Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj učencem Glasbene šole Trbovlje

Na podlagi 18. člen Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole Ur. list RS; 44/2001

(v nadaljevanju »pravilnika«), ravnateljica Katja Mikula, prof., spec. izdaja z dne 27.7.2016 naslednja popravljena:

Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj učencem Glasbene šole Trbovlje

Glasbena šola Trbovlje poleg listin in spričeval, ki so predpisana s strani Ministrstva za šolstvo, izdaja ob koncu šolskega leta tudi naslednje pohvale, nagrade in priznanja za posebne dosežke učencem šole:

–          POHVALA ZA OBISKOVANJE PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE IN GLASBENE PRIPRAVNICE

Dobijo otroci, ki obiskujejo programe Predšolske glasbene vzgoje in Glasbene pripravnice celo leto. Obrazec DZS 1,90

–          POHVALA ZA OBISKOVANJE PLESNE PRIPRAVNICE

Dobijo otroci Plesne pripravnice 1, 2 in 3 za celoletno obiskovanje programov in nastope.

Obrazec DZS 1,50b

–          POHVALA ZA OBISKOVANJE ŠOLSKEGA ORKESTRA

Dobijo učenci, ki so celo leto obiskovali enega ali več šolskih orkestrov in z njim nastopali.

Obrazec DZS 1,96a

–          POHVALA ZA OBISKOVANJE NADSTANDARDNEGA PROGRAMA, DODATNIH DEJAVNOSTI

Dobijo učenci, ki obiskujejo programe in predmete, ki so dodatno ali nadstandrdno oblikovani, niso predvideni v predmetniku za javne glasbene šole in niso ocenjeni npr. mlajše komorno ansambelske skupine, zbori, mlajši učenci, ki že sodelujejo v orkestrih…

Lahko se poslužujejo obrazci DZS (npr. 1,289) ali Antus (npr. AN-022), ki so primerni zanje in se jih ne uporablja za druge šolske pohvale.

–          POHVALE ZA USPEŠNO ZASTOPANJE GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE NA JAVNIH NASTOPIH

Dobijo učenci individualno za posebej izkazano delo in uspešno predstavljanje šole na javnih nastopih, koncertih, prireditvah, tekmovanjih, revijah. Pohvalo prejme učenec za najmanj tri javne nastope, koncerte, tekmovanja ali revije.

  • SODOBNI PLES – Obrazec DZS 1,66
  • INSTRUMENTI – Obrazci Antus: tolkala: AN-034, harmonika: AN-036, godala: AN-037, trobila: AN-038, pihala: AN-039, kitara: AN-040, klavir: AN-041
  • PETJE – Obrazec DZS 1, 290

–          DIPLOMA O USPEŠNEM ZAKLJUČKU GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE

Dobijo učenci – absolventi, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo osnovnega glasbenega izobraževanja, ki so zaključili vse predmete v skladu s predmetnikom na nižji oz. višji stopnji. Vsi absolventi se na posebni slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta podpišejo v ZLATO KNJIGO ABSOLVENTOV. Šola za potrebe arhiva prireditev fotografira.

Obrazec DZS 1,95

–          PRIZNANJE »UČENEC LETA«

Dobijo učenci 6. letnika,  individualno, za posebej izkazano pridnost, zavzeto delo in uspešno predstavljanje šole na javnih nastopih, koncertih, prireditvah, revijah, predvsem pa na tekmovanjih, … izvedenih izven GŠ Trbovlje, ali / in so opravili sprejemni preizkus na kateri od srednjih glasbenih oz. plesnih šol. Učenec leta je lahko tisti absolvent, ki je zaključil vse predmete v skladu s predmetnikom na nižji oz. višji stopnji, je bil pri vseh predmetih odlično ocenjen in ga je na predlog učiteljskega zbora le ta potrdil na zaključni konferenci. V posameznem šolskem letu je lahko tudi več učencev leta, v kolikor ni nikogar, ki bi dosegal zastavljene kriterije, pa se priznanja ne podeli.

UČENEC LETA prejme:

  • posebno priznanje, ki ga šola posebej za to priložnost oblikuje sama

IZGLED:

Zgoraj sredina – podatki o šoli

Sredina – napis PRIZNANJE ZA UČENCA LETA

ime in priimek, datum in kraj rojstva, kraj in datum izdaje

Spodaj sredina – žig šole

spodaj desno – podpis ravnatelja

  • zlat obesek v obliki violinskega ključa

Učenec leta je vpisan na posebno mesto v ZLATI KNJIGI ABSOLVENTOV, priznanje ter darilo pa prejme na slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta.

– POSEBNA POHVALA ZA VSESTRANSKO UDEJSTVOVANJE

Dobijo učenci, ob zaključku šolanja, ne glede na status absolventa ali dosežke tekmovalnega značaja ter odlične ocene, ki so ves čas šolanja sodelovali na različnih področjih: v več različnih glasbenih zasedbah, z različnimi instrumenti, na različnih prireditvah, kot soavtorji, soudeleženci scensko glasbenih projektov, pisci scenarijev, tekstopisci, napovedovalci, tonski mojstri,… Ta pohvala se lahko podeli več učencem, v kolikor ni nikogar, ki bi dosegal zastavljene kriterije, pa se pohvala ne podeli.

  • Posebno pohvalo, ki jo šola posebej za to priložnost oblikuje sama

IZGLED:

Zgoraj sredina – podatki o šoli

Sredina – napis POSEBNA POHVALA ZA VSESTRANSKO UDEJSTVOVANJE

ime in priimek, datum in kraj rojstva, kraj in datum izdaje

Spodaj sredina – žig šole

spodaj desno – podpis ravnatelja

  • Za nagrado prejmejo praktično darilo (npr. darilni bon, knjigo, avdio, video zgoščenko, note, pripomoček za instrument ali glasbeno udejstvovanje,…)

Pohvalo ter darilo pohvaljeni učenci prejmejo na slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta.

Šola podeljuje pohvale, priznanja, nagrade in diplome zadnji dan pouka, ki je določen s šolskim koledarjem skupaj s spričevali. Učitelj matičnega predmeta podeli pohvale PGV, GP, PP, za obiskovanje nadstandardnih predmete in dejavnosti, za obiskovanje orkestrov, za zastopanje šole na javnih nastopih in prireditvah.

Ravnateljica ob prisotnosti matičnih učiteljev, na slovesnosti ob zaključku šolskega leta podeli diplome absolventom in priznanja učencem leta.

Na šoli se vodi evidenca izdanih pohval, priznanj, nagrad in diplom.

S tem prenehajo veljati merila, sprejeta 27.8.2008.

Zaradi ukinitev in novih obrazcev DZS se za posebne pohvale petje, sodobni ples in nadstandardno, dodatno dejavnost sprejme popravek meril 15. 6. 2019