastopi se prilagajajo v naprej določenim terminom zasedenosti dvorane, prostorov ali dejavnostim. Natančni datumi in ure se določajo sproti v mesečnem planu v dogovoru z ravnateljico in korepetitorji. Zaželena je enakomerna terminska razporeditev teh nastopov preko celega leta.

INTERNI NASTOPI:
V letošnjem letu bomo organizirali redne INTERNE NASTOPE 2019/20 s točno omejenim številom točk. VSAK UČITELJ IMA MOŽNOST PRIJAVITI MAX. 3 UČENCE NA NASTOP. Točke se vpisuje v rubriko »nastopi« v eGŠ do torka v tednu nastopa.
V primeru večjega števila prijavljenih nastopajočih – nad 30 točk – se v istem dnevu organizira še en interni nastop, mlajši ob 18. uri, starejši ob 19. uri.
Na teh nastopih naj bi se pokazalo znanje učencev in izpiljenost skladb.
Torki v šolskem letu 2019/20 ob 18. uri v dvorani:
22. oktober, 19. november, 21. januar, 3. marec, 21. april
Ostali – priložnostni interni nastopi:
NASTOPI TEKMOVALCEV, KI SE PRIPRAVLJAJO NA RAZLIČNA TEKMOVANJA IN KANDIDATOV ZA SPREJEMNE PREIZKUSE NA SŠ
petek, 24. januar, ob 17.00 in 31. januar 2020, ob 17. uri / torek, 11. februar 2020 ob 18. uri in 3. marec 2020, ob 18. uri.
PUSTNI NASTOP, torek 25. februar 2020 ob 17.30
NASTOPI NAJBOLJŠIH UČENCEV / ABSOLVENTOV:
Zaključni nastopi / recitali najboljših učencev / absolventov šole, kot nagrada ob koncu šolanja, se lahko ob prisotnosti tričlanske komisije izvedejo kot letni izpit. Po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora se prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani prijavnice na izpit.

JAVNI NASTOPI:
Odzivamo se na povabila in prošnje lokalnih in drugih prirediteljev, ki nas povabijo k sodelovanju s glasbenimi ali plesnimi točkami naših učencev, za različne prireditve. Priporočljivo je, da šolo kontaktirajo vsaj dva tedna pred dogodkom, zaradi uskladitve terminov in priprave učencev na nastop.

PLESNE in GLASBENE PRAVLJICE / NASTOPI v Knjižnici Tone Seliškar (Ana Ledinek za KTS) srede ob 17. uri.

 1. polletje: glasbena – 23. oktober, plesna – 20. november 2019,
 2. polletje: plesna – 11. marec, glasbena – 22. april 2020
  organizacija: Barbara Černe – glasbeni del; Kim Kern Kukovič – plesni del

VESELI DECEMBER – KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU UPOKOJENCEV F. SALAMON TRBOVLJE
nastopajo najmlajši otroci, zaželene komorne skupine
torek, 10. december 2019 ob 16. uri
organizacija: Katja Mikula

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT
ponedeljek, 16. december 2019 – generalka
torek, 17. december – matineje za učence OŠ (dopoldan, ob 9. in 11. uri odvisno od števila učencev, ki jih bodo poslali)
sreda, 18. december – večerni koncert in
četrtek, 19. december 2018 ob 19. uri koncert v gledališki dvorani Delavskega doma
organizacija: Alojz Stradar

BESEDA, PLES, GLASBA (v sodelovanju s Knjižnico Tone Seliškar Trbovlje in Varstveno delovnim centrom Zagorje)
četrtek, 26. marec 2020, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega doma organizacija: Kim Kern Kukovič za GŠ in Katra Hribar Frol za KTS

MAMICAM IN ŽENAM (dobrodelni koncert, zbiranje sredstev za Šolski sklad):
petek, 20. marec 2010. ob 18. uri v dvorani Doma Svobode Trbovlje
organizacija: Emir Ibrakić in Dominik Hribovšek

POMLADNI KONCERT NAJMLAJŠIH V DOMU F. SALAMON TRBOVLJE nastopajo otroci, ki jih povezujemo v duete, trie, …
torek, 7. april 2020, ob 16. uri
organizacija: Katja Mikula

»NAŠ SVET GLASBE« zaključni letni koncert
sreda, 13. maj, generalka
četrtek, 14. maj 2020, ob 19. uri, koncert v gledališki dvorani Delavskega doma
organizacija: Erik Šemrov

POZDRAV NAŠEMU MESTU, pred občinsko 1. junijsko proslavo (v sodelovanju z OŠ Tončko Čeč):
31. maj 2020, ob 18.00, Delavski dom Trbovlje – avla
organizacija: Dominik Hribovšek

16. KONCERT »NAŠEMU MESTU«, Loška cerkev
petek, 7. junij 2019, ob 18. uri
organizacija: Emir Ibrakić

PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA UČENCA LETA in POSEBNE POHVALE (po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in vsebinsko obliko prireditve – nastop učiteljev)
sreda, 24. junij, 2020 ob 14. uri, v dvorani Doma Svobode Trbovlje

in drugi nastopi, ki se dogovarjajo sproti: npr. izmenjava nastopov tekmovalcev z različnih glasbenih šol, sodelovanje pri prireditvah osnovnih šol ali vrtcev, …

PRILOŽNOSTNI JAVNI NASTOPI ZA RAZLIČNE ORGANIZACIJE OBČINE TRBOVLJE, ZASAVJA, …:

NISO V NAPREJ DOLOČENI. (Datumsko se s posameznimi učitelji in učenci dogovarjamo sproti, v kolikor je datum nastopa javljen vsaj 14 dni prej.)

TEKMOVANJA:
Za vsa tekmovanja, na katera učence prijavlja šola, morajo v skladu z Zakonom o glasbenih šolah 28. člen, Zakonom o varovanju osebnih podatkih in Splošno uredbo EU o varovanju podatkov (GDPR), starši podpisati soglasje. O tekmovanju se mora učitelj nadarjenega učenca posvetovati s starši in pridobiti pisno soglasje, tako njih, kot otroka, do konca septembra 2019. Starši lahko sami prijavijo na tekmovanje otroka, vendar morajo o tem obvestiti šolo v skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v glasbeni šoli 15. člen.
V tem šolskem letu bo komisija ZSGŠ TEMSIG organizirala 49. TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV za naslednje discipline: TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA, KITARSKI DUO, KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM.
PREDTEKMOVANJE (3. do 7. februarja 2020) ocena nad 90 točk je pogoj za udeležbo na 49. DRŽAVNEM TEKMOVANJU v (4. – 18. marec 2020).: Štajerska in Pomurje
Pred tekmovanji naj bi učenci – tekmovalci svoje znanje predstavili čim večkrat na različnih nastopih, ki so lahko internega (samo za šolo, sodelavce, sošolce, starše) ali javnega značaja (sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami, kot izmenjava, nastopi izven šole). O terminih in datumih se morajo mentorji dogovoriti z ravnateljico in vnesejo v eGŠ v rubriko »nastopi«. Datumi in kraji javnih nastopov tekmovalcev zasavskih glasbenih šol se sproti dogovarjajo z vsako šolo posebej, v terminih konec januarja in začetek februarja.

Do roka prijave na TEMSIG, 7. januarja 2020, mora učitelj poskrbeti v sodelovanju s tajništvom za potrebno dokumentacijo ter za ustrezno originalno notno gradivo, ki se ga mora ustrezno skenirati in v PDF formatu poslati na ustrezno šolo organizatorko predtekmovanja. Prijavnico izpolnite elektronsko in jo natisnite. Poslana bo po pošti, obvezno s podpisi učitelja, staršev in ravnateljice. Izpolnite natančno, s točnimi podatki in tiskanimi črkami, slovensko naslavljanje (npr. sonata, koncert, suita, variacije, … ostalo originalno) – razvidno mora biti, kje so velike začetnice. Minutaža mora biti točna in v skladu s propozicijami. RAZPIS in PROPOZICIJE so objavljene na spletni strani: https://www.zsgs.si/temsig/49-temsig-2/razpis-in-propozicije/ in https://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2019/06/Razpis_Temsig_2020.pdf
Plesni oddelek (solo in duo točke) se prijavlja na 28. tekmovanje Opus 1, plesna miniatura 2020, že izbrane skupinske točke 27. Opusa gredo na Tekmovalni festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA 2019, ki bo 15. – 16. novembra 2019 in Tekmovalni mini otroški festival plesnih skupin Pika miga 2018, ki bo 5. in 6. oktobra 2019
Pred izbor solo in duo plesnih miniatur za 28. OPUS 1 bo potekali v januarju 2020 v SVŠGL Ljubljana, tekmovanje predvidoma marca 2020 v KC Španski borci, Ljubljana.

Na podlagi izbora selektorjev JSKD na predhodnih izbirnih plesnih revijah, območna »Plesno popotovanje«, 22. aprila 2020 v Delavskem domu Trbovlje in medobmočna revija 2019 v Ljubljani, pa se uvrstijo tekmovalne skupine na festivala Pika miga in Živa 2019

Mednarodna in druga tekmovanja v Sloveniji (nekaterih so se že udeleževali naši učenci npr.: Emona za pihala, harmonikarsko za nagrado Avsenik, Dnevi kitare Krško, Koroško klavirsko tekmovanje, Svirel, »Leon Pfeifer« za violiniste, »Tartini« za pianiste in violiniste v Piranu ,…) se lahko udeležijo učenci, katerih starši so podpisali soglasje, glede na izkazano nadarjenost, pripravljenost in vložen trud. Stroške prijave krije šola, učitelji in korepetitorji so upravičeni do nadomestil po potnem nalogu.

Mednarodnih tekmovanj v tujini se v letošnjem letu, udeležijo nadarjeni, za to posebej izbrani in pripravljeni učenci, katerih starši so podpisali soglasje. Mentorju in glede na časovno možnost, ki ne posega v ostalo redno delo šole, tudi korepetitorju, se povrnejo stroški najcenejšega racionalnega prevoza in bivanja v kraju tekmovanja za dneve, ko nastopajo njihovi izbrani učenci, ostale stroške prijavnine, prevoza, bivanja, … krijejo starši.

Uspeh na tekmovanju se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« – oproščen izpita zaradi udeležbe na tekmovanju in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

Obvestila o vseh tekmovanjih se dobijo na spletu, kar dobimo obvestil na šolo, se ta dobijo v zbornici oz. se po e-pošti pošljejo učiteljem.

TEMATSKI NASTOPI ZA VRTCE, OSNOVNE ŠOLE

NASTOPI MLAJŠIH UČENCEV IN DELAVNICE ZA VRTCE – tematika po dogovoru, (za vse enote, za koordinacijo skrbi članica sveta staršev Barbara Adeeb, vzgojiteljica v Vrtcu Trbovlje) predstavitev programov PGV in GP ter instrumentov – obiski Trboveljskih vrtcev, datumi po dogovoru.
Organizacija: po dogovoru z vrtcem

GLASBENA PRAVLJICA ali PREDSTAVA, četrtek, 28. maj 2020 ob 10. uri v Delavskem domu Trbovlje – kot kulturni dan / MATINEJA ZA VSE OŠ V TRBOVLJAH – organizira se kot predstavitev instrumentov in glasbene šole učencem od 1. – 3. razreda.
v Glasbeni šoli Trbovlje MATINEJA ZA VSE ENOTE VRTCA TRBOVLJE v tednu od 25.– 29. 5. 2020, po dogovoru z ravnateljico Vrtca Trbovlje
organizacija: v sodelovanju z OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč, Almo Knaus, Tanjo Božiček Simnovčič, Boženo Grum in Katjo Mikula
Druga sodelovanja z vrtci, OŠ ali SŠ, po dogovoru.

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELO Z UČENCI IN OTROKI

BOŽIČNO NOVOLETNI PLES Z DRUŽABNIMI IGRAMI ZA VSE UČENCE ŠOLE
torek, 24. decembra 2019, od 15. do 17. ure
Prisotni morajo biti vsi učitelji za pomoč pri nadzoru in pripravi prireditve.

DAN ODPRTIH VRAT S SPREJEMNIMI PREIZKUSI IN NASTOPOM UČITELJEV
v petek, 29. maja 2020, od 14. do 19. ure bodo vsi učitelji na šoli imeli odprta vrata svojih učilnic za obiskovalce in interesente za vpis v našo šolo, ob 17. uri pripravijo krajši in mladim zanimiv nastop.

VIKEND VAJE DELAVNICA ZA UČENCE GODALNEGA ORKESTRA – priprave na skupni nastop, z učenci kolegice violinistke SGŠ F. Korun Koželjski Velenje, Danico Koren. Otroci bodo prenočili na šoli, sodelujejo vse učiteljice godal: Maša Tomc, Danijela Djordjević, Maja Lebar Kotar in Katja Mikula.

Kot nagrado ZA MARLJIVO DELO, PRISOTNOST NA VAJAH IN USPEŠNE NASTOPE lahko učitelji za svoj razred oziroma skupino, organizirajo strokovno ekskurzijo: obisk koncertov, drugih glasbeno – plesnih prireditev, izdelovalcev ali obrtnikov, ki izdelujejo, popravljajo instrumente, razstav, muzejev, … Za izvedbo in organizacijo so zadolženi posamezni učitelji / mentorji razredov / skupin, v dogovoru z ravnateljico.

PODELITEV SPRIČEVAL sredo, 24. 6. 2020, po zaključku slovesnosti za absolvente in učence leta ob 14. uri v Dom Svobode Trbovlje, vsak učitelj poskrbi za dokumentacijo svojih učencev. Po sklepu učiteljskega zbora, se določi učenca/e leta in če se izkaže, posebno pohvalo šole in določi programsko glasbeno vsebinsko obliko prireditve (nastop učiteljev).

SPREJEMNI PREIZKUSI NA SREDNJI STOPNJI GLASBENIH IN PLESNIH SMERI
Nujno se mora spremljati objave izbranih srednjih šol na njihovih spletnih straneh glede datumov, rokov, programa, morebitnih priprav, …
Informativni dnevi srednjih šol: petek in sobota, 14. in 15. februar 2020
Sprejemni preizkusi: marec 2020

Opravljen preizkus na srednji stopnji se po odločitvi strokovnega aktiva pedagogov ter soglasjem učiteljskega zbora lahko prizna kot letni izpit, kar se vpiše na zadnji strani »PRIJAVNICE NA IZPIT« – oproščen letnega izpita zaradi opravljenega sprejemnega preizkusa na srednji glasbeni šoli in pod opombe v »ZAPISNIK IZPITOV«.

NAČRT VPISA
(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2018/19, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

V času vpisov bomo sodelovali z osnovnimi šolami in vrtci Trbovelj (izpeljati je treba predstavitev deficitarnih predmetov v posameznih razredih šol ter tako pritegniti tudi tiste otroke, ki imajo potrebne psiho fizične glasbene ali plesne sposobnosti, a se še niso odločili za vpis v glasbeno šolo). Spodbuditi je treba že vpisane učence, da privabijo in povabijo svoje prijatelje, sošolce, sorodnike, k vpisu. Pomembna so osebna povabila učiteljev, staršev in učencev k vpisu.
Poleg tega moramo v času vpisov več pozornosti nameniti potrebnemu oglaševanju (predvsem plakatna mesta po Trbovljah, radio KUM Aktual, ETV šolska stran, spletna stran šole, Facebook stran šole, Twetter stran šole, …).
Od 4. do 15. maja 2020 bo objavljen razpis za vpis,
Od 27. do 29. maja 2020 bodo sprejemni preizkusi,
Od 8. do 11. junija 2020 pa poteka vpis novincev (ostali se vpisujejo med 20. in 24. junijem). Naknadni rok za vpise je od 26. do 31. avgusta 2020 oziroma do zapolnitve eventualno izpraznjenih mest (prednost imajo čakajoči, ki so v 1. roku opravili sprejemni preizkus in še niso bili vpisani).

SODELOVANJE Z DRUGIMI GLASBENIMI ŠOLAMI IN KULTURNO – UMETNIŠKIMI ORGANIZACIJAMI

Glasbena šola Trbovlje je članica Zveze slovenskih glasbenih šol in Zasavskih glasbenih šol. Ravnateljica Katja Mikula je kot predstavnica v komisijah ter organizacijskem odboru TEMSIG predtekmovanja Ljubljane okolice in Zasavja.

REVIJE ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL
2020 – 40. INSTRUMENTALNA REVIJA, Kulturni dom Delavski dom Hrastnik, 9. april 2020 ob 19.00 (slovesnost ob okrogli obletnici instrumentalnih revij)
2021 – 28. PLESNA REVIJA ZASAVSKIH GLASBENIH ŠOL

REVIJE ZVEZE SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL različnih orkestrskih sestavov se odvijajo bienalno, v tem šolskem letu so na vrsti

GODALNI, 17. in 18. aprila 2020 v Postojni,

PIHALNI, 27. in 28. marec 2020, v Šentjurju,

5. revija Orffovih skupin slovenskih glasbenih šol bo 17. 1. 2020 na GŠ Antona Martina Slomška v Mariboru, (vsako leto).

V Trbovljah bomo 7. aprila 2020 organizirali »Orffomanijo 2020« pod okriljem društva Carl Orff (v sodelovanju z trboveljskimi osnovnimi šolami, ki izvajajo dodatno dejavnost orffovih skupin)

PLESNE REVIJE V ORGANIZACIJI JSKD:
območne in medobmočne izbirne revije za tekmovalna festivala Pika miga in Živa »PLESNO POPOTOVANJE«; (22. aprila 2020 v DDT).

SODELOVANJA, GOSTOVANJA, PROJEKTI, …:

SREČANJE SOLISTOV IN KOMORNIH SKUPIN DIATONIČNE HARMONIKE Ekskurzija in mednarodno tekmovanje harmonikarjev – nastopi združenega orkestra diatoničnih harmonik Castelfidardo, Italija, 19. 9. – 22. 9. 2019 (za GŠ Trbovlje – Alojz Stradar)
KLAVIRSKO SREČANJE Zasavskih GŠ v GŠ Litija Šmartno, 12. februar 2019 ob 18.00 uri, tema: klavirski duo in originalna klavirska glasba, vsak učitelj klavirja pripravi eno točko, po svoji izbiri.
SREČANJE GODALCEV Zasavskih GŠ (vsa godala). V GŠ Trbovlje, 8. november 2019 od 16.00 do 19.00 – skupna delavnica, godalne »igre« – brez korepetitorjev

KONCERTI:
Organizirali se bodo komorni glasbeni ali plesni koncerti (recitali). Program in izvajalce bomo gostili na podlagi njihovih ponudb in priporočil, predvsem iz mlajše generacije še šolajočih se glasbenikov, bivših učencev šole, … ter lokalnih društev. Skušali bomo zajeti čim več različnih instrumentalnih skupin, učenci šole, predvsem višjih letnikov, naj bi bili obvezno prisotni na teh koncertih.

SESTANKI
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV

V dnevih zadnjega tedna vsakega meseca, v času pred pričetkom oz. po končanem pouku (izjeme so počitniški tedni, aktiv se zato izvede v tednu pred počitnicami). Vse nepredvidene spremembe in prilagajanja, se takoj javijo ravnateljici.
Na šoli delujejo naslednji aktivi, ki obravnavajo specifično problematiko svojega področja, pripombe učencev in staršev na delo in organizacijo dotičnega aktiva, predlagajo izboljšave za svoje delo in delovno mesto, organizirajo izobraževanja, delavnice iz svojega področja, … sodelujejo z drugimi aktivi, načrtujejo in realizirajo svoje projekte, se dogovarjajo o učnih načrtih, programih, izpitih, nastopih, tekmovanjih, skrbijo za instrumente in notno gradivo, ob popisu inventarja, gradiva idr. pripravijo gradivo popisni komisiji … Vodja mora dokumentirati sestanek z zapisnikom in ga oddati ravnateljici na pedagoškem sestanku. Vsa terminska in organizacijska vprašanja se urejajo v dogovoru z ravnateljico, o idejah, željah, potrebah, spremembah, se posvetuje in usklajuje aktiv z ravnateljico.

KLAVIRSKI AKTIV:
vodja aktiva: Urška Meglič
HARMONIKARSKI AKTIV:
vodja aktiva: Igor Podpečan
GODALNI AKTIV (violina, viola, violončelo):
vodja aktiva: Maja Lebar Kotar
PIHALNO PEVSKI AKTIV (klj. flavta, flavta, klarinet., saksofon, petje)
vodja aktiva: Barbara Černe
TROBILNO TOLKALSKI AKTIV (trobenta, bariton, pozavna, rog, tolkala)
vodja aktiva: Miha Koritnik
KITARSKI AKTIV
vodja aktiva: Emir Ibrakić
AKTIV SKUPINSKEGA PREDŠOLSKEGA IN TEORETIČNEGA POUKA IN PLESA vodja aktiva: Kim Kern Kukovič

PEDAGOŠKI SESTANKI:
Vsak prvi četrtek v mesecu ob 10.30 (v primeru nepredvidenih sprememb se ta takoj objavi na oglasni deski) razen januarja, ker se opravi po 1. ocenjevalni konferenci 30. januarja 2020.
Na pedagoškem sestanku bodo vodje aktivov poročali o morebitnih skupnih temah ter oddali zapisnik. Tako bomo zagotovili sprotno vodenje dokumentacije, ki ga določata ZOFVI in Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah.
Izvajala se bo kontrola dnevnikov individualnega pouka ob koncu ocenjevalnih konferenc, oddaja mesečnih priprav na pouk, mesečne realizacije ur ter kontrola glasbenih beležk učencev (septembra, februarja in junija). Učitelji na sestanek prinesejo potrebno dokumentacijo.

OCENJEVALNI KONFERENCI sta usklajeni s konferencami sosednjih šol, zaradi skupnih učiteljev:

 1. OCENJEVALNO OBDOBJE (polletje): četrtek, 30. januar 2020, ob 10.30
  V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse ocene po predmetniku in odda v pregled, prvi teden februarja.
 2. OCENJEVALNO OBDOBJE (zaključek): sreda, 17. junij 2020, ob 10.30
  V glasbene beležke, dnevnike in »redovalnico« v eGŠ se vpiše vse zaključne ocene po opravljenih izpitih in zaključku ocenjevanja predmetov po predmetniku. V pregled ravnateljici se jih odda po zaključni ocenjevalni konferenci, skupaj s spričevali, pohvalami in diplomami.

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
(Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole Ur. l. RS, št. 50/2012 in podrobnejša navodila o šolskem koledarju za glasbene šole za šolsko leto 2018/19, ki ga je izdal minister za izobraževanje, znanost in šport)

LETNI IZPITI:
JESENSKI ROK: 10. – 13. september 2019
ZIMSKI ROK: 20. – 29. januar 2020
(po potrebi se sestavi izpitna komisija in določi dan in uro izpita za posameznega učenca)
MAJSKI ROK (za učence zaključnih razredov)
18. – 20. maj 2020
JUNIJSKI ROK: 10. – 16. junij 2020
(razpored in izpitna komisija se določi najmanj 14 dni pred izpiti, prijavnice k izpitu se izpolnijo in podpišejo najmanj 7 dni pred izpitom)
POPRAVNI IZPITI (samo Nauk o glasbi in Solfeggio – opravlja se ga lahko samo enkrat v šolskem letu in enkrat v istem vzgojno izobraževalnem obdobju):
22.– 30. junij 2020 in 20. – 28. avgust 2020
Učenci opravljajo izpit iz instrumenta / petja / plesa za en letnik v posameznem šolskem letu, izjemoma posebej nadarjeni lahko opravijo izpit preko dveh letnikov. Izjemoma v soglasju s starši in ravnateljico letnik podaljša, po obravnavi učiteljskega zbora, za pol ali eno leto, v primeru daljše opravičene odsotnosti ali bolezni, izrednih razmer v družini, specifičnih potreb otroka. O tem se odloča na pedagoških sestankih na predlog učitelja ali strokovnega aktiva.
O učencih, ki zaključujejo nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja in ki napredujejo na višjo stopnjo, se na predlog učitelja in izpitne komisije odloča učiteljski zbor na zaključni konferenci. Ravno tako se sklepa o učencih, ki ne napredujejo iz prvega obdobja nižje stopnje v drugo obdobje. Ostali učenci napredujejo. Vsem učencem pa se 24. 6. 2020 izdajo ustrezna spričevala, pohvale, diplome, priznanja, v skladu z internimi pravili šole o podeljevanju spričeval, priznanj in naziva učenec leta.
Učitelji sami, vsak za svoj razred, pripravijo ustrezno dokumentacijo še pred zaključno konferenco, nato vnesejo zaključne ocene v eGŠ, za vse predmete, katere je učenec v tem šolskem letu obiskoval, v tajništvu se natisnejo in dajo v podpis ravnateljici ter fotokopirajo.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV
Izobraževanje učiteljev bo potekalo po programu, ki ga bo glede na predloge učiteljev in delavcev izdelala ravnateljica. Izobraževanja (seminarji, delavnice, obisk tekmovanj brez učencev, koncertov izvajalcev njegovega predmeta) se krijejo okvirno 300 € na učitelja v tem letu.
Izpeljani morajo biti OBVEZNO v dnevih, ko ni pouka, v nasprotnem primeru se mora ves odpadli pouk nadomestiti in o tem predhodno obvestiti ravnateljico, učence in njihove starše (to nam nalaga Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole).
Šola v okviru zmožnosti podpira tudi študij za pridobitev ustrezne smeri ali stopnje izobrazbe za zasedbo delovnega mesta na šoli, ki ga delavec opravlja v lastnem interesu. Ter zaradi rasti kakovosti in napredka delavcev, dodatni študij drugih smeri in višje stopnje od predpisane. Ravnateljica takemu delavcu izda sklep o podpori študija v lastnem interesu:

 • prilagajanje delovnega časa in delovnih obveznosti;
 • prosti dnevi za opravljanje izpitov po Kolektivni pogodbi za VIZ.

Učitelji naj ohranjajo strokovni stik s kolegi iz drugih krajev, hkrati pa se seznanjajo z novostmi, znanji in vsebinami, ki se tičejo njihovega dela. V to se vključuje tudi stanovska društvena dejavnost (EPTA, EKTA, ESTA, Festival flavtistov v Zagorju, …) in ŠTUDIJSKE SKUPINE Zavoda za šolstvo. Šola daje možnost izobraževanja in srečevanja pedagogov, kjer se lahko učitelji seznanjajo z dobro prakso ostalih slovenskih pedagogov slovenskih glasbenih šol. Izbor tem je raznolik, zanimiv in ponuja širok izbor – tako ozko strokovnih področij, kot informacije in znanja za vsakega nekaj. Udeležba na študijskih skupinah je brezplačna, zato naj se jih učitelji v čim večji meri udeležujejo, v okviru časovnih okvirov izven pouka oz. nadomeščanj le tega.
V sodelovanju z Zasavskimi GŠ bo organizirano predavanje »USTVARJALNOST«, prof. dr. Katarine Zadnik v PGŠ Laško 25. oktobra 2019 od 9.00 do 12.00
UČITELJI JAVIJO ŽELJENO IZOBRAŽEVANJE TAKOJ, KO PREJMEJO OBVESTILO O PREDVIDENEM IZOBRAŽEVANJU, DELAVNICI, SEMINARJU, KONCERTU, …. Možno se je prijaviti na izobraževanje, ki je razpisano, na to se prijavi prek Kataloga programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na spletni strani MIZŠ https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx, ali na ne-razpisano, ki ga ponudniki pošljejo na šolo tekom šolskega leta, v okviru predvidenega kritja stroškov oz. predvidenih dni za izobraževanje po Kolektivni pogodbi.
Šola v skladu s finančnimi zmožnostmi za zaposlene šole, organizira izobraževalno, družabno, športno, kulturno aktivnost z dejavnostmi, ki vplivajo na pozitivno vzdušje in krepitev odnosov kolektiva, v skladu z določbami NAČRTA IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU, ob kocu koledarskega leta in ob koncu ali začetku šolskega leta.

SODELOVANJE S STARŠI
Učitelji morajo s starši sodelovati tudi in predvsem prek GLASBENE BELEŽKE, katero morajo ti sproti pregledovati in podpisovati. V njej so zapisani:

 • predmetnik za šolsko leto 2019/20,
 • okvirni učni načrt,
 • datumi izostankov, nastopov ter vse opravljene učne ure, korepeticije, …
 • urnik,
 • opravičila staršev,
 • ocene, ki jih otrok prejme ob zaključku posameznih ocenjevalnih obdobij,
 • pregledi beležk s strani ravnateljice.
  Učitelj na vsaki uri zapiše učenčeve naloge za vajo, opravljeno snov, napredek ali zaostanek ter druge opombe o učenčevem delu. Zapiše naj tudi vsa ostala obvestila staršem. Učitelji beležke poberejo in prinesejo na predvideni pedagoški sestanek v pregled ravnateljici: začetek šolskega leta (prvi teden septembra), ob I. ocenjevalni konferenci (pedagoški sestanek v februarju) in konec šolskega leta (po izpitih).
  Starši morajo svoje otroke pisno ali telefonsko opravičiti. Telefonsko opravičilo ni dovolj, po vrnitvi v šolo mora učenec prinesti tudi pisno opravičilo. Opravičila se morajo hraniti do konca šolskega leta.
  GOVORILNE URE so možne vse leto, kadarkoli v dogovoru med pedagogi in starši, na pobudo enega ali drugega. Izjemoma, po predhodnem srečanju in pogovoru staršev in učitelja, se ob kočljivih vprašanjih in problemih, v razgovor vključi ravnateljico. Datum in vsebino pogovora se zavede v Dnevnik individualnega pouka.
  RODITELJSKI SESTANKI se sklicujejo za vsak oddelek posebej vsaj dvakrat letno (možno v sodelovanju z učitelji istega aktiva, lahko tudi ob izvedbi razrednega ali oddelčnega nastopa). Na roditeljskih sestankih bo glede na časovne možnosti prisotna tudi ravnateljica. Datum in vsebino roditeljskega sestanka se zavede v Dnevnik individualnega pouka.
  POZOR! Sodelovanje s starši; govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, pisne in ustne oblike… morajo biti zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki.
  Pri individualnem pouku (še posebej je to zaželeno v nižjih letnikih) lahko starši koristijo pravico in možnost prisotnosti pri pouku.

Vsak učitelj mora imeti spisek dosegljivih telefonskih številk staršev (zapisane so v Vpisnem listu otroka), zaradi sprotnega obveščanja in dogovarjanja o perečih in pomembnih stvareh, ki se tičejo njihovega otroka ali organizacije pouka. Obvešča se lahko iz šolskega – zborničnega telefona ali šolskega mobilnega telefona, ki ga hrani ravnateljica in je na razpolago učiteljem za obveščanja. Za uporabo e-pošte morajo v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom o varovanju osebnih podatkov, starši podpisati soglasje za uporabo e-naslova, ki ga kot poseben obrazec izda šola. Oba podatka se vneseta tudi v eGlasbenoŠolo, prek katere šola tudi največ komunicira in obvešča.
O izposoji instrumenta, vadenju klavirja na šoli, morajo učitelji starše obvestiti o omejenosti možnosti tega na tri leta (vsako leto morajo podpisati Pogodbo o izposoji, katero podpiše tudi učitelj, oddati pa jo morajo v tajništvo do 14. 9. 2018), oz. na nakup instrumenta takoj, ko preraste manjše različice instrumenta. Zaželeno je, da se o nakupu posvetujejo s svojim učiteljem.
O stvareh, ki se ne tičejo pedagoškega dela, šola kontaktira s starši prek tajništva, ostala področja v zvezi z poukom, nastopi, tekmovanji, … ureja vsak učitelj sam, v soglasju s starši in ravnateljico.

Šola izda in razdeli do konca septembra obvezno ŠOLSKO PUBLIKACIJO, v kateri so zbrani vsi podatki o šoli, organi šole, pomembne informacije, ki se tičejo dela šole, pouka, datumi, cenik, hišni red s pravili obnašanja, urniki skupinskega pouka, vidnejši uspehi preteklega leta, …

Starše bomo skušali dejavno vključevati v naše delo in projekte (prek Sveta staršev, oddelčnih ali razrednih dejavnostih in individualno v posameznih primerih nastopov, tekmovanj, revij, predstavitev šole, …). Starši naj odgovorno sledijo delu svojih otrok; s svojo prisotnostjo in nasveti ob vadbi doma, prisotnostjo na nastopih, pripravljenostjo, da otroku omogočijo prevoz in prisotnost na pouku, prireditvah šole, nastopih in koncertih, s svojo navzočnostjo na prej naštetih dejavnostih.

UČITELJEVE OBVEZNOSTI, ki jih mora vestno in sproti opravljati

 • obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na pouk (letne, mesečne pisne priprave, učni pripomočki, urejen prostor, instrumenti, notno gradivo)
 • obveznost pravočasne in kvalitetne priprave na nastope (načrtovanje, obveščanje, programski listi, plakati, prostor, oprema,…)
 • izvedba pouka in korepeticij po urniku ter predhodno napovedanih spremembah urnika, predhodno napovedanem dodatnem pouku, … (prisotnost učencev in učiteljev, možne nenapovedane hospitacije, sprotno pisanje, kontrola in izpolnjevanje glasbenih beležk učencev, sprotno beleženje v dnevnikih individualnega pouka)
 • priprava na nastop in izvedba nastopov (prisotnost učiteljev in korepetitorjev tekom celotnega nastopa)
 • sodelovanje s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki, telefonski razgovori, obveščanja, … obvezno zavedena v dnevniku individualnega pouka in glasbeni beležki)
 • sprotno izpolnjevanje in oddajanje dokumentacije v elektronski (eGlasbenaŠola) in papirni obliki (urnik pouka, pogodbe o izposoji instrumentov, izpolnjevanje realizacije ur v eGŠ, vpisovanje v »knjigo prisotnosti« na delovnem mestu, izpolnjevanje in oddajanje potnih nalogov in ustreznih prilog ter dokazil, oddaja programskih listov in drugih dokumentiranih zapisov sodelovanj učencev in učiteljev na prireditvah, koncertih, revijah, tekmovanjih in nastopih)
 • sprotno in dosledno izpolnjevanje druge šolske dokumentacije (dnevnik individualnega in skupinskega pouka, matični listi, spričevala, pohvale in priznanja) v skladu z zakonodajo in varstvom osebnih podatkov
 • pravočasno in redno prihajanje na delo ter prisotnost na delovnem mestu (na šoli ali izven šole) v času izvajanja pedagoškega in drugega šolskega dela
 • opravičevanje odsotnosti z dela ravnateljici in organizacija nadomeščanja pouka v primeru krajših odsotnosti (bolniška odsotnost, obiski pri zdravniku, predvideni in nepredvideni dogodki, predvidene in nepredvidene zamude, izobraževanja, nadomeščanje pouka in podobno); ravnateljica zapiše uradni zaznamek
 • takojšnje obveščanja ravnateljice in učencev ob predčasnih nepredvidenih nujnih odhodih iz delovnega mesta na šoli ali izven šole (v kolikor ravnateljica ni na šoli, se ji sporoči na šolski mobilni telefon)
 • obvezna udeležba na sestankih ter aktivnostih, ki jih izvaja šola; opravičeni izostanki kot so; bolezen, neodložljive družinske zadeve in posebni dogodki, predvidena koncertna dejavnost, redno in načrtovano izobraževanje, se javijo ravnateljici pred načrtovanim sestankom ali dogodkom, zapiše se uradni zaznamek.
  Način nadzora in način ukrepanja ravnateljice ob nepravilnostih v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti bo v skladu z ZDR (ustna, pisna opozorila, redna ali izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov).
  Pedagogi morajo do ponedeljka, 16. septembra 2019, ravnateljici oddati podrobne letne učne priprave za vsakega učenca posebej ter posebej za skupinski pouk. Po Pravilniku o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. L. RS: 44/01, 1/04 in 54/06) učitelji pripravijo še mesečne priprave pri individualnem pouku ter za skupinski pouk urne priprave. Te oddajajo konec meseca v za to pripravljene mape v zbornici. Upoštevati morajo priporočila in navodila predmetnikov ter učnih načrtov za posamezne instrumente, skupinski pouk in medpredmetne povezave. Prav tako se upoštevajo sklepi posameznih predmetnih aktivov ter učiteljskega zbora.

Do petka, 13. septembra 2019, morajo NUJNO urediti in prinesti (v nasprotnem primeru velja, da se s tem ne strinjajo) podpisane obrazce za:
»Soglasje staršev za fotografiranje in snemanje ter javno objavo posnetkov«,
»Soglasje za uporabo e-naslova za potrebe obveščanja«,
»Soglasje za izvedbo razširjenega pouka za tekmovalce« po sklepu učiteljskega zbora,
»Soglasje za prijavo na tekmovanje in objavo rezultatov«
»Pogodbe o izposoji instrumentov«
ter jih oddati skupaj s »Spiskom učencev z izposojenimi instrumenti in učenci klavirja, ki vadijo na šolskih klavirjih« v tajništvo.

Administrativno tehnične posle urejajo pedagogi s tajništvom, hišnikom, čistilko in ravnateljico v času, ko ni pouka.

Za redno zaposlene pedagoge vse obveznosti na šoli, ki so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (119. člen), sodijo v redno tedensko delovno obvezo 40 urnega delavnika.
MESEČNO REALIZACIJO PEDAGOŠKEGA IN DRUGEGA DELA izpolnijo do konca meseca, v skladu z internimi NAVODILI ZA VREDNOTENJE AKTIVNOSTI v eGlasbeniŠoli.

DELOVNI ČAS je s tem letnim delovnim načrtom in Navodili za vrednotenje pouka in dela, ki se izvaja v okviru delovnega časa na GŠ Trbovlje 2019/20 (glej prilogo) za učitelje neenakomerno razporejen, načrtovane pedagoške dejavnosti (pouk, nastopi, izpiti) so organizirane v popoldanskem in večernem času, nekatere administrativno tehnične dejavnosti, sestanki ter izobraževanja pa v dopoldanskem času, glede na potrebe in po dogovoru z ravnateljico, pa se izvaja delo tudi v času, ki je opredeljen kot dela prost (sobote, nedelje, prazniki) in predvsem med šolskimi počitnicami.