Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-K (Uradni list RS; od 12/96 do 46/2016, 49/2016)

je Svet zavoda Glasbene šole Trbovlje, na seji dne 19. 09. 2017 sprejel

SKLEP O USTANOVITVI IN PRAVILA DELOVANJA

ŠOLSKEGA SKLADA GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE

        I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad delovanjem sklada.

II.    NAMEN IN DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA

2. člen
Sklad je ustanovljen za:
–          pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
–          financiranje dejavnosti posameznega oddelka, skupine, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev,
–          nakup nadstandardne opreme, instrumentov
–          zagotavljanje sredstev za spodbujanje dejavnosti zelo perspektivnih učencev,
–          pomoč socialno šibkim učencem.

3. člen
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma oddelek, skupino, učenca, za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem kontu računa zavoda.

4. člen
Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. Upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih naročilih.

III.    PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA

5. člen
Upravni odbor šolskega sklada  sestavljajo:
–          trije predstavniki šole, ki jih predlaga zbor delavcev po pozivu sveta zavoda,
–          štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.
Svet staršev potrdi predlagane člane odbora.
Prvo seji skliče ravnatelj šole, ki jo vodi do izvolitve predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora šolskega sklada.

6. člen
Mandat članov Upravnega odbora je dve leti. Člani Upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani.

7. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

  1. Sprejme letni program dela s finančnim načrtom šolskega sklada,
  2. ugotovi višino razpoložljivih sredstev in materialnih pravic,
  3. oblikuje predlog prioritet in razdelitev sredstev,
  4. tekoče spremlja finančno poslovanje šolskega sklada,
  5. sprejema letno bilanco šolskega sklada, ki jo pripravi računovodstvo,
  6. pri dodeljevanju pomoči se upravni odbor odloča na podlagi meril in kriterijev, ki jih uporablja šola za sklepe o oprostitvi plačila prispevkov staršev in jih je potrdil svet šole,
  7. oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo in donacije posameznim inštitucijam razen političnim strankam in verskim institucijam,
  8. skrbi za promocijo šolskega sklada,
  9. odloča o pritožbah.

Upravni odbor opravi naloge od 1. do 3. točke prejšnjega odstavka najkasneje do 30. 11. za naslednje koledarsko leto.
Upravni odbor sprejme letno bilanco šolskega sklada za preteklo koledarsko leto in z njo seznani Svet zavoda, najkasneje do konca februarja.

8. člen
Upravni odbor sprejema sklepe na svojih sejah. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje sklicuje predsednik Upravnega odbora. Za sklic seje prejmejo člani vabilo, najmanj 6 dni pred dnevom, ki je določen za sejo. Posamezni član Upravnega odbora je dolžan obvestiti predsednika o izostanku s seje.
Korespondenčna seja se lahko skliče v nujnih primerih.
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje javno.
O svojih sejah Upravni odbor vodi zapisnike.

9. člen
Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja sklad skupaj z ravnateljico, ravnateljica šole pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščena, da v imenu in na račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

10. člen
Za zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica šole.
Administrativno- tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja šola.

IV.   OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

11. člen
Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča svet staršev, svet zavoda, ravnateljico, učiteljski zbor in javnost.
Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše.

V.     PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Sklep o ustanovitvi in pravila delovanja šolskega sklada pričnejo veljati, ko jih sprejme Svet zavoda Glasbene šole Trbovlje.

Predsednica Sveta zavoda GŠ Trbovlje: Tanja Božiček Simnovčič

V Trbovljah, 19. 09. 2017

Na svoji konstitutivni seji se je imenoval
UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA za mandat od 25.9.2020 do 25.9.2022

predstavniki šole:
Maja Lebar Kotar, Barbara Černe in Claudija Ledinek
predstavniki staršev:
Jernej Novak, Anja Pišek, Urška Babić, Đana Vozel

sredstva se zbirajo na TRR: IBAN SI56 01329 603 0713 552 (odprt pri UJP) z namenom “za šolski sklad”