Navodila o opravljanju izpitov zasebnikov

Na osnovi 34. člena Zakona o glasbenih šolah (Ur. L. RS št. 19/2000) in 26. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah ( Ur. L. RS št. 83/2003) izdaja Glasbena šola Trbovlje

n a v o d i l a

o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

1.
Učenec, ki ni vpisan v glasbeno šolo lahko opravlja izpit iz instrumenta ali petja ter obveznega drugega predmeta Nauka o glasbi ali Solfeggia.
Izpit iz predmetov Nauk o glasbi in Solfeggio se opravlja pisno in ustno.
Učenci opravljajo izpite praviloma na glasbeni šoli, ki je v šolskem okolišu njihovega kraja stalnega bivališča.

2.
Učenci opravljajo izpite v junijskem, jesenskem in zimskem roku oziroma v rokih, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom.
Izpite predmetov iz 1. točke teh navodil lahko učenci opravljajo večkrat.

3.
Učenec oziroma njegov učitelj odda šoli najkasneje 14 dni pred izpitnim rokom prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – obr. 1,93), odjava pa se lahko odda najkasneje tri dni pred izpitnim rokom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem.

V prijavnici k izpitu iz instrumenta ali petja mora biti vpisana izpitna snov in druga predelana snov, ki se nahaja v učnem načrtu za določen razred, k izpitu iz predmetov Nauk o glasbi in Solfeggio pa se navede samo razred.

4.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.
O poteku izpita komisija vodi zapisnik o izpitu.
Po opravljenem izpitu iz predmetov, ki so navedeni v 1. točki teh navodil, izda šola učencu ustrezno spričevalo, podatke pa vpiše v matični knjigo učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo.
Pogoj za izdajo spričevala je uspešno opravljen izpit in instrumenta ali petja ter nauka o glasbi ali solfeggia, v nasprotnem primeru se izda potrdilo.

5.
Predsednik in dva člana izpitne komisije določi ravnatelj šole.

6.
Pred opravljanjem izpita mora učenec poravnati stroške opravljanja izpita, ki jih določi svet zavoda.
Kandidat pristopi k opravljanju izpita z izpolnjeno Prijavnico k izpitu in potrdilom o plačilu stroškov opravljanja izpita.
Od dne 17. 9. 2015 dalje znaša v skladu s sklepom Sveta Glasbene šole Trbovlje cena privatnega izpita za instrument ali petje in Nauk o glasbi ali Solfeggio 80,00 €, za samo instrument ali petje 40,00 € ter za samo Nauk o glasbi ali Solfeggio 40,00 €.

Katja Mikula
Ravnateljica
Glasbene šole Trbovlje